KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Hồ Chí Minh KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


Bài 1: (8,5 điểm)

Cho vuông tại tại C có A = 600, AC = 9 cm.

a. Giải tam giác vuông ABC. (3 đ)

b. Vẽ đường cao CH của , tính CH, HA. (2 đ)

c. Kẻ HI vuông góc với BC. Tính diện tích S. (2 đ)

d. Lấy M bất kỳ trên cạnh AB. Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của M trên cạnh AC và BC. Chứng minh PQ = MC. Từ đó suy ra vị trí của điểm M để PQ có độ dài nhỏ nhất. (1,5 đ)

(Độ dài làm tròn chữ số thập phân thứ nhất hoặc để căn bậc hai.)

Bài 2:  (1,5điểm)

Không dùng máy tính, hãy tính giá trị biểu thức sau:

Biết tanα = 2. Tính: .

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 


Bài 1: (8,5 điểm)

Cho vuông tại tại B có A = 300 , AB = 12 cm.

a. Giải tam giác vuông ABC. (3 đ)

b. Vẽ đường cao BH của , tính BH, HA. (2 đ)

c. Kẻ HI vuông góc với BC. Tính diện tích S. (2 đ)

d. Lấy M bất kỳ trên cạnh AC. Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của M trên cạnh AB và BC. Chứng minh PQ = MB. Từ đó suy ra vị trí của điểm M để PQ có độ dài nhỏ nhất.

(Độ dài làm tròn chữ số thập phân thứ nhất hoặc để căn bậc hai.)

Bài 2: Không dùng máy tính, hãy tính giá trị biểu thức sau:

Biết tanα = 3. Tính: .

ĐÁP ÁN

ĐỀ A

Bài 1: (8,5 đ)

a. (3 đ)

góc B = 30º (1 đ)

– BC = cm (1 đ)

– AC = 18 cm (1 đ)


c. (2 đ) Học sinh có thể tính bằng nhiều cách.

– HI = 6,75 cm (0,5 đ)

– CI = cm (0,5 đ)

– Diện tích tam giác HIC = cm2 (1 đ)


b. (2 đ) Học sinh dùng hệ thức lượng hệ thức giữa cạnh và góc.

– CH = cm (1 đ)

– AH = 4,5 cm (1 đ)


d. (1,5 đ)

– Chứng minh tứ giác MPCQ hình chữ nhật. (0,5 đ)

– Suy ra PQ = MC (0,5 đ)

– MH thì PQ có độ dài ngắn nhất. (0,5 đ)


Bài 2: (1,5 đ)

Tanα = 2 sinα = 2cosα ⇒


ĐỀ B

Bài 1: (8,5 đ)

a. (3 đ)

góc C = 60º (1 đ)

– BC = cm (1 đ)

– AC = cm (1 đ)


c. (2 đ) Học sinh có thể tính bằng nhiều cách.

– HI = 3 cm (0,5 đ)

– HC = cm (0,5 đ)

– Diện tích tam giác HIC = cm2 (1 đ)


b. (2 đ) Học sinh dùng hệ thức lượng hệ thức giữa cạnh và góc.

– BH = 6 cm (1 đ)

– AH = cm (1 đ)


d. (1,5 đ)

– Chứng minh tứ giác MPBQ hình chữ nhật. (0,5 đ)

– Suy ra PQ = MB (0,5 đ)

– MH thì PQ có độ dài ngắn nhất. (0,5 đ)


Bài 2: (1,5 đ)

Tanα = 3 sinα = 3cosα ⇒ = –2


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu