Vat Ly 10 - HKI THPT Phu Hoa 

 

TRÖÔØNG THPT PHUÙ HOAØ                     KIEÅM TRA HKI – NAÊM HOÏC: 2013 – 2014

TOÅ: VAÄT LÍ                                                      Moân: Vaät Lí – Khoái 10.

     --------------------------                                                        Thôøi gian: 45 phuùt.

     ÑEÀ CHÍNH THÖÙC                                                Ngaøy kieåm tra: 18/12/2013

 

Caâu 1: Ñònh nghóa toác ñoä goùc trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu coâng thöùc chuù thích.                      1,5ñ

Caâu 2: Ñònh nghóa Moâmen löïc – coâng thöùc – chuù thích.                                                      1,5ñ

Caâu 3: Moät baùnh xe coù ñöôøng kính 80cm, quay ñeàu vôùi toác ñoä 30 voøng/phuùt. Tìm toác ñoä daøi cuûa moät ñieåm naèm treân vieàn ngoaøi cuûa baùnh xe. Laáy p = 3,14.                                                                  

Caâu 4: Moät loø xo coù ñoä cöùng k, ñaàu treân coá ñònh thaúng ñöùng, ñaàu döôùi treo vaät coù khoái löôïng m = 200g thì loø xo daõn ra theâm 4cm. Laáy g = 10m/s2. Tìm k.                                                             

Caâu 5: Moät vaät coù khoái löôïng m, ñöôïc thaû tröôït khoâng vaän toác ñaàu töø ñænh maët phaúng nghieâng daøi 80cm, cao 40cm. Cho m = 0,08. Laáy g = 10 m/s2.

a)      Tìm gia toác a.                                                        1,5ñ

b)      Tìm vaän toác cuûa vaät taïi vò trí vaät coù ñoä cao 30cm.           0,5ñ    

Caâu 6: Thanh AB coù khoái löôïng m0 = 800g,

truïc quay taïi B, taïi C ta treo vaät m. Ñeå cho thanh AB

luoân caân baèng naèm ngang, ta taùc duïng vaøo ñaàu A cuûa

thanh moät löïc F = 10,8N nhö hình. Laáy g = 10m/s2   

Cho AC = CB. Tìm m.            

---HEÁT---

 

 

 

 

 

 


TRÖÔØNG THPT PHUÙ HOAØ                     KIEÅM TRA HKI – NAÊM HOÏC: 2013 – 2014

TOÅ: VAÄT LÍ                                                      Moân: Vaät Lí – Khoái 10.

     --------------------------                                                        Thôøi gian: 45 phuùt.

     ÑEÀ CHÍNH THÖÙC                                                Ngaøy kieåm tra: 18/12/2013

 

Caâu 1: Ñònh nghóa toác ñoä goùc trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu coâng thöùc chuù thích.                      1,5ñ

Caâu 2: Ñònh nghóa Moâmen löïc – coâng thöùc – chuù thích.                                                      1,5ñ

Caâu 3: Moät baùnh xe coù ñöôøng kính 80cm, quay ñeàu vôùi toác ñoä 30 voøng/phuùt. Tìm toác ñoä daøi cuûa moät ñieåm naèm treân vieàn ngoaøi cuûa baùnh xe. Laáy p = 3,14.                                                                  

Caâu 4: Moät loø xo coù ñoä cöùng k, ñaàu treân coá ñònh thaúng ñöùng, ñaàu döôùi treo vaät coù khoái löôïng m = 200g thì loø xo daõn ra theâm 4cm. Laáy g = 10m/s2. Tìm k.                                                             

Caâu 5: Moät vaät coù khoái löôïng m, ñöôïc thaû tröôït khoâng vaän toác ñaàu töø ñænh maët phaúng nghieâng daøi 80cm, cao 40cm. Cho m = 0,08. Laáy g = 10 m/s2.

a)      Tìm gia toác a.                                                        1,5ñ

b)      Tìm vaän toác cuûa vaät taïi vò trí vaät coù ñoä cao 30cm.           0,5ñ    

Caâu 6: Thanh AB coù khoái löôïng m0 = 800g,

truïc quay taïi B, taïi C ta treo vaät m. Ñeå cho thanh AB

luoân caân baèng naèm ngang, ta taùc duïng vaøo ñaàu A cuûa

thanh moät löïc F = 10,8N nhö hình. Laáy g = 10m/s2   

Cho AC = CB. Tìm m.            

---HEÁT---

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu