Bộ Đề Ôn Thi Đại Học Môn Sinh 2Bài : 20834                                                                                                                                   

Sự thụ tinh ngoài ở động vật kém tiến hoá hơn thụ tinh trong vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tỉ lệ trứng được thụ tinh thấp;

B. Trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỉ lệ sống sót thấp;

C. Từ khi trứng sinh ra, thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc và môi trường nước;

D. Cả A, B và C đều đúng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20833

 

Trinh sản là hình thức sinh sản:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Không cần sự tham gia của giao tử đực;

B. Xảy ra ở động vật bậc thấp;

C. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái;

D. Sinh ra con cái không có khả năng sinh sản;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20832

 

Sinh vật lưỡng tính là những sinh vật:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chỉ có một loại cơ quan sinh sản sinh ra 2 loại giao tử đực và cái;

B. Mang cơ quan sinh sản đực và cái riêng biệt trên cùng một cơ thể;

C. Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt mà giao tử được sinh ra từ bất kì tế bào nào của cơ thể;

D. Tất cả đều đúng;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20831

 

Sự tiếp hợp ở tảo xoắn là hình thức sinh sản hữu tính sơ khai nhất vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ quan sinh sản chưa có sự phân hoá rõ ràng;

B. Hợp tử đựoc tạo thành từ 2 tế bào bất kì trên hai sợi tảo nằm sát nhau;

C. Chưa có sự hình thành giao tử đực và cái;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20830

 

Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:

1: Xảy ra trên cùng một loại tế bào;

2: Có sự nhân đôi của nhiễm sắc thể tạo thành nhiễm sắc thể kép

3: Diễn ra qua các kì tương tự nhau

4: Hình thái của nhiễm sắc thể đều biến đổi qua các kì phân bào

5: Đều tạo ra các tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. 3, 4, 5

D. 2, 3, 5

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20829

 

Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nguyên phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng còn giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục;

B. Nguyên phân chỉ trải qua 1 lần phân bào, còn giảm phân lại trải qua 2 lần phân bào;

C. Từ 1 tế bào mẹ, qua nguyên phân cho 2 tế bào con, còn qua giảm phân cho 4 tế bào con;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20828

 

Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở sinh sản hữu tính?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nguyên phân và giảm phân;

B. Giảm phân và thụ tinh;

C. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh;

D. Vật chất di truyền ở thế hệ con không đổi mới;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20827

 

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có sự kết hợp của hai tế bào gọi là giao tử;

B. Không có sự kết hợp của 2 tế bào gọi là giao tử;

C. Tiến hoá nhất các hình thức sinh sản;

D. Cả A và C;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20826

 

Những sinh vật nào trong các nhóm sau đây có khả năng sinh sản bằng bào tử?
1: Vi khuẩn hình cầu
2: Tảo đơn bào
3: Nấm
4: Rêu
5: Bào tử trùng
6: Dương xỉ
Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 5, 6

C. 1, 2, 3, 4, 6

D. 1, 3, 4, 5, 6

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20825

 

Con người đã lợi dụng khả năng sinh sản sinh dưỡng của thực vật để tiến hành:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhân giống bằng kỹ thuật giâm, chiết, ghép;

B. Tạo các cây con từ các phần nhỏ của cây mẹ;

C. Tăng năng suất cây trồng;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20824

 

Hình thức nào sau đây thuộc hình thức sinh sản sinh dưỡng?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự nảy chồi;

B. Sự tái sinh;

C. Sự tiếp hợp;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20823

 

Hình thức sinh sản nào sau đây thuộc hình thức sinh sản vô tính?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân đôi;

B. Sinh sản sinh dưỡng;

C. Sinh sản bằng bào tử;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20822

 

Có thể phân chia sự sinh sản của sinh vật thành các hình thức:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính;

B. Sinh sản vô tính và sinh sản sinh dưỡng;

C. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính;

D. Sinh sản hữu tính và sinh sản bằng bào tử;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20821

 

Những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhân tố môi trường;

B. Thức ăn phù hợp;

C. Quan hệ cùng loài;

D. Cả A, B, C và D

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20820

 

Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tính di truyền;

B. Giới tính;

C. Các hooc môn sinh trưởng và phát triển;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20819

 

Đặc điểm của sự sinh trưởng ở động vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tốc độ sinh trưởng của cơ thể không đều;

B. Tốc độ sinh trưởng của các cơ quan, các mô trong cơ thể không giống nhau;

C. Tốc độ sinh trưởng diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn trưởng thành;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20818

 

Trong chu trình phát triển của thực vật hạt kín thể giao tử tương ứng với giai đoạn nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cây trưởng thành;

B. Hoa;

C. Hạt phấn hoặc noãn cầu;

D. Hợp tử;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20817

 

Trong chu trình phát triển của rêu giai đoạn chiếm ưu thế nhất là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Giai đoạn thể giao tử;

B. Giai đoạn thể bào tử;

C. Hai giai đoạn tương đương nhau;

D. Chỉ tồn tại giai đoạn thể giao tử không có giai đoạn thể bào tử;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20816

 

Đời sống của cơ thể thực vật có hoa thực chất là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự tồn tại và phát triển của giai đoạn thể giao tử;

B. Sự tồn tại và phát triển của giai đoạn thể bào tử;

C. Sự xen kẽ hai giai đoạn thể giao tử và thể bào tử;

D. Sự phối hợp các cơ chế phân bào;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20815

 

Thể bào tử ở thực vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ thể được phát sinh từ bào tử lưỡng bội;

B. Cơ thể chỉ gồm các tế bào lưỡng bội;

C. Một giai đoạn phát triển trong chu trình sống;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20814

 

Thể giao tử ở thực vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ thể được phát sinh từ bào tử đơn bội;

B. Cơ thể chỉ gồm các tế bào đơn bội;

C. Một giai đoạn phát triển trong chu trình sống của thực vật;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20813

 

Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển trong đời sống của sinh vật:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Là 2 quá trình liên quan mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau;

B. Sinh trưởng là điều kiện của phát triển;

C. Phát triển làm thay đổi sinh trưởng;

D. Cả A,B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20812

 

Phát triển của sinh vật là quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Làm thay đổi khối lượng và hình thái cơ thể;

B. Làm thay đổi kích thước và hình thái của sinh vật;

C. Làm thay đổi khối lượng và chức năng sinh lí theo từng giai đoạn;

D. Làm thay đổi hình thái và chức năng sinh lí theo từng giai đoạn, chuẩn bị điều kiện hình thành thế hệ sau;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20811

 

Quá trình sinh trưởng của sinh vật thực chất là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quá trình nguyên phân và giảm phân;

B. Quá trình phân hoá tế bào;

C. Một quá trình kép gồm sự phân bào và phân hoá tế bào;

D. Sự phân bố tế bào;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20810

 

Sự phân hoá tế bào có ý nghĩa:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo ra các mô, các cơ quan, hệ cơ quan cho cơ thể sinh vật;

B. Bố trí các tế bào theo đúng vị trí của chúng trong cơ thể;

C. Phân công các tế bào theo đúng chức năng chúng đảm nhiệm;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20809

 

Vai trò của sự phân bào:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tăng số lượng tế bào;

B. Tăng kích thước và khối lượng cơ thể;

C. Thay đổi các tế bào già và chết;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20808

 

Sinh trưởng có đặc điểm:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sinh trưởng nhanh chậm tuỳ từng thời kỳ;

B. Sinh trưởng có giới hạn;

C. Càng đến gần mức tối đa thì tốc độ sinh trưởng càng chậm lại;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20807

 

Sự sinh trưởng của sinh vật là quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tăng về chiều dài cơ thể;

B. Tăng về bề ngang cơ thể;

C. Tăng khối lượng cơ thể;

D. Tăng khối lượng và kích thước;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20806

 

Đặc điểm của sinh vật dị dưỡng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ;

B. Sử dụng chất hữu cơ do sinh vật tự dưỡng tạo ra;

C. Sử dụng chất hữu cơ đã bị phân huỷ;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20805

 

Ứng dụng của quá trình lên men trong cuộc sống:

1: Sản xuất bia

2: Làm sữa chua

3: Muối dưa

4: Sản xuất thuốc kháng sinh

5: Sản xuất dấm

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 2, 3, 5

D. 1, 3, 4, 5

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20804

 

Ý nghĩa sinh học của quá trình hô hấp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đảm bảo sự cân bằng trong khí quyển;

B. Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật;

C. Làm sạch môi trường;

D. Chuyển hoá gluxit thành và năng lượng;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20803

 

Sự khác nhau cơ bản giữa quang hợp và hô hấp là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đây là 2 quá trình ngược nhau;

B. Sản phẩm của quá trình quang hợp là nguyên liệu của quá trình hô hấp;

C. Quang hợp là quá trình thu năng lượng còn hô hấp là quá trình thải ra năng lượng;

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20802

 

Thực chất của hô hấp nội bào là quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thu nhận của tế bào;

B. Thải của tế bào;

C. Chuyển hoá, thu và thải xảy ra trong tế bào;

D. Chuyển các nguyên tử hiđrô từ những chất cho hiđrô sang những chất nhận hiđrô;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20801

 

Sự hô hấp nội bào được thực hiện nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự có mặt của các nguyên tử hiđrô;

B. Sự có mặt của các phân tử ;

C. Vai trò xúc tác của các enzim hô hấp;

D. Vai trò của các phân tử ATP;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20800

 

Nhóm vi khuẩn chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ có vai trò:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến đổi các hợp chất chứa nitơ phức tạp trong đất thành các muối nitrát hoà tan cho cây hấp thụ;

B. Làm tăng độ phì cho đất;

C. Oxi hoá các hợp chất chứa nitơ tạo ra năng lượng cho hoạt động sống của chúng.

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20799

 

Ý nghĩa của quang hợp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo ra nguồn năng lượng cho toàn bộ sinh giới;

B. Tạo ra cho quá trình hô hấp ở động vật;

C. Điều hoà môi trường không khí;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20798

 

Sản phẩm của quá trình quang hợp là:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C. Năng lượng được tích tụ

D. Cả A và B

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20797

 

Sản phẩm của chuỗi phản ứng tối là:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C. ATP

D. Điện tử

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20796

 

Chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp cần sử dụng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Năng lượng ánh sáng Mặt Trời;

B. Năng lượng do ATP cung cấp;

C.

D. Cả B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20795

 

Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp là:

1: ATP

2:

3:

4:

5:

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 5

C. 1, 2, 4

D. 2, 3, 4

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20794

 

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng có tác dụng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo;

B. Quang phân li nước cho các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất;

C. Quang phân li nước giải phóng ra ;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20793

 

Ôxi được giải phóng trong quang hợp bắt nguồn từ:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C.

D. ATP

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20792

 

Để quá trình quang hợp thực hiện cần phải có:

1: Ánh sáng;

2:

3:

4:

5: Bộ máy quang hợp

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 5

B. 1, 2, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5

D. 1, 2, 3, 4

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20791

 

Quang hợp là quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến đổi năng lượng Mặt Trời thành năng lượng hóa học;

B. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp;

C. Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ với sự tham gia của diệp lục;

D. Cả A và C;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20790

 

Vì sao cây cần phải sử dụng các chất khoáng?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Vì các nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu tạo cơ thể thực vật;

B. Vì thiếu các chất khoáng cây sẽ phát triển không bình thường;

C. Vì các chất khoáng là nguồn dinh dưỡng chủ yếu nhất của cây;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20789

 

Cây mọc tốt trên đất có nhiều mùn vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Trong mùn có chứa nhiều không khí;

B. Mùn là các hợp chất chứa nitơ;

C. Trong mùn chứa nhiều chất khoáng;

D. Cây dễ hút nước hơn;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20788

 

Sự bốc hơi nước ở lá diễn ra qua:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các lỗ khí của lá;

B. Các tế bào biểu bì lá;

C. Các tế bào gân lá;

D. Các tế bào phiến lá;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20787

 

Nước được vận chuyển trong cây là nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Áp suất của rễ;

B. Sức hút nước của tán lá;

C. Quá trình quang hợp;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20786

 

Sinh vật dị dưỡng là những sinh vật:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ;

B. Không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ;

C. Ăn trực tiếp cây xanh;

D. Có khả năng phân giải chất hữu cơ;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20785

 

Sinh vật tự dưỡng là những sinh vật:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tự sinh sản ra năng lượng;

B. Có diệp lục;

C. Có khả năng quang hợp;

D. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20784

 

Những vi khuẩn nào có khả năng quang hợp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía;

B. Vi khuẩn sắt;

C. Nhóm vi khuẩn chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ;

D. Vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20783

 

Việc phân chia sinh vật thành 2 nhóm tự dưỡng và dị dưỡng là dựa vào:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chất diệp lục;

B. Khả năng quang hợp;

C. Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ;

D. Khả năng vận động;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20782

 

Các phương thức trao đổi chất và năng lượng từ cơ thể đơn bào đến cơ thể đa bào ngày càng hoàn thiện hơn là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cấu tạo tế bào sinh vật ngày càng phức tạp;

B. Các loài phân hoá ngày càng đa dạng;

C. Số lượng các loài ngày càng tăng;

D. Sự chuyên hóa ngày càng cao của các cơ quan dinh dưỡng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20781

 

Sự phối hợp hoạt động của các enzim được thể hiện:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhiều enzim cùng tác động lên một loại cơ chất;

B. Sản phẩm của enzim trước sẽ là cơ chất cho enzim sau;

C. Một enzim có thể tham gia vào nhiều phản ứng;

D. Nhiều enzim cùng tác động lên một loại phản ứng;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20780

 

Đặc tính của enzim là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hoạt tính mạnh;

B. Tính chuyên hóa cao;

C. Các enzim xúc tác một dây chuyền phản ứng;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20779

 

Bản chất hoá học của enzim là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Prôtêin;

B. Axit nuclêic;

C. Gluxit;

D. Lipit;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20778

 

Tính chuyên môn hoá cao của enzim được thể hiện ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Mỗi loại enzim chỉ xúc tác một kiểu phản ứng chuyển hoá của một chất;

B. Mỗi loại enzim chỉ tác dụng lên một cơ chất nhất định;

C. Một số enzim có thể tác dụng lên các cơ chất có cấu trúc hoá học gần giống nhau;

D. Cả A, B và C;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20777

 

Trao đổi chất và năng lượng là 2 quá trình có liên quan mật thiết với nhau vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Trao đổi chất luôn đi kèm với trao đổi năng lượng, không tách rời nhau;

B. Trao đổi chất và năng lượng là bản chất của hoạt động sống của sinh vật;

C. Có trao đổi chất và năng lượng thì cơ thể sống mới tồn tại và phát triển;

D. Cả A, B và C;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20776

 

Nhờ quá trình nào mà có sự chuyển hoá từ thế năng sang hoạt năng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tổng hợp chất hữu cơ;

B. Phân giải các chất hữu có;

C. Co cơ;

D. Quá trình thẩm thấu;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20775

 

Năng lượng của sinh vật tồn tại ở dạng thế năng trong trường hợp nào sau đây:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Các liên kết hoá học trong ATP;

B. Co cơ;

C. Các phản ứng hoá học;

D. Quá trình đun nước;

 

 

Bài : 20774

 

Đồng hoá và dị hoá là 2 quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đối lập với nhau, tồn tại độc lập với nhau;

B. Đối lập với nhau nên không thể tồn tại cùng nhau;

C. Đối lập nhưng thống nhất với nhau, cùng song song tồn tại;

D. Không thể cùng tồn tại vì năng lượng vừa tích luỹ được lại bị phân giải;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20773

 

Co cơ là quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Dị hoá;

B. Sinh công;

C. Giải phóng năng lượng;

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20772

 

Trong sinh giới năng lượng tồn tại ở các dạng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quang năng;

B. Hoá năng;

C. Cơ năng;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20771

 

Dị hoá là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ;

B. Quá trình giải phóng năng lượng dưới dạng hoạt năng;

C. Quá trình vận chuyển các chất từ tế bào ra môi trường;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20770

 

Ôxi trao đổi qua màng tế bào được thực hiện theo:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự vận chuyển của màng;

B. Cơ thể thẩm thấu;

C. Cơ thể thẩm tách;

D. Cơ thể ẩm bào;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20769

 

Hiện tượng khuếch tán các chất từ ngoài môi trường vào tế bào diễn ra khi:

1: Nồng độ các chất bên ngoài cao hơn trong màng tế bào;

2: Các chất được hoà tan trong dung môi;

3: Có sự chênh lệch về áp suất ngoài và trong màng tế bào;

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 1, 3

D. 1, 2, 3

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20768

 

Sự biến dạng của màng tế bào (trừ tế bào thực vật) có ý nghĩa:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thay đổi hình dạng của tế bào;

B. Giúp tế bào lấy một số chất có kích thước lớn;

C. Làm cho tế bào có khả năng đàn hồi;

D. Thay đổi thể tích của tế bào;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20767

 

Các chất có kích thước lớn đi vào tế bào nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chúng có khả năng khuếch tán;

B. Chúng có khả năng thẩm thấu;

C. Khả năng hoạt tải của màng;

D. Khả năng biến dạng của màng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20766

 

Tế bào sống có thể lấy các chất từ môi trường ngoài nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự khuếch tán của các chất;

B. Sự thẩm thấu của các chất;

C. Khả năng hoạt tải của màng;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20765

 

Khả năng hoạt tải của màng là hiện tượng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các chất đi vào tế bào tuân theo sự chênh lệch áp suất;

B. Vận chuyển các chất vào tế bào ngược chiều nồng độ;

C. Vận chuyển chủ động các chất vào tế bào;

D. Cả C và B đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20764

 

Tính thấm có chọn lọc của màng có ý nghĩa:

1: Chỉ cho một số chất xác định từ ngoài vào tế bào;

2: Giúp cho tế bào trao đổi chất được với môi trường;

3: Bảo vệ tế bào;

4: Không cho những chất độc đi vào tế bào;

5: Cho một các chất từ trong tế bào đi ra ngoài.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5

D. 1, 2, 4, 5

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20763

 

Màng tế bào có các đặc tính:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tính thấm có chọn lọc;

B. Khả năng hoạt tải;

C. Khả năng biến dạng;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20762

 

Cơ thể sinh vật lớn lên được là nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quá trình nguyên phân;

B. Quá trình trao đổi chất và năng lượng;

C. Quá trình sinh sản;

D. Chỉ có A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20761

 

Sự trao đổi khí qua màng tế bào diễn ra nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có sự chênh lệch về áp suất;

B. Có sự chênh lệch về nồng độ;

C. Sự biến dang của màng tế bào;

D. Khả năng hoạt tải của màng tế bào;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20760

 

Kết quả của quá trình trao đổi chất ở vật vô sinh là:

1: Vật đó vẫn giữ nguyên bản chất;

2: Vật đó tiếp tục tăng về khối lượng và kích thước;

3: Vật đó bị biến chất, cuối cùng bị huỷ hoại;

4: Vật đó bị biến đổi thành một dạng khác.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 3

B. 2, 4

C. 3, 4

D. 1, 4

Đáp án là : (C)

 

Bài : 20759

 

Nói trao đổi chất và năng lượng là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể sống vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Trao đổi chất và năng lượng là một trong 4 đặc trưng cơ bản của sự sống khác với vật không sống;

B. Nhờ trao đổi chất và năng lượng mà cơ thể sinh vật lớn lên được;

C. Trao đổi chất và năng lượng chi phối hoạt động sinh sản của sinh vật;

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20758

 

Nhiễm sắc thể biến đổi qua các kì nguyên phân được bộc lộ rõ ở mặt nào sau đây:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hình thái

B. Cấu trúc

C. Cấu tạo hoá học

D. Số lượng

Đáp án là : (A)

 

Bài : 20757

 

Hoạt động nào giúp cho nhiễm sắc thể nhân đôi được dễ dàng

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự tự nhân đôi và phân li đều của các nhiễm sắc thể về các tế bào con;

B. Sự đóng xoắn và tháo xoắn của nhiễm sắc thể;

C. Sự tập trung về mặt phẳng xích đạo của nhiễm sắc thể;

D. Sự phân chia nhân và tế bào chất;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 20756

 

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Là cơ chế di truyền các đặc tính ở các loài sinh sản vô tính;

B. Duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài ổn định qua các thế hệ tế bào trong cùng một cơ thể;

C. Nhờ nguyên phân mà cơ thể không ngừng lớn lên;

D. Cả A, B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 20755

 

Cơ quan tử tham gia vào quá trình nguyên phân ở tế bào động vật là:

1: Nhiễm sắc thể;

2: Ribôxôm;

3: Trung thể;

4: Ti thể;

5: Thể Gôngi

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 2, 3, 5

C. 2, 3, 4, 5

D. 1, 3, 4, 5

Đáp án là : (A)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu