Các cao thủ giúp với ( lí 10)?Các cao thủ giúp với ( lí 10)?

 

 
  image001

image002Một vật đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 20m/s thì trượt lên 1 cái dốc dài 100m, cao 10m. (g=10m/s^2)
a/ Tìm gia tốc của vật khi lên dốc. Vật có lên đến đỉnh dốc ko? Nếu có tìm vận tốc của vật ở đỉnh dốc và thời gian lên dốc.
b/ Nếu trước khi trượt lên dốc vận tốc của vật là 15m/s thì đoạn lên dốc of vật là bao nhiêu? Tính vận tốc của vật khi trở lại chân dốc và thời gian kể từ lúc vật lên dốc đến khi nó trở lại chân dốc. Biết hệ số ma sát là 0,1.
Nhớ giải chi tiết nha các bạn, đặc biệt phải có đáp số nhé
 

Giải:

a)

Ta có: Fcản=Fma sát+FP’

                ma=µN+FP’

                ma=µFP” +FP’

                ma=0,1.0,995.mg+0,1.mg=0,1995mg

=>a=0,1995g=1,995 m/s2

Quảng đường vật đi được:

-V02=2as

=>s=image003100,2506 (m)

Xe đi hết dóc.

Vận tốc tại đỉnh dóc:

V2-V02=2as

=>V2=2as+V02

=2.1,995.100+202

=799

=>V=28,3 (m/s)

b)

Quảng đường vật đi được:

-V02=2as

s=image004 56,39098 (m)

gia tốc của vật trược xuống dốc:

ma=Ft=FP’ – Fma sát

=- µFP” +FP’

= -0,1.0,995.mg+0,1.mg

=0,1.0.005mg

=>a=0,005 (m/s2)

Vận tốc của vật ở chân dốc:

V2-02=2as=2. 0,005. 56,39098=0,5639098

=>V=0.75 (m/s)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu