ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: TOÁN – KHỐI 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Trường THCS Kiến Thiết

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2019 – 2020

Môn: TOÁN – KHỐI 6


Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

Câu 2 (1,5 điểm). Tìm , biết:

Câu 3 (1,5 điểm).

  1. Cho tập hợp A.

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

  1. Tìm các chữ số để số chia hết cho cả .

Câu 4 (1,5 điểm). Ba con thuyền cập bến theo ba cách như sau:

Thuyền thứ nhất cứ 5 ngày cập bến một lần. Thuyền thứ hai cứ 10 ngày cập bến một lần. Thuyền thứ ba cứ 6 ngày cập bến một lần. Ngày 18/06/2019 là lần đầu tiên cả ba thuyền cập bến cùng một thời điểm. Hỏi cả ba thuyền cập bến cùng lúc lần thứ hai vào ngày nào?

Câu 5 (1 điểm). Nhân dịp giới thiệu sản phẩm trà sữa mới của thương hiệu Long Phúc, Long Phúc thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt như sau: Khách hàng mua 02 ly trà sữa ô long Long Phúc sẽ được tặng 01 ly cùng loại. 

Hỏi một nhóm bạn gồm 7 người phải trả số tiền là bao nhiêu nếu mỗi người đều uống một ly? Biết trà sữa loại này có giá là đồng/ly và chỉ có duy nhất một kích cỡ. 

Câu 6 (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 6cm.

  1. Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

  2. Gọi I là trung điểm của OA. Tính độ dài đoạn thẳng IB.

  3. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho BC = 2.OA. Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

- HẾT -

ĐÁP ÁN

Câu 1 (2,5 điểm). 

a)

0,25

0,25

0,25


b)

0,25

0,25

0,25


c)

0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 2 (1,5 điểm). 

a)

0,25

0,25

0,25

b)

0,25

0,25

0,25


Câu 3 (1,5điểm). 

a) ƯC 0,25 

ƯCLN

ƯCƯ 0,25

nên 0,25


b) Vì chia hết cho cả 2 và 5 nên 0,25

nên tổng 0,25

Do đó: 0,25


Câu 4 (1,5 điểm). 

Nhận xét thời gian để cả 3 thuyền lại cùng cập bến lần 2 là BCNN 0,5

Phân tích các số thành thừa số nguyên tố 0,25

BCNN (ngày) 0,25

Thời điểm 3 thuyền cùng cập bến lần 2 là: 18/07/2019 0,25 x 2


Câu 5 (1 điểm). 

Nhận xét nhóm bạn 7 người sẽ phải mua 5 ly 0,5

Số tiền nhóm bạn phải trả: (đồng) 0,5


Câu 6 (2 điểm). 

a) Lý luận đúng điểm A nằm giữa O và B 0,25

OA + AB = OB 0,25

Tính đúng AB = 4 (cm) 0,25

b) Ghi đúng IA = OA : 2 0,25

Tính đúng IA = 1cm 0,25

Tính đúng IB = 5cm 0,25


c) Lý luận được B nằm giữa A, C và AB = BC (= 4cm) 0,25 

Kết luận điểm B là trung điểm của AC 0,25


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

                  Cấp độ

Chủ đề              

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Các phép tính với số tự nhiên

Nhận biết thứ tự thực hiện phép tính để tính.

Thứ tự tính lũy thừa và biểu thức có dấu ngoặc.
Số câu

2


1


3

Số điểm; Tỉ lệ %

1,5

15%

1

10%

2,5; 25%

2. Tìm x

Tìm số chưa biết trong bài toán có 1 phép tính

Biết chuyển và thực hiện phép tính để tìm x.
Số câu

1


1


2

Số điểm; Tỉ lệ %

0,75

7,5%

0,75

7,5%

1,5; 15%

3. Tính chia hết; Ước và bội

Biết dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

Biết tìm ước, ước chung, ước chung lớn nhất.

1

0,75

7,5%

1

0,75

7,5%

2

1,5; 15%

Số câu

Số điểm; Tỉ lệ %


4. Toán thực tế


Thực  hiện phép tính trong bài toán thực tế.


Vận dụng bội chung nhỏ nhất giải bài toán thực tế.


Số câu

Số điểm; Tỉ lệ %1

1

10%1

1,5

15%

2

2,5; 25%

5. Đoạn thẳng- Vận dụng đẳng thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng.

- Vận dụng định nghĩa trung điểm đoạn thẳng để tính độ dài.

Chứng tỏ một điểm là trung điểm đoạn thẳng.


Số câu

Số điểm; Tỉ lệ %

2

1,5

15%

1

0,5

5%

3

2; 20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4 câu

3 điểm

30%

4 câu

3,5 điểm

35%

2 câu

1,5 điểm

15%

2 câu

2 điểm

20%

12 câu

10 điểm

100%

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu