Bộ Đề Ôn Thi Đại Học Môn Sinh 7.1Bài : 6552

 

Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen , với hoán vị gen với tần số 20% (liên kết hoàn toàn) là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 40% ABD : 40% abd : 10% Abd : 10% aBD

B. 40% Abd : 40% aBD : 10% ABD : 10% abd

C. 30% ABd : 30% abD : 20% AbD : 20% aBd

D. 25% ABD : 25% abd : 25% Abd : 25% aBD

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6551

 

Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Phép lai tạo ra tỉ lệ kiểu hình 1 dài, ngọt : 1 tròn, chua là:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C.

D.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6550

Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Phép lai với hoán vị gen với tần số 20% là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 4 tròn, ngọt : 4 dài, chua : 1 tròn, chua : 1 dài, ngọt

B. 4 tròn, chua : 4 dài, ngọt : 1 tròn, ngọt : 1 dài, chua

C. 1 tròn, ngọt : 1 dài, chua : 1 tròn, chua : 1 dài, ngọt

D. 1 tròn, chua : 1 dài, ngọt : 1 tròn, ngọt : 1 dài, chua

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6549

Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai nếu không xảy ra hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1 quả tròn, chua : 1 quả dài, chua

B. 1 quả tròn, ngọt : 1 quả dài, ngọt

C. 75% quả tròn, ngọt : 25% quả dài, chua

D. 75% quả tròn, chua : 25% quả dài, ngọt

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6548

Biết gen A: quả tròn; a: quả dài
Gen B: quả ngọt; b: quả chua
Không có tính trạng trung gian.
Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai {AB}{Ab} x {ab}{ab} là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 50% quả tròn, ngọt : 50% quả dài, ngọt

B. 50% quả tròn, ngọt : 50% quả tròn, chua

C. 50% quả tròn, chua : 50% quả dài, ngọt

D. 50% quả tròn, chua : 50% quả dài, chua

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6547

 

Tỉ lệ 1 : 1 có thể tạo ra từ phép lai nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. nếu có hoán vị gen

B. nếu có hoán vị gen

C.

D. nếu liên kết gen hoàn toàn

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6546

Nếu cơ thể P dị hợp các hợp gen tạo ra giao tử ABD có tỉ lệ bằng 17,5% với Aa và Bb liên kết gen hoàn toàn thì kết quả đúng khi nói về P là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có kiểu gen , liên kết gen hoàn toàn

B. Có kiểu gen , hoán vị gen tần số 35%

C. Có kiểu gen , hoán vị gen tần số 35%

D. Có kiểu gen , hoán vị gen tần số 17,5%

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6545

 

Cơ thể P dị hợp các cặp gen tạo ra loại giao tử ABD với tỉ lệ bằng 15%.
Tần số hoán vị gen của P là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6544

 

Cơ thể P dị hợp các cặp gen tạo ra loại giao tử ABD với tỉ lệ bằng 15%
Kiểu gen của cơ thể P nói trên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C.

D.

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6543

 

Cơ thể P dị hợp các cặp gen khi giảm phân tạo ra loại giao tử Ab có tỉ lệ bằng 12,5%.
Kết quả nào sau đây đúng khi nói về P?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có kiểu gen và liên kết gen hoàn toàn

B. Có kiểu gen và liên kết gen hoàn toàn

C. Có kiểu gen với tần số hoán vị gen 25%

D. Có kiểu gen với tần số hoán vị gen 12,5%

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6542

 

Phát biểu nào sau đây đúng với kiểu gen ?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thể dị hợp 2 cặp gen

B. Thể đồng hợp

C. Thể dị hợp 1 cặp gen

D. Thể thuần chủng

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6541

Phát biểu nào sau đây đúng với kiểu gen ?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Luôn tạo ra 4 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau

B. Tạo ra 8 loại giao tử nếu xảy ra hoán vị gen

C. Luôn tạo ra 2 loại giao tử

D. Là thể thuần chủng

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6540

Kiểu gen nào sau đây luôn tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau?

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C.

D.

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6539

 

Với tần số hoán vị gen là 15% và mỗi gen qui định một tính trạng. Phép lai cho duy nhất một kiểu hình ở con lai là:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C.

D.

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6538

 

Với mỗi gen qui định một tính trạng và tần số hoán vị gen là 20%. Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 50% : 50% ở con lai là:

Chọn một đáp án dưới đây

A.

B.

C.

D.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6537

Hai cơ thể đều chứa hai cặp gen dị hợp trên một nhiễm sắc thể tương đồng lai với nhau, cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 1 : 2 : 1. Biết mỗi gen qui định một tính trạng và có hiện tượng di truyền trung gian.
Kiểu gen của bố và mẹ là trường hợp nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đều là

B. Đều là

C. Một cơ thể mang và cơ thể còn lại mang

D. Đều là

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6536

Cơ thể dị hợp 2 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng lai với một cơ thể khac. Ở con lai thấy kiểu hình mang hai tính lặn chiếm tỉ lệ 1%
Tần số hoán vị gen của cơ thể mang lai là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 20%

B. 4%

C. 2%

D. Một trong các tỉ lệ trên đều có thể đúng

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6535

 

Loại giao tử nào sau đây không được tạo ra nếu tế bào mang kiểu gen giảm phân và chỉ xảy ra hoán vị gen ở cặp gen Dd?

Chọn một đáp án dưới đây

A. ABD

B. abd

C. Abd

D. ABd

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6534

 

Với mỗi gen qui định một tính trạng, kiểu gen lai phân tích và trong giảm phân xảy ra hoán vị gen ở cặp Aa với tần số nhỏ hơn 50%, các gen còn lại liên kết hoàn toàn
Con lai có kết quả kiểu hình nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. 4 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau

B. 4 kiểu hình với tỉ lệ không ngang nhau

C. 8 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau

D. 8 kiểu hình với tỉ lệ không ngang nhau

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6533

Với mỗi gen qui định một tính trạng và di truyền theo hiện tượng tính trội hoàn toàn. Kiểu gen hoán vị gen với tần số nhỏ hơn 50% khi mang lai phân tích thì kết quả ở con lai là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có hai tổ hợp giao tử

B. Cho hai kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau

C. Có bốn kiểu hình với tỉ lệ không đều nhau

D. Có bốn kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6531

Xét gen qui định màu thân và gen qui định độ dài cánh ở ruồi giấm, thì kết luận nào sau đây đúng?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hoán vị gen đều xảy ra ở cả 2 giới đực và cái

B. Hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở giới cái

C. Hoán vị gen luôn xảy ra ở giới đực

D. Cả hai giới luôn luôn liên kết gen hoàn toàn

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6530

 

Khi các gen phân bố càng xa nhau trên một nhiễm sắc thể thì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hoán vị gen càng ít xảy ra

B. Hoán vị gen không xảy ra

C. Hoán vị gen càng có điều kiện xảy ra

D. Các gen càng có điều kiện xảy ra

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6529

 

Tần số hoán vị gen luôn luôn:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lớn hơn 50%

B. Nhỏ hơn 50%

C. Không vượt quá 50%

D. Bằng 50%

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6528

 

Câu có nôi dung đúng trong các câu sau đây là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ở sinh vật, hiện tượng hoán vị gen phổ biến hơn liên kết gen hoàn toàn

B. Cơ chế của hiện tượng các tính trạng di truyền liên kết hoàn toàn do trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân

C. Hoán vị gen luôn luôn xảy ra giống nhau ở cả hai giới trong mỗi loài

D. Cả ba câu A, B, C đều sai

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6527

 

Hiện tượng có hoán vị gen với tần số nhỏ hơn 50% mà không có ở định luật phân li độc lập các tính trạng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

B. Gen nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào

C. Các loại giao tử tạo ra có tỉ lệ không bằng nhau

D. Mỗi gen qui định một tính trạng

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6526

 

Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ở ruồi giấm, hoán vị gen luôn luôn xảy ra ở giới cái khi giảm phân

B. Trong hoán vị gen, nếu khoảng cách giữa hai gen trên nhiễm sắc thể càng lớn thì tần số hoán vị gen càng cao

C. Hoán vị gen làm tăng tính xuất hiện biến dị tổ hợp ở con lai

D. Hiện tượng hoán vị gen đôi lúc mới xảy ra trong quá trình giảm phân

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6525

Điểm có ở liên kết gen hoàn toàn và không có ở hoán vị gen (với tần số nhỏ hơn 50%) là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cho các loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau

B. Nhiều gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể

C. Các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau

D. Mỗi gen qui định một tính trạng

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6524

Tần số hoán vị gen về lý thuyết được xác định bằng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Số kiểu hình con lai tạo ra có tỉ lệ ít

B. Tỉ lệ kiểu hình con lai khác bố mẹ

C. Tổng tỉ lệ các loại giao tử do hoán vị gen tạo ra

D. Tỉ lệ kiểu hình con lai giống bố mẹ

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6523

 

Định luật phân li độc lập và qui luật hoán vị có ý nghĩa giống nhau là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Góp phần tạo ra sự sai khác giữa các cá thể cùng loài

B. Tạo ra rất nhiều con lai ở thế hệ sau

C. Tạo ra nhiều dòng thuần chủng để tạo giống mới

D. Tạo ra các cá thể mang tính trạng ổn định

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6522

Giống nhau giữa liên kết gen, hoán vị gen và gen phân li độc lập là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo nhiều loại giao tử trong giảm phân

B. Có hiện tượng gen trội át gen làm lặn alen với nó

C. Giúp sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng

D. Có hiện tượng nhiều gen qui định một tính trạng

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6521

Giống nhau giữa hiện tượng liên kết gen với hiện tượng hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tạo nhiều biến dị tổ hợp

B. Làm tăng số loại tổ hợp ở con lai

C. Sự di truyền của các tính trạng có phụ thuộc vào nhau

D. Làm phong phú đa dạng sinh vật

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6520

Xét cơ thể dị hợp các cặp gen. Điều sẽ xảy ra nếu cơ thể đó giảm phân có hoán vị gen với tần số nhỏ hơn 50% là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cho các loại giao tử có tỉ lệ không đều nhau

B. Cho kết quả giống định luật phân li độc lập

C. Cho các loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau

D. Cả A, B, C đều sai

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6519

Sự ……(A)…… giữa các crômatit trong mỗi cặp nhiễm sắc thể kép ……(B)…… là cơ chế dẫn đến hoán vị gen. (A) và (B) lần lượt là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiếp hợp, tương đồng

B. Trao đổi chéo, tương đồng

C. Tiếp hợp, không tương đồng

D. Trao đổi chéo, không tương đồng

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6518

Hiện tượng hoán vị gen:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Luôn xảy ra trong nguyên phân

B. Luôn xảy ra trong giảm phân

C. Đôi lúc xảy ra trong nguyên phân

D. Đôi lúc xảy ra trong giảm phân

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6517

Trong phép lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp 2 cặp gen có kiểu hình thân xám, cánh dài, Moocgan thu được tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 41% : 41% : 9% : 9%

B. 50% : 50%

C. 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5%

D. 75% : 25%

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6516

Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Định luật phân li độc lập

B. Qui luật liên kết gen và định luật phân tính

C. Qui luật liên kết gen và định luật phân li độc lập

D. Qui luật hoán vị gen và qui luật liên kết gen

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6515

 

Đặc điểm của hoán vị khác với liên kết gen hoàn toàn là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nhiều gen nằm trên một nhiễm sắc thể

B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

C. Có xảy ra tiếp hợp nhiễm sắc thể trong giảm phân

D. Các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau

Đáp án là : (B)

 

Bài : 6514

Hiện tượng hoán vị gen xảy ra vào:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỳ đầu của nguyên phân

B. Kỳ giữa của nguyên phân

C. Kỳ đầu I của giảm phân

D. Kỳ cuối của giảm phân

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6513

Cơ chế dẫn đến hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân

B. Sự tương tác gen trong giảm phân

C. Sự tiếp hợp nhiễm sắc thể

D. Sự phân li độc lập của các gen

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6512

 

Cơ sở của hiện tượng hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể thường

B. Các gen liên kết hoàn toàn trên cùng nhiễm sắc thể

C. Các gen liên kết không hoàn toàn trên 1 nhiễm sắc thể

D. Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể giới tính

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6511

Phép lai mà Moocgan đã sử dụng để phát hiện ra qui luật liên kết gen và qui luật hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Giao phối cận huyết

B. Lai xa

C. Lai thuận nghịch

D. Tự thụ phấn

Đáp án là : (C)

 

Bài : 6510

Phát biểu sau đây đúng khi nói về hiện tượng hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hiện tượng phổ biến hơn so với liên kết gen hoàn toàn

B. Chỉ xảy ra ở giới đực và không xảy ra ở giới cái

C. Luôn xảy ra ở mọi cơ thể trong quá trình giảm phân

D. Khả năng xảy ra phụ thuộc vào khoảng cách giữa các gen trên cùng một nhiễm sắc thể

Đáp án là : (D)

 

Bài : 6509

Giống nhau giữa liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các tính trạng di truyền có sự phụ thuộc vào nhau

B. Các gen đều xảy ra trao đổi chéo trong quá trình giảm phân

C. Các tính trạng luôn được di truyền ổn định qua các thế hệ

D. Đều làm thay đổi trật tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể

Đáp án là : (A)

 

Bài : 6508

 

Trong giảm phân, hiện tượng hoán vị gen xảy ra từ hoạt động nào sau đây?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Co xoắn nhiễm sắc thể

B. Tiếp hợp dẫn đến trao đổi chéo nhiễm sắc thể

C. Tháo xoắn nhiễm sắc thể

D. Phân li nhiễm sắc thể

Đáp án là : (B)

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu