hóa 11hóa 11

Khi cho 22,4 lít(đktc) hỗn hợp hai khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ( không có mặtkhông khí) 

thể tích của hỗn hợp khí tăng lên 5,6 lít (đktc). Khi cho hỗn hợp khí sản phẩm nàyqua dung dịch

Ca(OH)2 vừa đủ thu được 20,25g Ca(HCO3)2. Xác định thành phần phần trăm về hỗnhợp khí

ban đầu.

Giải: C+CO2 --> 2CO

                X             2x

Dể thấy thể tích hỗn hộp khí tăng là do Số lít CO tăng gấp đôi so với CO2

Áp dụng: Vtăng=Vvào-Vra

                =>5,6=VCO-VCO2

                =>5,6=2x.22,4-x.22,4

=> 5,6=x.22.4

=> x=5,6:22,4=0,25

Vậy thể tích CO2 là: V=n.22,4=0,25.22,4=5,6 (l)

Thể tích của CO là:V=22,4-5,6=16,8 (l)

Thành phần phần trăm của CO2 về số mol:

C%=image001h

Thành phần phần trăm của CO về số mol:

C%=100%-25%=75%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu