Bộ Đề Ôn Thi Đại Học Môn Sinh Học 30Bài : 6834                                                                                                                                  

Trong các hướng tiến hoá của sinh giới, hướng tiến hoá cơ bản nhất là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ngày càng đa dạng và phong phú

B. Thích nghi ngày càng hợp lí

C. Tổ chức ngày càng cao, phức tạp

D. Hướng tăng tính đa dạng và phức tạp hoá tổ chức

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6833

 

Nguyên nhân của hiện tượng đồng qui tính trạng ở các loài khác nhau là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Do điều kiện sống giống nhau, đã được chọn lọc theo cùng một hướng, tích luỹ các đột biến tương tự nên xuất hiện các đặc điểm giống nhau

B. Do tập tính và các cơ chế sinh lí, sinh hoá trong tế bào và cơ thể giống nhau

C. Do cấu trúc di truyền giống nhau và khả năng hoạt động giống nhau

D. Tất cả các nguyên nhân trên

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6832

 

Sự đồng qui tính trạng biểu hiện ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cá mập và cá voi

B. Cá mập và ngư long

C. Ngư long và cá voi

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6831

 

Hiện tượng các loài khác nhau trong điều kiện sống giống nhau mang những đặc điểm giống nhau được gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân li tính trạng

B. Sự phân hoá tính trạng

C. Sự đồng qui tính trạng

D. Sự tương đồng tính trạng

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6830

 

Phương thức hình thành loài mới xảy ra ở cả động vật và thực vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bằng con đường địa lí

B. Bằng con đường sinh thái

C. Bằng con đường lai xa kết hợp gây đa bội hoá

D. Hai câu a và b đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6829

Loài cỏ Spartina dùng trong chăn nuôi được hình thành bằng con đường nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sinh thái

B. Địa lí

C. Lai xa kết hợp gây đa bội hoá

D. Tất cả đều sai

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6828

 

Phương thức hình thành loài bằng lai xa kết hợp đa bội hoá thường gặp ở nhóm sinh vật nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Thực vật

B. Động vật bậc cao

C. Thực vật và động vật

D. Động vật và vi sinh vật

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6827

 

Con lai xa được đa bội hoá được gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thể song nhị bội

B. Thể tứ bội hữu thụ

C. Thể song đơn bội kép

D. a và b đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6826

Trong các phương thức hình thành loài, phương thức tạo ra kết quả nhanh nhất là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bằng con đường sinh lí

B. Bằng con đường sinh thái

C. Bằng con đường lai xa kết hợp gây đa bội hoá

D. a và c đều đúng

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6825

Yếu tố tạo ra các nòi mới ở loài sẻ ngô là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Địa lí

B. Sinh thái

C. Di truyền

D. Sinh sản

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6824

Trong sự hình thành loài bằng con đường địa lí, nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá trong loài là:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Địa lí

B. Sinh thái

C. Sinh sản

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6823

 

Loài có thể được hình thành bằng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Con đường địa lí

B. Con đường sinh thái

C. Con đường lai xa kết hợp gây đa bội hoá

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6822

 

Nòi địa lí là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhóm quần thể sống trong một môi trường sống xác định

B. Nhóm quần thể sống trong một sinh cảnh xác định

C. Nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện xác định

D. Nhóm quần thể phân bố trong khu vực địa lí xác định

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6821

 

Nòi sinh thái là:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Nhóm quần thể phân bố trong một khu vực địa lí xác định

B. Nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái xác định

C. Nhóm quần thể sồng trên loài vật chủ xác định

D. Nhóm quần thể có mùa sinh sản xác định

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6820

 

Nhóm quần thể ký sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau trên cơ thể vật chủ được gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nòi địa lí

B. Nòi sinh thái

C. Nòi sinh học

D. Nòi sinh sản

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6819

 

Nòi là các quần thể cùng loài. Trong tự nhiên có:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nòi địa lí, nòi sinh thái và nòi sinh sản

B. Nòi sinh thái, nòi sinh học và nòi sinh sản

C. Nòi địa lí, nòi sinh học và nòi sinh thái

D. Nòi địa lí, nòi sinh sản và nòi sinh học

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6818

 

Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quần thể là đơn vị cơ bản trong cấu trúc loài

B. Thứ là đơn vị phân loại sinh vật dưới loài

C. Nòi là đơn vị sinh vật dưới loài

D. Tất cả đều sai

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6817

 

Tiêu chuẩn hoá sinh được xem là tiêu chuẩn chủ yếu để phân biệt các chủng, loài ở dạng sinh vật nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Động vật bậc cao

B. Thực vật bậc cao

C. Vi khuẩn

D. Thực vật và động vật bậc thấp

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6816

 

Đối với những loài giao phối, tiêu chuẩn được xem là chủ yếu để phân biệt các loài thân thuộc là:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Tiêu chuẩn hình thái

B. Tiêu chuẩn địa lí, sinh thấi

C. Tiêu chuẩn sinh lí, hoá sinh

D. Tiêu chuẩn di truyền

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6815

 

Loài mao lương sống ở bãi cỏ ẩm có chồi nách, lá vươn dài, bò trên mặt đất. Loài mao lương sống ở bờ mương, bờ ao có lá hình bầu dục ít răng cưa hơn. Yếu tố chủ yếu tạo ra sự sai khác ở hai loài mao lương nói trên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Yếu tố địa lí

B. Yếu tố sinh thái

C. Yếu tố sinh lí

D. Yếu tố hoá sinh

Đáp án là : (B)

 

 

Bài : 6814                                                                                                                                  

Loài sáo đen mỏ vàng, loài sáo đen mỏ trắng và loài sáo nâu. Tiêu chuẩn để phân biệt các loài vừa nêu trên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiêu chuẩn hình thái

B. Tiêu chuẩn địa lí sinh thái

C. Tiêu chuẩn sinh lí hoá sinh

D. Tiêu chuẩn di truyền

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6813

Sự hình thành những kiểu gen qui định những tính trạng và tính chất đặc trưng cho từng loài, từng nòi trong các loài được gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thích nghi kiểu gen

B. Thích nghi sinh thái

C. Thích nghi kiểu hình

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6812

Hiện tượng sau đây không phải là biểu hiện của thích nghi kiểu hình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự thay đổi màu da theo nền môi trường của con tắc kè hoa

B. Một số cây nhiệt đời rụng lá vào mùa hè

C. Cáo Bắc cực có bộ lông trắng về mùa đông

D. Con bọ que có thân và các chi giống cái que

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6811

Thích nghi kiểu hình còn được gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thích nghi sinh thái

B. Thích nghi địa lí

C. Thích nghi di truyền

D. Thích nghi sinh sản

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6810

 

Thường biến được xem là biểu hiện của:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thích nghi địa lí

B. Thích nghi kiểu hình

C. Thích nghi kiểu gen

D. Thích nghi di truyền

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6809

 

Sự thay đổi hình dạng của lá cây rau mác theo môi trường là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thường biến

B. Thích nghi kiểu hình

C. Loại biến dị không di truyền

D. Tất cả đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6808

Quan điểm tiến hoá hiện đại phân biệt các loại thích nghi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thích nghi cá thể và thích nghi quần thể

B. Thích nghi tạm thời và thích nghi lâu dài

C. Thích nghi kiểu hình và thích nghi kiểu gen

D. Thích nghi sinh thái và thích nghi địa lí

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6807

 

Trong tự nhiên có các dạng của cách li là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Địa lí, sinh thái, sinh sản, di truyền

B. Địa lí, sinh lí, sinh thái, di truyền

C. Địa lí, sinh lí, sinh sản, di truyền

D. Sinh thái, sinh lí, sinh sản, di truyền

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6806

 

Ý nghĩa của giao phối đối với quá trình tiến hoá là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Làm phát tán các đột biến trong quần thể

B. Làm phát sinh nhiều biến dị trong tổ hợp trong quần thể

C. Tạo nên tính đa hình trong quần thể

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6805

 

Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đột biến nhiễm sắc thể phổ biến hơn đột biến gen

B. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hoá

C. Biến dị tổ hợp là nguyên liệu sơ cấp của chọn lọc tự nhiên

D. Chọn lọc tự nhiên không tác động trên các phân tử

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6804

Theo quan niệm của tiến hoá hiện đại thì các mức độ tác dụng của chọn lọc tự nhiên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Giao tử, nhiễm sắc thể, cá thể

B. Nhiễm sắc thể, cá thể, quần thể

C. Dưới cá thể, cá thể và trên quần thể

D. Cá thể, quần xã, quần thể

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6803

 

Chọn lọc tự nhiên là nhân tố qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi …………… của quần thể, là nhân tố định hướng quá trình tiến hoá. Từ đúng điền vào chỗ trống ở đoạn câu trên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thành phần kiểu gen

B. Khả năng thích nghi

C. Tính đặc trưng

D. Kiểu phân bố

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6802

 

Câu hỏi có nội dung sai trong các câu sau đây là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ sở của chọn lọc tự nhiên là tính biến dị và tính di truyền

B. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật

C. Biến dị là nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên

D. Chọn lọc tự nhiên không tác dụng ở cấp độ trên cơ thể

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6801

 

Trong các cấp độ tác dụng của chọn lọc tự nhiên, cấp độ tác dụng quan trọng nhất của chọn lọc tự nhiên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cấp cá thể và cấp dưới cá thể

B. Cấp cá thể và cấp quần thể

C. Cấp dưới cá thể và cấp quần xã

D. Cấp quần thể và cấp quần xã

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6800

 

Tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của các cơ thể

B. Tạo ra sự sai khác về tập tính ở động vật

C. Tạo ra sự phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau

D. Làm tăng số cá thể ngày càng nhiều

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6799

 

Đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên vì lí do nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Làm thay đổi lớn cấu trúc di truyền

B. Nhanh tạo ra các loài mới

C. Phổ biến, ít gây chết và ít làm rối loạn sinh sản cơ thể

D. Tạo ra thay đổi nhiều ở số lượng nhiễm sắc thể

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6798

 

Nguồn nguyên liệu nào sau đây được xem là nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đột biến gen

B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

C. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

D. Đột biến đa bội thể

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6797

Xét trên từng gen riêng rẽ, tần số đột biến tự nhiên trung bình trong khoảng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. đến

B. đến

C. đến

D. đến

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6796

 

Nhân tố nào sau đây được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn lọc tự nhiên?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến dị tổ hợp

B. Đột biến

C. Giao phối

D. Sự cách li

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6795

 

Nhân tố nào sau đây làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể?

Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D)

 

A. Đột biến và giao phối

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Sự cách li

D. Tất cả các yếu tố trên

 

 

Bài : 6794                                                                                                                                  

Theo Kimura, sự tiến hoá sinh giới diễn ra bằng con đường củng cố ngẫu nhiên:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các biến dị có lợi

B. Các đặc điểm thích nghi

C. Các đột biến trung tính

D. Đột biến và biến dị tổ hợp

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6793

Kimura đã đề xuất quan niệm đại đa số các đột biến ở cấp độ phân tử là trung tính dựa trên cơ sở nghiên cứu về những biến đổi của:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các phân tử axit nuclêic

B. Các phân tử prôtêin

C. Các phân tử pôlisaccarit

D. Các phân tử lipit phức tạp

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6792

 

Người đề ra học thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc các đột biến trung tính là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đacuyn

B. Lamac

C. Kimura

D. Hacđi - Vanbec

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6791

Thuyết tiến hoá giải thích quá trình hình thành các đơn vị phân loại sinh vật trên loài là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá lớn

B. Tiến hoá nhỏ

C. Tiến hoá bằng sự chọn lọc các đột biến trung tính

D. Tiến hoá tổng hợp

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6790

 

Xét các yếu tố sau đây:
(A): Phát sinh đột biến
(B): Phát tám đột biến qua giao phối
(C): Sự chọn lọc các đột biến có lợi
(D): Sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc
Trong tự nhiên để hình thành các đơn vị phân loại sinh vật trên loài, trải qua thời gian lâu dài và qui mô rộng lớn, sinh vật chịu tác dụng của những yếu tố nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. (A), (B)

B. (C), (D)

C. (A), (B), (C)

D. (A), (B), (C), (D)

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6789

 

Xét các yếu tố sau đây:
(A): Phát sinh đột biến
(B): Phát tám đột biến qua giao phối
(C): Sự chọn lọc các đột biến có lợi
(D): Sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc.
Những yếu tố tác dụng trong quá trình hình thành loài mới là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. (A), (B), (C)

B. (A), (B), (C), (D)

C. (B), (C), (D)

D. (A), (C), (D)

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6788

 

Xét các yếu tố sau đây:
(A): Phát sinh đột biến
(B): Phát tám đột biến qua giao phối
(C): Sự chọn lọc các đột biến có lợi
(D): Sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc.
Những yếu tố tác động trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. (A), (B), (D)

B. (B), (C), (D)

C. (A), (B), (C)

D. (C), (D), (A)

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6787

 

Nội dung của thuyết tiến hoá vi mô giải thích quá trình tạo ra:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Loài mới

B. Các đơn vị phân loại trên loài

C. Nòi mới

D. Thứ mới

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6785

 

Thành công của lý thuyết về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn thể hiện ở điểm nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đã giải thích được quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật

B. Giải thích được quá trình hình thành ở loài mới

C. Nêu được nguồn gốc thống nhất của các loài

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6784

 

Hạn chế của Đacuyn khi trình bày học thuyết tiến hoá sinh giới là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chưa nêu rõ nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của biến dị

B. Dựa vào lý thuyết chọn lọc tự nhiên để giải thích tiến hoá ở sinh vật

C. Cho rằng động lực của chọn lọc nhân tạo là nhu cầu con người

D. Quan niệm biến dị cá thể là nguyên liệu của tiến hoá

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6783

 

Chọn lọc tự nhiên xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây trong quá trình hình thành và phát triển sự sống trên trái đất?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá hoá học

B. Tiến hoá tiền sinh học

C. Tiến hoá hoá học và tiến hóa tiền sinh học

D. Tiến hoá sinh học

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6782

 

Quá trình chọn lọc tự nhiên xuất hiện từ khi:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự sống xuất hiện trên quả đất

B. Sinh vật xuất hiện trên quả đất

C. Có sự cạnh tranh về các điều kiện sống ở các sinh vật

D. Xuất hiện các điều kiện bất lợi cho sự sống sinh vật

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6781

 

Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Động lực tiến hoá của sinh vật trong tự nhiên

B. Nguyên nhân hoàn thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

C. Tạo ra các đơn vị phân loại trên loài ở sinh vật

D. Tạo ra quá trình phân li tính trạng

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6780

 

Theo Đacuyn, nhân tố chính dẫn đến sự tạo ra các loài sinh vật mới trong tự nhiên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn lọc nhân tạo

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Biến dị cá thể

D. Sự thay đổi của các điều kiện sống

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6779

 

Động lực của chọn lọc tự nhiên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người

B. Các tác nhân của môi trường tự nhiên

C. Đấu tranh sinh tồn ở mỗi cơ thể sống

D. Sự đào thải các biến dị không có lợi

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6778

 

Điểm giống nhau giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đều dựa trên cơ sở của tính biến dị và tính di truyền của sinh vật

B. Đều có động lực là nhu cầu của con người

C. Đều dẫn đến tạo ra nhiều loài mới

D. Đều là động lực tiến hoá của mọi sinh vật trong tự nhiên

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6777

Nhân tố chính qui định chiều hướng và tốc tộ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Biến dị xác định ở vật nuôi, cây trồng

C. Biến dị cá thể ở vật nuôi, cây trồng

D. Chọn lục nhân tạo

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6776

 

Kết quả của chọn lọc nhân tạo là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo ra các loài mới

B. Tạo ra các thứ và nòi mới

C. Tạo ra các chi mới

D. Tạo nên các họ mới

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6775

 

Động lực của chọn lọc nhân tạo là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người

B. Bản năng sinh tồn của vật nuôi, cây trồng

C. Các tác động của điều kiện sống

D. Sự đào thải các biến dị không có lợi

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6774

Hiện tượng từ một dạng tổ tiên ban đầu tạo ra nhiều dạng mới khác nhau và khác với tổ tiên ban đầu được gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chuyển hoá tính trạng

B. Phân li tính trạng

C. Biến đổi tính trạng

D. Phát sinh tính trạng

Đáp án là : (B)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu