Bộ Đề Ôn THi Đại Học Môn Sinh Học 05Bài : 21506

 

Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường được sử dụng làm "nhà máy" sản xuất các sản phẩm sinh học là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Virut;

B. Vi khuẩn;

C. Plasmit;

D. Enzim;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21505

Mục đích của kĩ thuật di truyền là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Gây ra đột biến gen;

B. Gây ra đột biến nhiễm sắc thể;

C. Điều chỉnh, sửa chữa gen;

D. Tạo biến dị tổ hợp;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21504

 

Kĩ thuật di truyền là kĩ thuật được:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thao tác trên vật liệu di truyền ở mức phân tử;

B. Thao tác trên gen

C. Thao tác trên NST;

D. A, B và C đều đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21503

Ở Việt Nam, phương pháp chọn giống vật nuôi được thực hiện qua phương pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai kinh tế;

B. Lai giữa giống địa phương với giống ngoại;

C. Nhập nội và nuôi thích nghi các giống ngoại cao sản;

D. A và B đúng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21502

 

Những thành tựu trong chọn giống lúa ở Việt Nam là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kết hợp được nguồn gen của giống địa phương với nguồn gen của giống cao sản nước ngoài;

B. Kết hợp lai hữu tính với sử dụng đột biến thực nghiệm để cải tiến các giống lúa hiện có;

C. Lai giữa lúa nhà và loài hoang dại, có phối hợp đột biến thực nghiệm tạo giống mới có tính chống chịu cao;

D. A, B đúng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21501

 

Phát biểu nào dưới đây là không đúng đối với chọn lọc cá thể:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đối với cây tự thụ phấn, chỉ cần gieo trồng riêng rẽ các hạt lấy từ một cây để có thế đánh giá cây đó qua thế hệ con;

B. Để thu được kết quả, người ta so sánh giữa các dòng và so sánh với giống khởi đầu để chọn và giữ những dòng tốt nhất, loại bỏ những dòng không đáp ứng được mục tiêu chọn giống;

C. Đối với cây giao phấn, con cái thường không đồng nhất về kiểu gen nên để đánh giá chỉ cần thực hiện chọn lọc cá thể 1 lần;

D. Chọn lọc cá thể một lần được áp dụng cho cây nhân giống vô tính và cây tự thụ;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21500

 

Trong chọn lọc cá thể, người ta chọn lọc trong quần thể khởi đầu.......(N: một nhóm lớn cá thể, M: một số ít cá thể), con cháu của chúng sẽ được ........(G: cho giao phối tự do, D: nhân lên riêng rẽ thành các dòng khác nhau) ...........( H: kiểu hình; I: kiểu gen) của mỗi cá thể ban đầu này được kiểm tra qua các thế hệ con cháu:

Chọn một đáp án dưới đây

A. M, D, H;

B. M, D, I;

C. N, G, H;

D. N, G, I;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21499

Nhược điểm nào dưới đây không phải là của chọn lọc hàng loạt:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chỉ đạt hiệu quả với những tính trạng có hệ số di truyền cao;

B. Việc tích luỹ các biến dị có lợi thường lâu có kết quả;

C. Mất nhiều thời gian;

D. Do căn cứ trên cả kiểu hình và kiểu gen nên phải theo dõi chặt chẽ và công phu;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21498

 

Trong chọn lọc hàng loạt, ngưòi ta dựa vào.....(H: kiểu hình; G: kiểu gen; K: cả kiểu gen lẫn kiểu hình) để chọn trong quần thể.....(M: một cá thể; N: một nhóm cá thể) có tính trạng đáp ứng mục tiêu chọn giống để làm giống. Những cá thể không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. H, M;

B. K, M;

C. G, N;

D. H, N;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21497

Hệ số di truyền là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tỉ số giữa biến dị kiểu hình và biến dị kiểu gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm hoặc số thập phân;

B. Tỉ số giữa biến dị kiểu gen và biến dị kiểu hình được tính bằng tỉ lệ phần trăm hoặc số thập phân;

C. Tích số giữa biến dị kiểu gen và biến dị kiểu hình được tính bằng tỉ lệ phần trăm hoặc số thập phân;

D. Hiệu số giữa biến dị kiểu gen và biến dị kiểu hình được tính bằng tỉ lệ phần trăm hoặc số thập phân;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21496

 

Trong kĩ thuật lai tế bào, các tế bào trần là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các tế bào sinh dục tự do được lấy ra khỏi cơ quan sinh dục;

B. Các tế bào sôma tự do được tách ra khỏi tổ chức sinh dưỡng;

C. Các tế bào đã được xử lí hoá chất làm tan màng tế bào;

D. Các tế bào khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21495

 

Để tăng tỉ lệ kết hợp giữa 2 tế bào thành tế bào lai trong phương pháp lai tế bào người ta sử dụng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Vurut xenđê;

B. Keo hữu cơ pôliêtilen glicôn;

C. Xung điện cao áp;

D. A, B và C đều đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21494

 

Trong chọn giống thực vật, thực hiện lai xa giữa loài hoang dại và cây trồng nhằm mục đích:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đưa vào cơ thể lai các gen quý về năng suất của loài dại;

B. Đưa vào cơ thể lai các gen quý giúp chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của môi trường của loài dại;

C. Khắc phục tính bất thụ trong lai xa;

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sản sinh dưỡng ở cơ thể lai xa;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21493

Để khắc phục hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa ở thực vật người ta sử dụng phương pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thực hiện phương pháp thụ phấn bằng hoa hỗn hợp của nhiều loài;

B. Phương pháp nuôi cấy mô;

C. Gây đột biến đa bội;

D. A và C đúng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21492

 

Hiện tượng bất thụ của cơ thể lai xa xảy ra là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau gây ra trở ngại trong quá trình phát sinh giao tử;

B. Sự khác biệt trong chu kì sinh sản bộ máy sinh dục không tương ứng ở động vật ;

C. Chiều dài của ống phấn không phù hợp với chiều dài của vòi nhuỵ của loài kia ở thực vật;

D. Hạt phấn của loài này không nảy mầm được trên vòi nhuỵ của loài kia thực vật hoặc tinh trùng loài này bị chết trong đường sinh dục của loài khác;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21491

 

Khó khăn xuất hiện trong lai xa là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ thể lai xa bị bất thụ;

B. Khó thực hiện giao phối hoặc giao phấn trong lai khác loài;

C. Sự khác biệt trong bộ nhiễm sắc thể, tập quán sinh sản, sinh trưởng, đặc điểm hình thái;

D. A, B và C đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21490

Lai xa là hình thức:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn giống vi sinh vật;

B. Chọn giống cây trồng;

C. Chọn giống vật nuôi;

D. Chọn giống vật nuôi và cây trồng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21489

 

Ở Việt Nam, phương hưóng cơ bản trong tạo giống lúa mới là cho lai giữa:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Giống địa phương cao sản x giống địa phương kém phẩm chất;

B. Giống địa phương có tính chống chịu tốt x giống địa phương kém phẩm chất;

C. Giống địa phương cao sản x giống nhập nội cao sản;

D. Giống nhập nội cao sản x giống địa phương có tính chống chịu tốt;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21486

 

Trong chăn nuôi người ta thường sử dụng phương pháp phổ biến nào để tạo ưu thế lai:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai khác giống;

B. Lai khác thứ;

C. Lai kinh tế;

D. Giao phối gần;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21485

Ở thực vật, để duy trì và củng cố ưu thế lai người ta sử dụng phương pháp :

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai luân phiên, được đem lai với cơ thể bố hoặc mẹ;

B. Sử dụng hình thức lai hữu tính giữa các cá thể ;

C. Cho thực hiện việc tự thụ phấn;

D. Sử dụng hình thức sinh sản dinh dưỡng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21484

 

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa dòng thuần chủng có mục đích:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Phát hiện các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen, để tìm tổ hợp có giá trị kinh tế nhất;

B. Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính;

C. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng, để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất;

D. B và C đúng;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21483

 

Cơ sở di truyền học của hiện tượng ưu thế lai là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ thể dị hợp, gen lặn có hại bị gen trội bình thường át chế;

B. Tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ làm tăng cường tác động cộng gộp của các gen trội;

C. Cơ thể dị hợp của các alen luôn luôn tốt hơn thể đồng hợp;

D. A, B và C đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21482

 

Các khâu trong nhân giống thuần chủng vật nuôi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai kinh tế, dùng làm sản phẩm, duy trì và củng cố ưu thế lai;

B. Lai thuận và lai nghịch để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế và củng cố ưu thế lai;

C. Nhân giống theo dòng, chọn đôi giao phối, giao phối cận huyết;

D. Nhân giống theo dòng, chọn đôi giao phối phù hợp với mục tiêu;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21481

 

Trong việc nhân giống cao sản nhập dòng, sử dụng đực đầu dòng có ưu thế hơn so với con cái đầu dòng do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhanh chóng biến những giống cao sản nhập ngoại thành các giống riêng trong nước;

B. Có thể sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để tăng nhanh số lượng cá thể ở thế hệ sau;

C. Từ một đực có thể cho ra số lượng lớn cá thể thế hệ sau;

D. A, B, C đều đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21479

 

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn lặp lại nhiều lần sẽ dấn đến hiện tượng thoái hoá giống do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp;

B. Các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp;

C. Dẫn đến hiện tượng đột biến gen;

D. Tạo ra hiện tượng ưu thế lai;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21478

 

Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết và tự thụ phân để:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Củng cố các đặc tính quý;

B. Tạo dòng thuần;

C. Kiểm tra và đánh giá kiểu gen của từng dòng thuần;

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21477

 

Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp chọn giống nào dưới đây được sử dụng phổ biến:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nuôi cấy mô;

B. Lai giống;

C. Gây đột biến nhân tạo;

D. Truyền cấy phôi;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21476

 

Chọn giống hiện đại khác với chọn giống cổ điển ở điểm:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát sinh ngẫu nhiên của các biến dị;

B. Thực hiện trên cơ sở lí luận mới của di truyền học;

C. Chủ yếu dựa vào phương pháp gây đột biến nhân tạo;

D. Sử dụng lai phân tích để kiểm tra kiểu gen của thế hệ lai;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21475

 

Tác dụng của cônsixin trong việc gây đột biến nhân tạo là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kích thích và ion hoá các nguyên tử khi thấm vào tế bào;

B. Gây ra đột biến gen dạng nuclêôtit;

C. Kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc hoặc cắt đứt dây tơ vô sắc;

D. Làm rối loạn phân li nhiễm sắc thể trong phân bào làm xuất hiện dạng dị bội;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21474

Tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến gen nhân tạo là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc;

B. Gây ra rối loạn phân li của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào;

C. Kích thích và ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống ảnh hưởng đến ADN, ARN;

D. làm xuất hiện dạng đột biến đa bội;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21473

 

Việc tạo ra được nòi vi khuẩn đột biến có năng suất tổng hợp lizin cao gấp 300 lần dạng ban đầu là kết quả của phương pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Gây đột biến nhân tạo và chọn giống bậc thang;

B. Gây đột biến nhân tạo và chọn giống bằng ngăn trở sinh tổng hợp prôtêin;

C. Lai giống và chọn lọc;

D. Tạo ưu thế lai;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21472

Việc chọn giống ở vi sinh vật được thực hiện theo hướng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn giống bậc thang;

B. Chọn giống bằng ngăn trở sinh tổng hợp prôtêin;

C. Tạo ưu thế lai;

D. A và B đúng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21471

Phương pháp chọn giống chủ yếu đối với vi sinh vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai giống;

B. Tự thụ;

C. Gây đột biến nhân tạo và chọn lọc;

D. Tạp giao;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21470

Dạng đột biến nào dưới đây là rất quý trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra những giống năng suất cao, phẩm chất tốt hoặc không hạt:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đột biến gen;

B. Đột biến đa bội;

C. Đột biến dị bội;

D. Thể ba nhiễm;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21469

Phương pháp chọn giống nào dưới đây được dùng phổ biến trong chọn giống vi sinh vật:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ưu thế lai;

B. Thụ tinh nhân tạo cá thể đực giống đầu dòng quý;

C. Lai giữa loài đã thuần hóa với loài hoang dại;

D. Gây đột biến bằng các tác nhân vật lí – hoá học;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21468

 

Phát triển của ngành nào dưới đây có tác động sâu sắc, làm cơ sở đưa khoa học chọn giống lên một trình độ mới:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Di truyền học;

B. Công nghệ sinh học;

C. Kĩ thuật di truyền;

D. B và C đúng;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21467

 

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST;

B. Sự trao đổi chéo giữa các crômatit không chị em của cặp NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I;

C. Sự tiếp hợp của NST tương đồng trong giảm phân;

D. Sự trao đổi chéo giữa các crômatit cùng nguồn;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21466

 

Trong giảm phân sự kiện trao đổi chéo xảy ra ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kì giữa I;

B. Kì trước II;

C. Kì trước I;

D. Kì sau II;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21465

 

Bản chất sâu xa của cơ chế giảm phân ở lần phân bào I là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân đổi NST;

B. Sự phân li NST đơn ở dạng kép trong từng cặp tương đồng kép;

C. Sự tiếp hợp NST và sự tập trung NST ở kì giữa;

D. Sự tập trung NST ở kì giữa;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21464

Ở ruồi giấm 2n = 8 NST. Giả sử rằng trong quá trình giảm phân ở ruồi cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn không cùng một lúc . Số giao tử là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21463

 

Ở ngô 2n = 20 NST, trong quá trình giảm phân có 5 cặp NST tương đồng, mỗi cặp xảy ra trao đổi chéo một chỗ thì số loại giao tử được tạo ra là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. loại;

B. loại;

C. loại;

D. loại;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21462

Bộ NST của của ruồi giấm 2n = 8 NST các NST trong mỗi cặp tương đồng đều khác nhau về cấu trúc. Nếu trong quá trình giảm phân có 3 cặp NST tương đồng mà mỗi cặp NST xảy ra trao đổi chéo ở một chỗ thì số loại giao tử được tạo ra là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. loại;

B. loại.

C. loại;

D. loại.

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21461

 

Kiểu gen của một loài . Khi giảm phân bình thường tạo được số giao tử là:

1. 4 loại: 2. 8 loại; 3. 16 loại; 4. 32 loại; 5. 2 loại.

Trường hợp đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. 1, 2 và 3;

B. 3, 4 và 5;

C. 1, 3 và 5;

D. 1, 4 và 5;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21460

Xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên NST thường, P thuần chủng: lông đen, dài x lông trắng, ngắn. thu được đồng loạt lông xám, dài.

tạp giao, thu được 48 lông đen, dài: 95 lông xám dài : 46 lông trắng, ngắn. Các gen liên kết hoàn toàn. Quy luật di truyền chi phối 2 tính trạng trên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Liên kết gen;

B. Đa hiệu gen;

C. Di truyền độc lập;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21459

 

Sự di truyền 2 cặp gen không alen trội, lặn hoàn toàn. Nếu phân li theo tỉ lệ 50%A – B; 50%aabb tuân theo quy luật di truyền:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Liên kết gen;

B. Hoán vị gen;

C. Phân li độc lập;

D. Phân tính;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21458

Một tế bào sinh tinh trùng chứa các gen trên 2 cặp NST có kiểu gen . Thực tế khi giảm phân bình thường có thể tạo nên số loại giao tử là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 2 loại;

B. 4 loại;

C. 8 loại;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21457

Tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật mang một cặp NST tương đồng trên đó có 2 cặp gen dị hợp sắp xếp như sau: AB/ab. Khi giảm phân bình thường có thể hình thành những loại giao tử:

1. AB và ab; 2. AB:ab:Ab: aB; 3. A: B: a: b;

4. AA: BB: Aa: Bb; 5. AA: BB: aa: bb.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1 và 2;

B. 1 và 3;

C. 1 và 4;

D. 1 và 5;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21456

 

Phép lai giữa cà chua thân cao quả tròn dị hợp về 2 cặp gen liên kết hoàn toàn thì tỉ lệ phân tích kiểu hình ở thế hệ sau là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 3: 1;

B. 1: 2;

C. 9:3:3:1;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21455

 

Nội dung cơ bản của định luật di truyền liên kết gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các gen cùng nằm trên một NST làm thành nhóm gen liên kết;

B. Số gen liên kết bằng số NST đơn bội;

C. Các gen cùng nằm trên một NST tái tổ hợp với nhau;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21454

Ý nghĩa của liên kết gen:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cho phép lập bản đồ di truyền;

B. Tạo biến dị tổ hợp;

C. Hạn chế biến dị tổ hợp;

D. Đảm bảo sự di truyền trong từng nhóm gen quý;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21453

 

Lai 1 dòng đầu thuần chủng về 7 cặp gen trội với dòng đậu thuần chủng 7 cặp gen lặn. Cho tự giao số kiểu lai có thể thực hiện là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 2.392.578 ;

B. 2.392.000;

C. 2.392.500;

D. 2.392.000;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21452

Lai dòng đậu thuần chủng về 7 cặp trội với dòng thuần đậu chứa 7 cặp gen lặn tồn tại trên 7 cặp NST thường. Mỗi gen xác định một tính trạng. Lai phân tích các cây . Số kiểu hình ở là;

Chọn một đáp án dưới đây

A. 128 loại;

B. 125 loại;

C. 120 loại;

D. 115 loại;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21451

Lai một dòng đậu Hà Lan có 7 lôcut đều mang alen trội lai với 1 dòng đậu có 7 cặp gen lặn tồn tại trên 7 NST thường. Số loại giao tử là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 128 loại;

B. 125 loại;

C. 120 loại;

D. 110 loại;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21450

 

Muốn phân biệt tính trạng nào đó là trội không hoàn toàn, người ta sử dụng phép lai:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai phân tích;

B. Tự thụ phấn;

C. Lai ngược;

D. Lai bão hoà;

Đáp án là : (C)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu