Bộ Đề Ôn Thi Đại Học Môn Sinh 01Bài : 21516

 

Tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có sự phân biệt với tái bản ADN ở Ecoli là:

1. Chiều tái bản ;

2. Hệ enzim tái bản;

3. Nguyên liệu tái bản;

4. Số lượng đơn vị tái bản;

5. Nguyên tắc tái bản.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2

B. 2,3

C. 2, 4

D. 3, 5

Đáp án là : (C)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu