Cân bằng phản ứng oxi hóa khử của Nhôm
Cân bằng phản ứng:
Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NH4NO3 + N2O + NO + H2O
Quá trình oxi hóa -khử:
19|Al -->Al+3 +3e
3|N+5 +8e -->N-3
3|2N+5+8e -->2N+1
3|N+5 +3e -->N+2
Tổng e cho là 3 còn tổng e nhận là 19 nên ta nhân toàn bộ hệ số.
Thế lên phương trình:
19Al + 72HNO3 -> 19Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 3N2O + 3NO + 30H2O
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu