KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Lần 1 - Đè Chuẩn Toàn Quốc KIỂM TRA 1 TIẾT  HÌNH HỌC 9                    A 

Bài 1: (7 điểm)

    Cho Δ ABC vuông tại B có AB = 8cm; C = 300

a/  Giải tam giác vuông ABC. (3đ)   

b/ Vẽ đường cao BK. Tính độ dài BK và AK. (2đ)  

c/  Vẽ KHBC tại H. Tính diện tích ΔKHC . (2đ)         

(số đo đoạn thẳng và diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 2: (3 điểm)

Cho Δ ABC có 3 góc nhọn AB = c; AC = b; BC = a. 

Chứng minh rằng:KIỂM TRA 1 TIẾT  HÌNH HỌC 9                    B 

Bài 1: (7 điểm)

    Cho Δ ABC vuông tại C có AC = 6cm;  A = 600

a/  Giải tam giác vuông ABC. (3đ)   

b/ Vẽ đường cao CH. Tính độ dài CH và BH. (2đ)  

c/  Vẽ HICB tại I. Tính diện tích ΔCHI . (2đ)         

(số đo đoạn thẳng và diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)


Bài 2: (3 điểm)

Cho Δ ABC có A < 900, AB = c, AC = b.

a/ Chứng minh rằng SΔABC =

b/ Công thức trên sẽ thay đổi ra sao nếu : A = 900 ; A > 900

ĐÁP ÁN (đề A)

Bài 1: (7 điểm)

Câu a: (3 điểm)

góc A = 600

BC 13,9 (cm)

AC = 16 (cm)(1 điểm)

(1 điểm)

(1 điểm)

Câu b: (2 điểm)

BK 7 (cm)

AK 3,9 (cm)(1 điểm)

(1 điểm)

Câu c: (2 điểm)

KC 12,1 (cm)

KH 6,1 (cm)

HC 10,5 (cm)

SΔKHC=Bài 2 (3 điểm)

a.SinB = b.SinA

(1)

b.SinC = c.SinB

(2)

(1)(2)(1 điểm)

(0,25 điểm)


(1 điểm)


(0,25 điểm)


(0,5 điểm)

Đề B tương tự đề A

Bài 3:a/ SABC =


(1,5  điểm)

b/góc A = 900 SABC =

   góc A > 900 SABC =


(0,5 điểm)


(1 điểm)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu