BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI 9 TUẦN 9 BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI 9 TUẦN 9

Đề A

1/ Tính hay Rút gọn (6đ)


a/    (1,5đ)

b/                   (1,5đ)

c/                    (1,5đ)

d/ với     (1,5đ)


2/Tìm x 

a/         (1đ)


b/                    (1đ)


3/Cho P = với

a/ Rút gọn P                                    (1đ)

b/ Tìm giá trị lớn nhất của P           (1đ)BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI 9 TUẦN 9

Đề B


1/ Tính hay Rút gọn (6đ)


a/       (1,5đ)

b/                 (1,5đ

c/                       (1,5đ)

d/ với     (1,5đ)


2/Tìm x 

a/           (1đ)

b/                (1đ)


3/Cho P = với

a/ Rút gọn P                                            (1đ)

b/ Tìm số a nguyên để biểu thức  P nhận giá trị nguyên                 (1đ)

ĐÁP ÁN Đề A

1/ Tính hay Rút gọn (6đ)

1/a/


c/                         


=

0,5x2

=

0,5x2

=

0,25

=

0,25

= 7

0,25

=

0,25

b/                      


d/ với          


=

0,5x2

=

0,5

=

0,25

0,25

=2

0,25

0,25+0,5

2/Tìm x 

a/         


b/                    


0,25x2

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

3/ 

=

=                       ( 0,25x2)

=

( 0,25x2)P đạt giá trị lớn nhất = ( 0, 5x2)
Đề B   Bài 1,2,tương tự đề A

3/Cho P =

a/ Rút gọn P  

                                          (1đ)

b/P= 

 P nguyên là số nguyên             là ước nguyên của -2

Vậy a = 0 thì P nguyên


Xem thêm các đề khác ti đây: http://hocdethi.blogspot.com

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu