ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 - Lần 1 - TP. Hồ Chí Minh ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9


Bài 1:  Cho tam giác ABC vuông tại  A  có AB = 5cm  và ACB = 300 

a)  Giải tam giác vuông ABC

b)  Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Tính độ dài AH và HC 

c)  Qua H vẽ HE vuông góc với AC tại E. Tính diện tích của tam giác AHE

Bài 2:   Cho  00 < x < 900 . Chứng minh rằng  

Bài 3:   Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và  BD ; CE là hai đường cao của tam giác ABC. Tính số đo BAC  của tam giác ABC biết rằng tỉ số diện tích của tam giác ABC với diện tích tứ giác BCDE bằng 2  ( hay  )ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9Bài 1:  Cho tam giác ABC vuông tại  A  có AC = 6cm  và ABC = 300 

a)  Giải tam giác vuông ABC

b)  Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Tính độ dài AH và HB 

c)  Qua H vẽ HF vuông góc với AC tại E. Tính diện tích của tam giác AHF

Bài 2:   Cho  00 < x < 900 . Chứng minh rằng  

Bài 3:   Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và  AD ; CE là hai đường cao của tam giác ABC. Tính số đo ABC của tam giác ABC biết rằng tỉ số diện tích của tam giác ABC với diện tích tứ giác ACDE bằng 2  ( hay  )
Đáp án đề A 

Bài 1 :   ( 7 điểm )

a)  Tính đúng  góc ABC = 600 ;  BC = 10cm và AC = cm

b)  Tính đúng   AH = cm và HC = 7,5cm cm 

c)   Tính đúng  AE = cm và  HE = hay 3,75

Ngoài cách này học sinh có thể chứng minh hai tam giác đồng dạng rồi lập tỉ số diện tích để tính diện tích ( Tùy theo cách lập luận của các em hóc sinh giao viên chấm theo thang điểm tương ứng )

Bài 2:   ( 1,5 điểm ) 

Vẫy: 


Bài 3:   ΔADE đồng dạng với  ΔABC

 

⇒  góc BAC = 450   


Ngoài cách làm trên học sinh làm cách khác đúng vẫn chấm theo thang điểm tương ứng. 

Đáp án có gì sai sót mong GV chấm chỉnh lí lại cho đúng. Xin chân thành cám ơn 


Đáp án đề B tương tự đề A
1 điểm x3


1 điểm x 2 0,5 x 2 điểm0,5 điểm x 2 


1 điểm 

2 điểm 
0,25 điểm x 6 

0,5 điểm x 3

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu