Bộ Đề Ôn Thi Sinh Học 14 

Bài : 21449

 

Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội, lặn hoàn toàn AaBbDd x AaBbDd sẽ có:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 4 kiểu hình : 9 kiểu gen;

B. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen;

C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen;

D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen;

Đáp án là : (D

 

Bài : 21448

 

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :

A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21447

 

Với n cặp tính trạng do n cặp gen chi phối tồn tại trên n cặp NST thì số loại giao tử tối đa ở đời sau là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. ;

B. ;

C. ;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21446

 

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Giao tử giữ nguyên bản chất;

B. Có sự tiếp hợp và sự trao đổi chéo của NST;

C. Sự nhân đôi, phân li của NST trong cặp NST đồng dạng;

. Sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của NST;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21445

 

Có thực hiện bao nhiêu cách lai nếu chỉ có 1 cặp alen tồn tại trên NST thường tham gia:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 6 cách;

B. 3 cách;

C. 4 cách;

D. 5 cách;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21444

 

Trong trội không hoàn toàn không cần dùng phương pháp lai phân tích cũng phân biệt được thể đồng hợp trội và dị hợp vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đồng hợp tử trội và dị hợp tử có kiểu hình khác nhau;

B. Đồng hợp tử trội và dị hợp tử có kiểu hình giống nhau;

C. Đồng hợp có kiểu hình khác dị hợp tử;

D. Kiểu gen đồng hợp có sức sống kém;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21443

 

Lý do dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình trong trường hợp lai 1 cặp tính trạng có hiện tượng trội không hoàn toàn và trội hoàn toàn:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Mức lấn át của gen trội và gen lặn;

B. Tính trạng phân li riêng rẽ;

C. Tác động môi trường không thuận lợi;

D. Can thiệp của gen xác định giới tính;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21442

 

Có hai cá thể thuần chủng về một cặp tính trạng đối lập cho một cặp gen chi phối. Muốn phân biệt được cá thể nào mang tính trạng trội hay lặn, người ta dùng phương pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai trở lại với dạng đồng hợp tử;

B. Cho lai phân tích hoặc tạp giao 2 cá thể đó;

C. Dùng phép lai thuận nghịch để kiểm tra sự di truyền;

D. Dùng phương pháp tế bào học để kiểm tra;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21441

 

Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen chất tế bào người ta sử dụng phương pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai gần;

B. Lai xa;

C. Lai phân tích;

D. Lai thuận nghịch;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21440

 

Để xác định cơ thể có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai xa;

B. Tự thụ phấn hoặc lai gần:

C. Lai phân tích;

D. Lai thuận nghịch;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21439

 

Giả thiết giao tử thuần khiết dùng để giải thích cho:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Định luật 2 của Menđen;

B. Định luật 3 của Menđen;

C. Định luật liên kết gen;

D. Các quy luật di truyền gen nhân;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21438

 

Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản do 1 cặp gen chi phối thì :

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đồng loạt có kiểu hình giống nhau;

B. Đồng loạt có kiểu hình khác bố mẹ;

C. Có sự phân tính 3 trội: 1 lặn;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21437

 

Định luật di truyền phản ánh:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tại sao con cái giống bố mẹ;

B. Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở cơ thể con người;

C. Tỉ lệ kiểu gen theo một quy định chung;

D. Tỉ lệ kiểu hình có tính trung bình cộng;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21436

 

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào sau đây được sử dụng để giải thích định luật di truyền Menđen:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân chia tâm động;

B. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST;

C. Sự phân chia của NST;

D. Sự nhân đôi và phân li của NST;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21435

 

Cống hiến cơ bản nhất của Menđen để phát hiện ra quy luật di truyền là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đặt trước các sơ đồ lai;

B. Đề xuất phương pháp phân tích cơ thể lai;

C. Phát hiện ra sự phân tích;

D. Nêu được quan hệ trội lặn;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21434

 

Điểm nổi bật nhất trong nghiên cứu của Menđen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai giữa bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số tính trạng tương phản;

B. Sử dụng lí thuyết xác suất và toán học thống kê;

C. Sử dụng lai phân tích để kiểm tra kết quả nghiên cứu;

D. Phân tích sự di truyền riêng rẽ từng tính trạng qua các đời lai.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21433

 

Vốn gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Toàn bộ thông tin di truyền có trong tất cả các gen của một quần thể;

B. Toàn bộ các gen của kiểu gen;

C. Tất cả các alen của các gen có ở các cá thể trong quần thể;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21432

 

Gen không alen là gen:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bổ sung cho nhau về chức phận;

B. Tái tổ hợp dễ dàng;

C. Thuộc 2 lôcut khác nhau;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21431

 

Gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Một đoạn phân tử ADN mang thông tin về một phân tử prôtêin;

B. Một đoạn của đại phân tử axit nuclêic mang thông tin cấu trúc về một hoặc một số chuỗi prôtêin;

C. Một đoạn của phân tử ARN thông tin;

D. Một đoạn của đại phân tử axit nuclêic mang thông tin cấu trúc hoặc điều hoà di truyền.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21430

 

Kiểu hình là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tập hợp các tính trạng và đặc tính của cơ thể;

B. Kết quả tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường;

C. Sự biểu hiện ra ngoài của kiểu gen;

D. Một vài tính trạng cần quan tâm;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21429

 

Kiểu gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tập hợp các gen trong tế bào cơ thể;

B. Tập hợp các gen trên NST của tế bào sinh dưỡng;

C. Tập hợp các gen trên NST giới tính XY ;

D. Tập hợp các gen trên NST giới tính X;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21428

 

Điểm khác nhau cơ bản về bản chất giữa alen trội và alen lặn:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Về trình tự, số lượng, thành phần các nuclêôtit;

B. Quy định kiểu hình khác nhau;

C. Alen trội lấn át hoàn toàn hoặc không hoàn toàn alen lặn;

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21427

 

Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cơ thể mang kiểu gen dị hợp do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp;

B. Gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp;

C. Gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn gen lặn;

D. Mỗi tính tác động không hoàn toàn thuận lợi;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21426

 

Giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đồng nhất nhưng không ổn định qua các thế hệ;

B. Đồng nhất và ổn định qua các thế hệ;

C. Con cháu không có hiện tượng phân tính và có kiểu hình giống P;

D. Cả B và c

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21425

 

Thế nào là dòng thuần về 1 tính trạng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Con cháu giống hoàn toàn bố mẹ;

B. Đồng hợp tử về kiểu gen và biểu hiện cùng một kiểu hình;

C. Đời con không phân li;

D. Đời con biểu hiện cả 2 tính trạng của P;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21424

 

Khi 2 alen trong một cặp gen giống nhau thì cơ thể mang cặp gen đó gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thể đồng hợp;

B. Thể dị hợp;

C. Cơ thể lai;

D. Thể tam bội;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21422

 

Alen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Một trạng thái của 1 gen;

B. Một trạng thái của 1 lôcut;

C. Hai trạng thái của 1 lôcut;

D. Hai trạng thái của 2 lôcut;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21421

 

Tính trạng tương phản là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cách biểu hiện khác của 1 tính trạng;

B. Cách biểu hiện khác nhau của nhiều tính trạng;

C. Cách biểu hiện giống nhau của 1 tính trạng;

D. Cách biểu hiện giống nhau của nhiều tính trạng;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21420

 

Tính trạng trội là tính trạng được biểu hiện ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội;

B. Cơ thể mang kiểu gen dị hợp;

C. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn;

D. Cả A và B.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21419

 

Tính trạng lặn là tính trạng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Không được biểu hiện ở các thể lai;

B. Không được biểu hiện ở cơ thể ;

C. Không được biểu hiện ở cơ thể dị hợp;

D. Được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21418

 

Tính trạng chất lượng là tính trạng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Định tính được mà không định lượng được;

B. Ít thay đổi trước điều kiện môi trường;

C. Định lượng được và phụ thuộc vào điểu kiện môi trường;

D. A và B;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21417

 

Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây:

1. AAAA; 2. AAAa; 3. AAaa; 4. Aaaa; 5. aaaa.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3;

B. 1, 3, 5;

C. 1, 2, 4;

D. 2, 4, 5;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21416

 

Ở ruồi giấm 2n = 8 NST, có người nói rằng ở thế hệ 3 nhiễm kép số lượng NST của ruồi giấm sẽ là 10. Vậy người đó trả lời đúng không?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đúng.

B. Không đúng vì thể ba nhiễm kép số lượng NST bằng 11;

C. Không đúng vì thể ba nhiễm kép số lượng NST là 5;

D. Không đúng vì thể ba nhiễm kép số lượng là 14;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21415

 

Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ NST trong nhân tế bào mang đặc điểm:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Mất một chiếc NST trong một cặp;

B. Mất hẳn một cặp NST;

C. Mất một chiếc trong cặp NST giới tính;

D. Mỗi cặp NST chỉ còn lại một chiếc;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21414

 

Bằng phương pháp lai xa kết hợp với phương pháp gây đa bội thể có thể tạo ra dạng đa bội thể nào sau đây:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thể tam nhiễm;

B. Thể không nhiễm;

C. Thể đơn nhiễm;

D. Thể song nhị bội.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21413

 

Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp NST tương đồng nào đó, Di truyền học gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thể khuyết nhiễm;

B. Thể không nhiễm;

C. Thể đơn nhiễm;

D. Thể tứ nhiễm;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21412

 

Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp NST tường đồng nào đó, Di truyền học gọi là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thể dị bội lệch;

B. Thể đa bội lệch;

C. Thể tam nhiễm;

D. Thể đa bội lệch;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21411

 

Những nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội là:

1. Rối loạn phân bào I; 2. Rối loạn phân bào 2;

3. Lai khác loài; 4. Tách tâm; 5. Dung hợp tâm.

Câu trả lời:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. 1, 2;

B. 1, 3;

C. 1, 2, 3;

D. 1, 2, 3, 4, 5

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21410

 

Đột biến nào dưới đây không làm mất hoặc thêm vật chất di truyền:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ;

B. Mất đoạn và lặp đoạn;

C. Đảo đoạn và chuyển đoạn;

D. Lặp đoạn và chuyển đoạn;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21409

 

Đột biến cấu trúc NST làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền là:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Mất đoạn;

B. Thêm đoạn;

C. Đảo đoạn;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21408

 

Chuyển đoạn NST là hiện tượng chuyển đổi các đoạn NST trên:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Một cánh của NST;

B. Các cánh khác nhau của một NST;

C. Các cánh khác nhau của cặp NST tương đồng;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21407

 

Cơ chế di truyền học của hiện tượng lặp đoạn là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. NST tái sinh không bình thường ở một số đoạn;

B. Do trao đổi chéo không đểu giữa các crômatit ở kì đầu của giảm phân I;

C. Do sự đứt gãy trong quá trình phân li của các NST đơn về các tế bào con;

D. Do tác đột biến gây đứt rời NST thành từng đoạn và nối lại ngẫu nhiên;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21406

 

Mất đoạn NST thường gây ra hậu quả:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Gây chết hoặc giảm sức sống;

B. Tăng cường sức đề kháng của cơ thể;

C. Không ảnh hưởng gì tới đời sống của sinh vật;

D. Cơ thể thường chết ngay khi còn là hợp tử;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21405

Đột biến cấu trúc NST là quá trình :

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thay đổi thành phần prôtêin trong NST;

B. Phá huỷ mối liên kết giữa prôtêin và ADN;

C. Thay đổi cấu trúc NST trên từng đoạn NST;

D. Biến đổi ADN tại một điểm nào đó trên NST;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21404

Cơ chế tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tác nhân vật lí và hoá học tác động đến NST gây đứt đoạn;

B. Sự tiếp hợp của các NST trong cặp tương đồng ở kì đầu của giảm phân I;

C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST trong giảm phân;

D. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST kép tương đồng ở kì trước I;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21403

 

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến, điều này được giải thích là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nó làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin

B. Làm sai lệch thông tin di truyền dẫn đến làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin;

C. Làm cho ADN không tái bản được dẫn đến không kế tục vật chất giữa các thế hệ được;

D. Cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21402

Các loại đột biến gen bao gồm:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thêm một hoặc vài cặp bazơ;

B. Bớt một hoặc vài cặp bazơ;

C. Thay thế một hoặc vài cặp bazơ;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21401

Đột biến gen chất tế bào có đặc điểm là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tương tác qua lại với gen trên NST;

B. Có sự ổn định, bền vững và di truyền cho đời sau theo dòng mẹ;

C. Có vị trí quan trọng, cũng là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21400

Để phân ra đột biến sinh dục, đột biến sôma, người ta phải căn cứ vào:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự biểu hiện của đột biến;

B. Mức độ đột biến;

C. Cơ quan xuất hiện đột biến;

D. Mức độ biến đổi của vật chất di truyền;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21399

Những nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự biến đổi vật liệu di truyền:

1. Những sai sót trong lúc tái bản; 2. Các gen gây đột biến nội tại;

3. Ảnh hưởng của các tác nhân gây đột biến bên trong và bên ngoài tế bào;

4. Các quá trình tái tổ hợp di truyền; 5. Các yếu tố di truyền vận động.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chỉ có 3 và 4;

B. Chỉ có 1 và 3;

C. Chỉ có 4 và 5;

D. Cả 1, 2, 3, 4 và 5

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21398

Di truyền học hiện nay phân loại biến dị thành 2 dạng chính là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến dị tổ hợp và biến dị đột biến;

B. Biến dị di truyền được và biến dị không di truyền được.

C. Biến dị đột biến và biến dị thường biến;

D. Biến dị kiểu hình và biến dị kiểu gen;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21397

 

Để xác định được chất nhiễm sắc giới tính ở người, người ta thường lấy mẫu ở tế bào:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nước ối;

B. Tóc;

C. Niêm mạc miệng;

D. Hồng cầu;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21396

Khi làm tiêu bản để quan sát NST ở thực vật người ta thường dùng đối tượng là chóp rễ vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Dễ chuẩn bị và xử lí mẫu;

B. Bộ NST có kích thước lớn, dễ quan sát;

C. Dễ phân biệt vùng đồng nhiễm sắc và vùng dị nhiễm sắc;

D. Có nhiều tế bào đang ở thời kì phân chia;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21395

Từ một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 128;

B. 160;

C. 256;

D. 64;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21394

Quá trình nguyên phân từ một hợp tử của ruồi giấm tạo ra được 8 tế bào mới. Số lượng NST đơn ở kì cuối của đợt nguyên phân tiếp theo là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 64;

B. 128;

C. 256;

D. 512;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21393

 

Bộ phận nào của NST là nơi tích tụ nhiều rARN (ARN ribôxôm):

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tâm động;

B. Eo sơ cấp;

C. Eo thứ cấp;

D. Thể kèm;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21392

Nghiên cứu NST khổng lồ có thể xác định được:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các đột biến cấu trúc NST;

B. Trình tự sắp xếp của gen trên NST;

C. Trạng thái phiên mã của gen;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21391

 

Trong tế bào ADN và prôtêin có những mối quan hệ sau:

1. ADN kết hợp với prôtêin theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi cơ bản;

2. Các sợi cơ bản lại kết hợp với prôtêin tạo thành sợi nhiễm sắc;

3. Gen(ADN) mang mã gốc quy định trình tự axit amin trong prôtêin;

4. Prôtêin enzim (Poli III) có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp ADN;

5. Prôtêin ( Represson) đóng vai trò chất ức chế hoặc kích thích gen khởi động;

6. Enzim tham gia quá trình tổng hợp đoạn mồi trong tái bản ADN. Hãy chỉ ra đâu là những mối quan hệ giữa prôtêin và ADN trong cơ chế di truyền:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 3, 4, 5;

B. 2, 3, 4, 6;

C. 1, 4, 5, 6;

D. 3, 4, 5, 6;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21390

Trong NST các phân tử histon liên kết với ADN bằng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Mối liên kết đồng hoá trị;

B. Mối liên kết hiđrô;

C. Mối liên kết phôtphođieste;

D. Mối liên kết tĩnh điện;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21389

Thành phần hoá học chính của NST gồm:

Chọn một đáp án dưới đây

A. ADN và prôtêin dạng histon;

B. ADN và prôtêin dạng phi histon;

C. ADN và prôtêin dạng histon và phi histon cùng một lượng nhỏ ARN;

D. ADN và prôtêin cùng enzim tái bản;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21388

Chức năng của các phân tử histon trong NST của sinh vật nhân chuẩn là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cuộn xoắn ADN và giữ chặt trong NST;

B. Ổn định cấu trúc và điều hoà hoạt động của gen;

C. Là chất xúc tác cho quá trình phiên mã;

D. Cung cấp năng lượng để tái bản ADN trong nhân;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21387

 

Một trong các vai trò của histon trong NST của sinh vật nhân sơ là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bảo vệ ADN khỏi bị phân đoạn bởi enzim phân cắt;

B. Cung cấp năng lượng để tái bản ADN;

C. Liên kết các vòng xoắn ADN;

D. Điều hành phiên mã;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21386

 

Đơn vị cấu trúc cơ bản của NST theo chiều dọc là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sợi nhiễm sắc;

B. Crômatit.

C. Ôctame;

D. Nuclêôxôm;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21385

 

Trong giảm phân hiện tượng trao đổi chéo xảy ra ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kì sau I;

B. Kì trước I;

C. Kì trước II;

D. Kì giữa I;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21384

 

Trên NST tâm động có vai trò điểu khiển quá trình:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tự nhân đôi của NST;

B. Vận động của NST trong phân bào;

C. Bắt cặp của các NST tương đồng;

D. Hình thành trung tử;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21383

 

Với Di truyền học sự kiện đáng quan tâm nhất trong quá trình phân bào là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự hình thành trung tử và thoi vô sắc;

B. Sự tan rã của màng nhân và hoà lẫn nhân vào bào chất;

C. Sự nhân đôi, sự phân li và tổ hợp của NST;

D. Sự nhân đôi của các quan tử và sự phân chia của nhân;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21382

 

Sự phân li của các NST kép trong cặp NST tương đồng xảy ra trong kì nào của giảm phân?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kì sau của lần phân bào I;

B. Kì cuối của lần phân bào I;

C. Kì giữa của lần phân bào II;

D. Kì sau của lần phân bào II;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21381

 

Hãy tìm ra các câu trả lời sai trong các câu sau đây:

Trong quá trình phân bào bình thường, NST kép tồn tại ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kì giữa của nguyên phân;

B. Kì sau của nguyên phân;

C. Kì đầu của giảm phân I;

D. Kì đầu của giảm phân II;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21380

 

Ý nghĩa cơ bản nhất về mặt di truyền của nguyên phân xảy ra bình thường trong tế bào 2n là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự chia đều chất nhân cho 2 tế bào con;

B. Sự tăng sinh khối tế bào sôma giúp cơ thể lớn lên;

C. Sự nhân đôi đồng loạt của các cơ quan tử;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21379

 

Các sự kiện di truyền của NST trong giảm phân có thể phân biệt với nguyên phân là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có hai lần phân bào mà chỉ có một lần nhân đôi của NST;

B. Có sự tạo thành 4 tế bào con có bộ NST giảm đi 1/ 2;

C. Có sự tiếp hợp và trao đổi chéo của các crômatit khác nguồn trong cặp;

D. Có sự phân li độc lập của các NST kép trong cặp NST tương đồng;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21378

 

Các cơ chế di truyền xảy ra với một cặp NST thường là:

1. Tự nhân đôi NST trong nguyên phân, giảm phân;

2. Phân li NST trong giảm phân;

3. Tổ hợp tự do của NST trong thụ tinh;

4. Liên kết hoặc trao đổi chéo trong giảm phân;

5. Tiếp hợp ở thời kì đầu trong quá trình phân bào.

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 5;

B. 1, 3, 4, 5;

C. 1, 2, 3, 5;

D. 1, 2, 3, 4

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21377

 

 

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhân đôi NST;

B. Phân li NST;

C. Trao đổi chéo NST;

D. Kiểu tập trung của NST ở kì giữa của giảm phân I.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21376

 

Trong giảm phân hình thái NST nhìn thấy rõ nhất ở:

1. Kì đầu; 2. Kì giữa I; 3. Kì sau I; 4. Kì đầu II; 5. Kì giữa II; 6. Kì sau II.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 4;

B. 2, 5;

C. 3, 6;

D. 2, 3;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21375

 

Trong nguyên phân hình thái NST nhìn thấy rõ nhất ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cuối kì trung gian;

B. Kì đầu;

C. Kì giữa;

D. Kì sau;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21374

 

Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân:

1. Xảy ra trong 2 loại tế bào khác nhau;

2. Không có trao đổi chéo và có trao đổi chéo;

3. Sự tập trung các NST ở kì giữa nguyên phân và kì giữa của giảm phân I;

4.Là quá trình ổn định vật chất di truyền ở nguyên phân và giảm vật chất di truyền đi 1/ 2 ở giảm phân;

5. Sự phân chia crômatit trong nguyên phân và sự phân li NST ở lì sau I.

Những điểm khác nhau về hoạt động của NST là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2;

B. 1, 3;

C. 2, 4;

D. 3, 5

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21373

Kí hiệu "bộ NST 2n" nói lên:

Chọn một đáp án dưới đây

A. NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng trong tế bào sôma;

B. Cặp NST tương đồng trong tế bào có 1 NST từ bố, 1 NST từ mẹ;

C. NST có khả năng nhân đôi;

D. NST tồn tại ở dạng kép trong tế bào;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21372

Nhân tế bào được coi là bào quan giữ vai trò quyết định trong di truyền . Vậy yếu tố nào sau đây giúp thực hiện được chức năng quan trọng đó:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Màng nhân;

B. Dịch nhân;

C. Nhân con;

D. Chất nhiễm sắc.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21371

Ở sinh vật giao phối, bộ NST được ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác là nhờ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. NST có khả năng tự nhân đôi;

B. NST có khả năng tự phân li;

C. Quá trình nguyên phân;

D. Quá trình giảm phân, thụ tinh;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21370

Phương thức truyền đạt vật chất di truyền ở vi khuẩn được thực hiện qua:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh;

B. Sự tự nhân đôi và phân cắt đơn giản của vật chất di truyền;

C. 3 quá trình: Biến nạp, tải nạp, tiếp hợp;

D. Quá trình truyền nhân tố giới tính;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21369

NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào là vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có chứa ADN là vật chất mang lại thông tin di truyền;

B. Có khả năng tự nhân đôi;

C. Có khả năng phân li tổ hợp trong giảm phân, thụ tinh đảm bảo sự ổn định bộ NST của loài;

D. Cả A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21368

 

Theo bạn đâu là điểm khác nhau cơ bản nhất giữa tổng hợp ADN và tổng hợp mARN:

1. Loại enzim xúc tác; 2. Kết quả tổng hợp;

3. Nguyên tắc tổng hợp; 4. Động lực tổng hợp; 5. Chiều tổng hợp.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3;

B. 2, 3, 4, 5;

C. 1, 3, 4, 5;

D. 1, 2, 3, 5;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21367

Có sự tạo thành các phân đoạn okazaki ở E.coli là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tính chất 2 cực đối song song của phân tử ADN;

B. Chiều hoạt động tái bản của enzim ADN - Pôlimeraza là 5' – 3';

C. ADN có nguyên tắc tổng hợp kiểu phân tán;

D. Cả A và B.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21366

Di truyền học hiện đại đã chứng minh ADN tái bản theo nguyên tắc:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bảo toàn;

B. Bán bảo toàn;

C. Nửa gián đoạn;

D. Cả B và C;

Đáp án là : (D)

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu