ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn: Vật lý - Khối 10 - Trường THPT E.ThalmannSỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH            ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I NĂM  HỌC  2013 – 2014

Trường THPT  E.Thalmann                               Môn: Vật lý - Khối 10 (Ban cơ bản)

                                   Thời gian làm bài: 45 phút

 

A.Lý thuyết  :

1) Định luật vạn vật hấp dẫn: Phát biểu, công thức, ghi chú?  (1,5đ)

2) Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào, ở đâu? Nêu đặc điểm và vai trò của lực ma sát nghỉ? (1,5đ)

3) Thế nào là cân bằng bền , vị trí trọng tâm của cân bằng bền ? (1đ)

B. Toán :

Bài 1: Vật khối lượng 500kg được kéo chuyển động nhanh dần đều bằng dây cáp từ trạng thái nghỉ trên đường nằm ngang , sau 20s đạt  vận tốc 5m/s . Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,02 và  độ cứng của dây cáp bằng 2.104  N/m .

a) Tính lực kéo  ?  (2đ )

b) Sau đó , vật chuyển động thẳng đều ,tính độ dãn của dây cáp ? (1 đ )

Bài 2 : Từ đỉnh tháp cao cao 180m người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc đầu là v0 = 5m/s,. Bỏ qua mọi ma sát. Vẽ hình hệ trục toạ độ , dạng quỹ đạo của vật . Tính thời gian bay của vật đến khi chạm đất và tầm ném xa ? ( 1,5 đ )

Bài 3 : Người ta đặt một thanh đồng nhất AB khối lượng 2kg, dài 160cm, lên một giá đỡ tại O với OA=60cm và móc vào đầu A vật có trọng lượng 40N. Trọng tâm G  tại trung điểm thanh AB. Xác định độ lớn và hướng của lực cần tác dụng theo phương vuông góc với thanh tại đầu B để thanh nằm ngang cân bằng. Vẽ hình các lực. (1,5đ)

( Cho g = 10m/s2 )

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH            ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I NĂM  HỌC  2013 – 2014

Trường THPT  E.Thalmann                               Môn: Vật lý - Khối 10 (Ban cơ bản)

                                   Thời gian làm bài: 45 phút

 

A.Lý thuyết  :

1) Định luật Hooke: Phát biểu, công thức, ghi chú? (1,5đ)

2) Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào, ở đâu? Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào, biểu thức? (1,5đ)

3) Thế nào là cân bằng không bền , vị trí trọng tâm của cân bằng không bền ? (1đ)

B. Toán :

Bài 1 :Vật khối lượng 250kg được kéo chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang bằng dây cáp từ trạng thái nghỉ , sau 10s đi được quãng đường 20m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,06 và  độ cứng của dây cáp bằng 2.104  N/m .

a) Tính lực kéo  ? (2đ)

b) Sau đó , vật chuyển động thẳng đều ,tính độ dãn của dây cáp ? (1đ)

Bài 2 : Từ đỉnh tháp cao cao 125m người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc đầu là v0 = 8m/s,. Bỏ qua mọi ma sát. Vẽ hình hệ trục toạ độ , dạng quỹ đạo của vật . Tính thời gian bay của vật đến khi chạm đất và tầm ném xa ? ( 1,5 đ )

Bài 3 : Người ta đặt một thanh đồng nhất AB khối lượng 1kg, dài 120cm, lên một giá đỡ tại O với OA=80cm và móc vào  đầu A vật có trọng lượng 20N. Trọng tâm G  tại trung điểm thanh AB. Xác định độ lớn và hướng của lực cần tác dụng theo phương vuông góc với thanh tại đầu B để thanh nằm ngang cân bằng. Vẽ các lực. (1,5đ)

                                                                        ( Cho g = 10m/s2 )

 

 

ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA HK I KHOÁI 10 _ 2013-2014

 

ÑEÀ A

 

Caâu hoûi

Noäi dung

Ñieåm

Caâu 1

(1,5ñ)

+ Định luật vạn vật hấp dẫn : phát biều chính xác .

+ Biểu thức 

+ Ghi chú G , m , r

+ 0,5 ñ

+ 0,5 ñ

+ 0,5 đ

Caâu 2

(1,5 ñ)

 

+ Sự xuất hiện của ma sát nghỉ .

+Đặc điểm : 2 ý ( như đề cương , chỉ cần nội dung chính )

+Vai trò  : 2 ý  ( như đề cương )

+ 0,5 ñ

+ 0,25 ñ x 2.

+ 0,25 ñ x  2

Caâu 3

(1 ñ)

+ Cân bằng bền

+ Vị trí trọng tâm thấp nhất

+ 0,5 ñ

+ 0,5 ñ

Baøi 1

Caâu a )

 

( 2 ñ )

 

 

 

 

Caâu b) 

(1 ñ )

 

+ Hình veõ ñuû vaø ñuùng caùc löïc 

+Bieåu thöùc vec tô ñònh luaät II

+ Chieáu ñöôïc : a =

+ Fms  = m.mg  = 100 (N)

+ a =  0,25 m/s2 .

+ Fk = 225 (N) .

+ Xe cñ thaúng ñeàu , caùc löïc caân baèng ( hoaëc a = 0 )è Fk = Fms

+ Fk = 100(N)

+ F = k.|Dl|   ( khoâng caàn giaù trò tuyeät ñoái )

+ |Dl| = 0,003 (m ).

 

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

 

+ 0,25 ñ

+ 0,5 ñ

+ 0,5 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

 

Baøi 2

( 1,5 ñ )

Caâu a)

 

Caâu b)

 

+ Veõ ñuùng heä truïc Oxy  , coù veùc tô  taïi goác O

+ Veõ hình daïng quyõ ñaïo ( veõ ñöôøng troøn hoaëc meùo aåu à boû )

+ Coâng thöùc

+ Keát quaû  : t = 5 (s) .

+ Coâng thöùc .

+ Keát quaû : L = 40 (m).

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0, 25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0, 25ñ

 

Baøi 3

(1,5 ñ)

+ Hình v

+ OG = 20cm ;OB = 100cm

+ Lập luận hướng của F

+ PA.OA = P.OG +F.OB

+ Kết quả  : F = 20 (N)

 

+ 0,25 đ

+ 0,25 đ

+ 0,25 đ

+ 0,25 đ

+ 0,5 đ

 

Nhöõng ñaùp soá thieáu hoaëc sai ñôn vò : tröø  0,25 ñ/ laàn . Tröø caû baøi toái ña 0,5 ñ .

 

 

 

ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA HK I KHOÁI 10 _ 2013-2014

 

ÑEÀ B

 

Caâu hoûi

Noäi dung

Ñieåm

Caâu 1

(1,5ñ)

+ Định luật Hooke : phát biều chính xác .

+ Biểu thức 

+ Ghi chú k , Dl

+ 0,5 ñ

+ 0,5 ñ

+ 0,5 đ

Caâu 2

(1,5 ñ)

 

+ Sự xuất hiện của ma sát trượt .

+Độ lớn : 3 ý ( như đề cương , chỉ cần nội dung chính )

+Biểu thức .

+ 0,5 ñ

+ 0,25 ñ x 3.

+ 0,25 ñ

Caâu 3

(1 ñ)

+ Cân bằng không bền

+ Vị trí trọng tâm thấp nhất

+ 0,5 ñ

+ 0,5 ñ

Baøi 1

Caâu a )

 

( 2 ñ )

 

 

 

 

Caâu b) 

(1 ñ )

 

+ Hình veõ ñuû vaø ñuùng caùc löïc 

+Bieåu thöùc vec tô ñònh luaät II

+ Chieáu ñöôïc : a =

+ Fms  = m.mg  = 150 (N)

+ a =  0,4 m/s2 .

+ Fk = 250 (N) .

+ Xe cñ thaúng ñeàu , caùc löïc caân baèng ( hoaëc a = 0 )è Fk = Fms

+ Fk = 150(N)

+ F = k.|Dl|   ( khoâng caàn giaù trò tuyeät ñoái )

+ |Dl| = 0,0075 (m ).

 

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

 

+ 0,25 ñ

+ 0,5 ñ

+ 0,5 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

 

Baøi 2

( 1,5 ñ )

Caâu a)

 

Caâu b)

 

+ Veõ ñuùng heä truïc Oxy  , coù veùc tô  taïi goác O

+ Veõ hình daïng quyõ ñaïo ( veõ ñöôøng troøn hoaëc meùo aåu à boû )

+ Coâng thöùc

+ Keát quaû  : t = 6 (s) .

+ Coâng thöùc .

+ Keát quaû : L = 30 (m).

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0, 25 ñ

+ 0,25 ñ

+ 0, 25ñ

 

Baøi 3

(1,5 ñ)

+ Hình v

+ OG = 20cm ;OB = 40cm

+ Lập luận hướng của F

+ PA.OA + P.OG = F.OB

+ Kết quả  : F = 45 (N)

 

+ 0,25 đ

+ 0,25 đ

+ 0,25 đ

+ 0,25 đ

+ 0,5 đ

 

Nhöõng ñaùp soá thieáu hoaëc sai ñôn vò : tröø  0,25 ñ/ laàn . Tröø caû baøi toái ña 0,5 ñ .

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu