Đề Kiểm Tra HKII Môn Hóa 12 - Nguyễn Thượng Hiền       


Câu 1: Cho 7,8 gam hỗn hợp Al, Mg tỷ lệ mol 2 : 1 tan hết trong dung dịch chứa KNO3 và HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và H2. Khí B có tỷ khối so với H2 bằng 8. Giá trị của m gần giá trị nào nhất?

A. 24 B. 48 C. 26 D. 50

Câu 2: Cho các chất :Al, Fe và các dung dịch :Fe(NO3)2,  AgNO3,  NaOH,  HCl lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một . Số phản ứng oxi hóa khử khác nhau nhiều nhất có thể xảy ra là

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Câu 3: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

C. chỉ có kết tủa keo trắng. D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 4: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. Be, Al. B. Sr, K. C. Ca, Ba. D. Na, Ba.

Câu 5: Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2

A. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3. B. HNO3, NaCl và Na2SO4.

C. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4. D. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.

Câu 6: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí. Mặt khác, khi hòa tan cùng một lượng mg hỗn hợp trên trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Giá trị m đã dùng là

A. 11,00 gam. B. 13,70 gam. C. 12,28 gam. D. 19,50 gam.

Câu 7: Khi cho lượng dư dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch chuyển từ

A. màu xanh sang màu vàng B. màu vàng sang màu da cam.

C. màu vàng sang màu xanh. D. màu da cam sang màu vàng

Câu 8: Cho dãy các chất : FeO , Fe2O3 , Fe3O4 , Al2O3 , Fe(OH)2 , FeCO, FeCl. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch  HNO3  đặc, nóng là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 9: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Zn(NO3)2, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 10: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- như sau :

 Gía trị của x là

A. 27,0 B. 32,4 C. 20,25 D. 26,1

Câu 11: Hợp chất nào sau đây tác dụng với HNO3 không tạo sản phẩm khử ?

A. FeO B. FeCO3 C. Fe3O4 D. Fe2O3

Câu 12: Kim loại kiềm nhẹ nhất là:

A. Na B. Li C. Cs D. K

Câu 13: Cho phương trình phản ứng sau: Fe2O3 + 3CO X + 3CO2. Chất X trong phương trình phản ứng là

A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe3C. D. Fe.

Câu 14: Hợp chất nào sau đây được dùng để bó bột khi gãy xương?

A. 2CaSO4.H2O B. CaSO4.2H2O C. (C6H10O5)n D. CaSO4

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom?

A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.

B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom.

C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước.

Câu 16: Để thu được muối Fe (III) người ta có thể cho

A. Fe tác dụng với dung dịch HCl.

B. FeO tác dụng với H2SO4 loãng.

C. Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư.

D. Fe dư tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng.

Câu 17: Phèn chua có công thức là

A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O

C. CuSO4.5H2O D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ .

B. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân , nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần .

C. Tính khử Zn > Cr > Fe.

D. Ở nhiệt độ thường , tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước .

Câu 19: Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,6. B. 19,5. C. 3,9. D. 7,8.

Câu 20: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa màu nâu đỏ khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaCl. B. NaOH. C. CuSO4. D. Na2SO4.

Câu 21: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch NH3 từ từ đến dư vào dung dịch AlCl3

A. tạo kết tủa dạng keo trắng không tan.

B. không có hiện tượng gì.

C. tạo kết tủa dạng keo trắng sau đó tan dần.

D. Lúc đầu không có hiện tượng gì sau đó tạo kết tủa dạng keo trắng.

Câu 22: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 2,24 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 3,36 lít.

Câu 23: Để điều chế Na, người ta điện phân (có màng ngăn, điên cực trơ):

A. NaCl nóng chảy hoặc NaNO3 nóng chảy. B. NaCl nóng chảy hoặc dung dịch NaNO3.

C. dung dịch NaCl hoặc dung dịch NaOH. D. NaOH nóng chảy hoặc NaCl nóng chảy.

Câu 24: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

A. Al B. Mg C. Cu D. Fe


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu