ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a. b.

c. d. (x < 3)

Bài 2: Tìm x:

a.

b.

Bài 3: Cho biểu thức:

A = (x 0; x 9)

a. Rút gọn A.

b. Tính giá trị của A với x =

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a. b.

c. d. (x < 2)

Bài 2: Tìm x:

a.

b.

Bài 3: Cho biểu thức:

A = (x 0; x 4; x 9)

a. Rút gọn A.

b. Tính giá trị của A với x =

ĐÁP ÁN

I. ĐỀ A

Bài 1: (6 điểm)

a. (1,5 đ)

b. –4 (1,5 đ)

c. (1,5 đ)

d. –2 (1,5 đ)

Bài 2: (2 điểm)

a. x = 21 (1 đ)

b. x = 4 hay x = –3 (1 đ)

Bài 3: (2 điểm)

a. (1 đ)

b. (1 đ)

II. ĐỀ B

Tương tự đề A.


Xem thêm các đề khác tại đây: http://hocdethi.blogspot.com

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu