Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Môn SInh - Nâm 2008 Phân Ban Lần 2Trang Anh Nam

KỲTHI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔTHÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: SINH HỌC - Phân ban

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢTHÍ SINH(33 câu, từcâu 1 đến câu 33)

Câu 1:Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cạnh tranh?

a)  Chim ăn sâu và sâu ăn lá
b) Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn
c) Mối và trùng roi sống trong ruột mối
d) Lúa và cỏ dại trong cùng một ruộng lú

Câu 2: Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có
hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ: 9
hoa màu đỏ: 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi
quy luật
a) tác động đa hiệu của gen
b) phân li
c) di truyền liên kết với giới tính
d)  tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen)

Câu 3:Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là
a)  AaBb × AABb
b) Aabb × AaBB
c) aaBb × Aabb
d) AaBb × aabb

Câu 4:Có thể phát hiện hội chứng 3X ở người bằng phương pháp
a) nghiên cứu người đồng sinh cùng trứng
b) nghiên cứu tế bào (di truyền tế bào)
c) nghiên cứu phả hệ
d) nghiên cứu người đồng sinh khác trứng


Câu 5:Hiện tượng loài cá ép sống bám vào cá mập và được cá mập mang đi xa, nhờ đó quá trình hô
hấp của cá ép trở nên thuận lợi hơn và khả năng kiếm mồi cũng tăng lên, còn cá mập không được lợi
nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là một ví dụ về mối quan hệ
a) hợp tác
b) cộng sinh
c) hội sinh
d)  cạnh tranh

Câu 6:Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ADN là
a) 6
b) 32
c) 25
d) 64

Câu 7:Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?
a) Nấm
b) Động vật ăn thực vật
c) Cây xanh

d) Động vật ăn thịt.


Câu 8:Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và sự biểu
hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ
thể có kiểu gen
a) đồng hợp lặn
b) dị hợp
c) đồng hợp trội và dị hợp
d) đồng hợp trội

Câu 9:Nhân tố không làm thay đổi tần số alen trong quần thể giao phối là
a) yếu tốngẫu nhiên (biến động di truyền)
b) giao phối ngẫu nhiên
c) đột biến
d) di nhập gen (du nhập gen)

Câu 10: Đối với quá trình tiến hoá, đột biến gen có vai trò
a) phát tán đột biến trong quần thể
b) định hướng quá trình tiến hoá
c) cùng với chọn lọc tự nhiên làm tăng tần số các alen trội có hại trong quần thể.
d) tạo ra các alen mới

Câu 11:Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?
a) Tảo →chim bói cá →cá →giáp xác
b) Giáp xác →tảo →chim bói cá →cá
c) Tảo →giáp xác →cá →chim bói cá
d) Tảo →giáp xác →chim bói cá →cá

Câu 12:Trong chuỗi thức ăn trên cạn khởi đầu bằng cây xanh, mắt xích có sinh khối lớn nhất là sinh vật
a) tiêu thụ bậc một
b) sản xuất
c) tiêu thụ bậc ba
d) tiêu thụ bậc hai

Câu 13:Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không có đột biến xảy ra. Theo lí
thuyết, kiểu gen nào sau đây có thể tạo ra loại giao tử aa với tỉ lệ 50%?
a) Aaaa
b) AAAa
c) AAaa
d) aaaa

Câu 14:Mức độgiống nhau vềADN giữa người với các loài vượn Gipbbon, Tinh tinh, khỉ Capuchin
và khỉ Rhesut lần lượt là: 94,7%; 97,6%; 84,2% và 91,1%. Đây là một trong những căn cứ để có thể
kết luận rằng trong 4 loài trên, loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất với người là
a) khỉ Rhesut
b) Tinh tinh
c) khỉ Capuchin
d) vượn Gipbbon

Câu 15:Kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì?
a) Số lượng cá thể của quần thể tràm ởrừng U Minh giảm sau khi cháy rừng
b) Số lượng cá thể của quần thểcá chép ở HồTây giảm sau khi thu hoạch
c)  Số lượng cá thể của quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa hè và giảm vào mùa đông
d) Số lượng cá thể của quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác

Câu 16:Trong 4 loại đơn phân của ADN, hai loại đơn phân có kích thước nhỏ là
a) Xitôzin và Ađênin
b) Timin và Xitôzin
c) Guanin và Ađênin
d) Ađênin và Timin

Câu 17:Một số cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối với nhau (liền rễ). Hiện
tượng này thể hiện mối quan hệ
a) cạnh tranh cùng loài
b) hỗ trợ khác loài
c) cộng sinh
d) hỗ trợ cùng loài

Câu 18:Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể (thân nhiệt) không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?
a) Lưỡng cư
b) Cá xương
c) Thú
d) Bò sát

Câu 19:Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza là:
a) chuyển đoạn
b) mất đoạn
c) đảo đoạn
d) lặp đoạn

Câu 20:Phát biểu nào sau đây là đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại?
a) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp đến kiểu gen và alen của các cá thể trong quần thể
b) Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên từng gen riêng rẽ, không tác động tới toàn bộ kiểu gen
c) Chọn lọc tự nhiên chỉtác động ở cấp độ cá thể, không tác động ở cấp độ quần thể
d) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình của các cá thể trong quần thể

Câu 21:Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập
và tổ hợp tự do. Phép lai AaBbDd × Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba cặp tính trạng là
a) 1:32
b) 1:2
c) 1:8
d) 1:16

Câu 22:Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây liên quan đến những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể giới tính?
a) Hội chứng Klaiphentơ(Claiphentơ)
b) Hội chứng Đao
c) Bệnh máu khó đông
d) Bệnh mù màu

Câu 23:Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là
a)  tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể
b) số lượng cá thể có trong quần thể
c) tỉ lệ đực và cái trong quần thể
d) số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích

Câu 24:Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên?
a) Rừng trồng
b) Hồ nuôi cá
c) Rừng mưa nhiệt đới
d) Đồng ruộng

Câu 25:Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=36. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh
dưỡng của thể tam bội (3n) được hình thành từ loài này là
a) 54
b) 37
c) 108
d) 35
Câu 26:Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tự nhân đôi của ADN (tái bản ADN)?
a) Sau một lần tự nhân đôi, từ một phân tử ADN hình thành nên 2 phân tử ADN giống nhau, trong đó 1 phân tử ADN có hai mạch được tổng hợp mới hoàn toàn
b) Sự tự nhân đôi của ADN diễn ra trong tế bào ở kì giữa của quá trình phân bào
c) Cơ chế tự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn
d) Mạch ADN mới được tổng hợp liên tục theo chiều 3’-5’

Câu 27:Nhân tố làm phát tán các đột biến trong quần thể giao phối là
a) giao phối
b) yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền)
c) chọn lọc tự nhiên
d) các cơ chế cách li

Câu 28:Enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp ARN là
a) ARN pôlimeraza
b) ligaza
c) amilaza
d) ADN pôlimeraza

Câu 29: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật
a)  phát triển thuận lợi nhất
b)  có sức sống trung bình
c) có sức sống giảm dần
d) chết hàng loạt

Câu 30:Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu chủ yếu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự
a) cách li địa lí
b) xuất hiện các dạng trung gian
c) sai khác nhỏ về hình thái
d)  cách li sinh sản với quần thể gốc

Câu 31: Đặc điểm nào dưới đây là một trong các bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người?
a) Người có tiếng nói và chữ viết
b) Giai đoạn phôi sớm của người có lông mao phủ toàn thân và có đuôi
c) Người biết chế tạo công cụ lao động
d) Người đi bằng hai chân

Câu 32:Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là
a) làm xuất hiện các biến dị tổ hợp
b) làm phát sinh các alen mới trong quần thể
c) phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể
d) phân hoá các nhóm tuổi khác nhau trong quần thể

Câu 33: Ởruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thểX, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Gen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Nếu thế hệ F1 xuất hiện đồng thời cả ruồi cái mắt màu đỏ và ruồi cái mắt màu trắng thì kiểu gen của bố, mẹ có thể là
a) XAY và XaXa
b) XaY và XaXa
c) XAY và XAXa
d) XaY và XAXa
PHẦN RIÊNG (Thí sinh học theo ban nào phải làm phần đềthi riêng của ban đó).
Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tựnhiên (7 câu, từcâu 34 đến câu 40).


Câu 34:Quần thể giao phối nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
a) 0,09AA : 0,55Aa : 0,36aa
b) 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa
c) 0,01AA : 0,95Aa : 0,04aa
d) 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa

Câu 35:Biết hoán vịgen xảy ra với tần số24%. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen
AB
ab
giảm phân cho ra loại giao tử Ab với tỉ lệ
a) 24%
b) 48%
c) 12%
d) 76%

Câu 36:Trong rừng mưa nhiệt đới, những cây thân gỗ có chiều cao vượt lên tầng trên của tán rừng
thuộc nhóm thực vật
a) ưa bóng và chịu hạn
b) ưa sáng
c) ưa bóng
d) chịu bóng

Câu 37:Sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của nhiều loài động vật có xương sống là một trong những bằng chứng chứng tỏ rằng các loài này
a) không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên
b)  được tiến hoá theo cùng một hướng
c) xuất hiện vào cùng một thời điểm
d) có chung một nguồn gốc

Câu 38:Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường được gọi là
a) đột biến gen
b) thường biến (sựmềm dẻo của kiểu hình)
c) đột biến
d) đột biến nhiễm sắc thể

Câu 39:Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở kỉ nào dưới đây?
a) Kỉ Jura (Giura)
b) Kỉ Thứ ba
c) Kỉ Cacbon (Kỉ Than đá)
d) Kỉ Thứ tư

Câu 40:Cho các enzim sau: ARN pôlimeraza, restrictaza, ligaza, ADN pôlimeraza và amilaza.
Các enzim được dùng để cắt và nối ADN của tế bào cho với ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo nên ADN tái tổ hợp là
a) ARN pôlimeraza và restrictaza
b) ligaza và ADN pôlimeraza
c) ADN pôlimeraza và amilaza
d)  restrictaza và ligaza
Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (7 câu, từcâu 41 đến câu 47)
Câu 41:Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây ở người là do gen đột biến lặn gây nên?
a) Hội chứng Claiphentơ(Klaiphentơ)-
b) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm
c) Bệnh bạch tạng
d) Hội chứng Tơcnơ


Câu 42:Trong lịch sử phát sinh loài người, loài nào trong các loài dưới đây xuất hiện sớm nhất?
a) Homo neanderthalensis
b) Homo erectus
c) Homo sapiens
d) Homo habilis


Câu 43:Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
a) Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì
b) Những con cá sống trong Hồ Tây
c) Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên
d) Những con chim sống trong rừng Cúc Phương


Câu 44:Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?
a) Trong một hệsinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng
b) Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật)
c) Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định
d) Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh


Câu 45: Đột biến là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá vì đột biến là loại biến dị
a) di truyền được
b) luôn luôn tạo ra kiểu hình có lợi cho sinh vật
c) không di truyền được
d) không liên quan đến biến đổi trong kiểu gen


Câu 46:Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai Aabb × aaBb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ
a) 1 : 1 : 1 : 1
b) 1 : 1
c) 3 : 1
d) 9 : 3 : 3 : 1


Câu 47:Trong nhân tế bào sinh dưỡng của một cơ thể sinh vật có hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau, đó là dạng đột biến
a) thể bốn nhiễm
b) thể lệch bội
c) thể tự đa bội
d) thể dị đa bội


Script provided by Tranganhnam@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu