A =2^2^2n + 5 chia hết cho 7
Giúp mình với sắp thi rồi. khẩn cấp đó.SOS !!!?

Chứng minh : A =2^2^2n + 5 chia hết cho 7
Giải:
A = 2^[2^(2n)] + 5

= 2^(4ⁿ) + 5

= 2^[(3 + 1)ⁿ] + 5


= 2^(bội của 3 + 1) + 5

= 2^(3k + 1) + 5

= 2^(3k) .2 + 5

= 8^k .2 + 5

= 8^k .2 - 2 + 7

= 2(8^k - 1) + 7

= 2.7M + 7

= 7(2M+1) 

=> A chia hết cho 7
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu