ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 - CHƯƠNG IĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 - CHƯƠNG I ĐỀ A

Bài 1: (6 điểm) Rút gọn:

a/ b/

c/ d/

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a/ b/

Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức:

A = với x > 0 ; x ≠ 1.

a/ Rút gọn A

b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 - CHƯƠNG I ĐỀ B

Bài 1: (6 điểm) Rút gọn:

a/ b/

c/ d/

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a/ b/

Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức:

B = ; với x > 0

a/ Rút gọn B

b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của B.

Câu

Nội dung

Điểm

  1. a/

=

=

=


0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

b/

=

=

=


0,5 đ


0,5 đ


0,5 đ

c/

=

=

= +


0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

d/


0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

2.a/


0,5 đ

0,5 đ

b/0,5 đ


0,5 đ

3.a/

A =0,5 đ

0,5 đ

b/

A =

Dấu “=” xảy ra khi :

Vậy: A có giá trị nhỏ nhất là


0,5 đ
0,5 đ


Đề B (tương tự đề A)

Xem thêm các đề khác tại đây: http://hocdethi.blogspot.com

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu