Đề Ôn Hóa 10 HKII - Nguyễn Thị Thanh Trúc - KhóTrang Anh Nam

Đề Ôn Hóa 10 HKII - Nguyễn Thị Thanh Trúc - Khó

Câu 1:  Ngâm 1 lá kim loại M ( hóa trị II) có khối lượng 50g trong dung dịch HCl , sau phản ứng thu được 336ml H2(đkc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. M là kim loại nào?

a) Ca
b) Al
c) Fe
d) Mg

Câu 2:  Để phân biệt O­2 và O3 có thể dùng
a) Dung dịch KBr có hồ tinh bột
b) Que đóm có than hồng
c) Hồ tinh bột
d) Dung dịch KI có hồ tinh bột

Câu 3:  Phản ứng nào sau đây không xảy ra
a) Na2S + Pb(NO3)2 -->PbS + 2NaNO3
b) H2S + Pb(NO3)2 -->PbS + 2 HNO3
c) FeS + 2HCl --> FeCl2 + H2S

d) CuS + 2HCl  CuCl2 + H2S


Câu 4:  Khi nhiệt độ tăng lên 100C , tốc độ một phản ứng  hóa học tăng lên  2 lần. Hỏi tốc độ phản ứng đó thay đổi như thế nào khi nhiệt độ giảm từ 700C đến 400C
a) Giảm 8 lần
b)
tăng 6 lần.
c)
Tăng 8 lần
d)
Giảm 6 lần.

Câu 5:  Thực nghiệm cho biết tốc độ của phản ứng :  A2  + B2  " 2AB  được tính theo biểu thức   v = k[A2][B2]. Trong số các điều khẳng định dưới đây, điều nào phù hợp với biểu thức trên?
a) Tốc độ của phản ứng hóa học tăng lên khi có mặt chất xúc tác
b) Tốc độ của phản ứng hóa học  được đo bằng sự biến đổi nồng độ của các chất dự phản ứng trong một đơn vị thới gian
c) Tốc độ của phản ứng hóa học giảm dần theo tiến trình phản ứng
d) Tốc độ của phản ứng hóa học tỉ lệ thuận với tích các nồng độ của các chất dự phản ứng

Câu 6:  Trong y tế đơn chất halogen nào hòa tan trong rượu  được dùng làm chất sát trùng
a) Iot
b) Flo
c) Brom
d) Clo

Câu 7:  Lấy  3 lít khí H2 cho tác dụng với 4  lít khí Cl2. Hiệu suất phản ứng là 90%  . Thể tích hỗn hợp khí thu được là
a) 6 lít
b) 7 lít
c) 6,3 lít  

d) 5 lít


Câu 8:  Hơi thủy ngân rất độc , bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là

a) muối ăn
b) lưu huỳnh
c) cát
d) vôi sống

Câu 9:  Cho 130 gam hỗn hợp ACO3, B2CO3, R2CO3 tan hoàn toàn trong dd HCl thấy thoát ra 8,96 lít khí CO2 (đkc) . Cô cạn dung dịch sẽ thu được lượng muối khan là
a) 115,11 g
b) 117,2g
c) 145,22g
d)  134,4g

Câu 10:  Có 3 bình riêng biệt đựng dung dịch : HCl , H2SO3 , H2SO4 . Thuốc thử  duy nhất có thể phân biệt các dung dịch trên là
a) Quỳ tím
b) Dung dịch Ba(OH)2
c) Dung dịch BaCl2
d) cả A, B C đều đúng

Câu 11:  Cho phản ứng N2(k) + O2(k)      2NO (k); ΔH>0

 Hãy cho biết những yếu tố nào dưới đây đều ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học trên? 
a) Chất xúc tác và nhiệt độ
b)  Áp suất và chất xúc tác
c)  Nhiệt độ và nồng độ
d) Nồng độ và áp suất

Câu 12:  Dung dịch HCl phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây:
a) NaCl, Ag, Ca(OH)2, KOH
b) Zn, CaO, Fe(OH)3, Na2CO3
c) Al(OH)3, Mg, NaNO3, Na2CO3
d) CaO, Na2CO3, Na2SO4, Fe(OH)2

Câu 13:  Cho cân bằng hóa học  : 2SO2(k)  + O2 (k) 2SO3 (k); ΔH<0

Phát biểu đúng là : 
a) cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3
b) cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng
c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ
d) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

Câu 14:  Có một hỗn hợp khí oxi và ozon. sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết , ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Thành phần phần trăm theo thể tích hỗn hợp khí ban đầu lần lượt là
a) 96% và 4%
b) 95% và 5%
c) 50% và 50%
d) 97% và 3%

Câu 15:  Có các dung dịch không màu  sau : HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4 . Sử dụng hóa chất nào  cho dưới đây để phân biệt các dung dịch trên bằng phuuơng pháp hóa học?
a) Quỳ tím
b) BaCO3
c) BaCl2 và AgNO3
d) AgNO3

Câu 16:  Tìm câu sai:
a) Brom phản ứng với hiđro ở nhiệt độ thường
b) Brom và Iot phản ứng trực tiếp với nhiều kim loại
c) Brom và Iot là những chất oxi hóa mạnh nhưng kém clo
d) ở nhiệt độ cao, Iot phản ứng  với hiđro

Câu 17:  Cho 1 mol H2 tác dụng với 1 mol X2 . Phản ứng xong thu được ít hơn 2 mol HX. X2 là chất nào ?
a) Cl2
b) F2
c) I2
d) Br2

Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng      A + B  --t0-->  FeCl3        HCl  + B  --->C + H2

  A, B , C lần lượt  là  
a) Fe, Cl2, FeCl2
b) Fe, FeCl2, Cl2
c) Cl2, Fe, FeCl2
d) Cl2, FeCl2, Fe

Câu 19:  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 2 kim loại trong dung dịch HCl dư tạo ra 2,24 lít khí (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,1 gam muối khan. m có giá trị là
a) 12,1g
b) 14g
c) 13g
d) 12g

Câu 20:  Cho 12,8 gam đồng tác dụng với H2SO4 đặc , nóng dư, khí sinh ra cho vào 200ml dung dịch NaOH 2M . Hỏi muối nào được tạo thành và khối lượng bằng bao nhiêu?
a) NaHSO3 và 23,2 gam
b) NaHSO3 15 gam và Na2SO3 26,2 gam
c) Na2SO3 và 25,2 gam
d) Na2SO3 và 12,6 gam

Câu 21:  Hòa tan 5,16g oleum X vào nước , người ta phải dùng 600ml dung dịch KOH 0,2M để trung hòa dung dịch X. Công thức phân tử oleum X là công thức nào sau đây:
a) H2SO4.4SO3
b) H2SO4.3SO3
c) H2SO4.2SO3
d) H2SO4.nSO3   

Câu 22:  Cho 2,13 gam một hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Cu, Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được 3,33 gam hỗn hợp các oxit X. Thể tích H2SO4 1M cần dùng để phản ứng hết với X là
a) 100ml
b) 75ml
c) 25ml
d) 37,5ml

Câu 23:  Cho 2,17 g Al, Fe, Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí ( 1at, 2730C). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. m có giá trị là
a) 7,594g
b) 7,549g
c) 7,954g
d) 7,495g

Câu 24:  Khi mở một lọ đựng dung dịch HCl đậm đặc trong không khí ẩm ta thấy có khói trắng thoát ra là do:
a) HCl kém bền bị không khí phân hủy
b) HCl tan trong không khí đến mức bão hòa
c) HCl phân hủy tạo thành H2 và Cl2
d) HCl dễ bay hơi, hút ẩm tạo ra các giọt nhỏ axit HCl

Câu 25:  Cho phản ứng: N2  +  3 H2 <===>  2 NH3  ; ΔH < 0 , để phản ứng xảy ra theo chiều thuận phải:

 

a) tăng nhiệt độ phản ứng.
b) giảm áp suất phản ứng
c) tăng nồng độ NH3
d) tăng áp suất phản ứng

Câu 26:  Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng ( trong điều kiện không có không khí ) thu được hỗn hợp rắn m. Cho M tác dung với lượng dư dung dịch HCl , giài phóng hỗn hợp khí X và còn lại phần rắn không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 ( ở đkc) . Giá trị của V là

a) 2,80
b) 3,36
c) 4,48
d) 3,08

Câu 27:  Dẫn 5,6 lít Cl2 (đkc) qua bình đựng Al và Mg ( tỉ lệ mol 1 :1 ) nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối . m có giá trị là
a) 25,65g
b) . 28,25g
c)  22,85g
d) 26,85g

Câu 28:  Cho 5,5g hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HSO4 loãng dư thấy khối lượng dung dịch tăng 5,1g . Số mol H2SO4 tham gia phản ứng là
a) 0,04mol
b) 0,4 mol
c) 0,2mol
d) 0,02 mol

Câu 29:  Hòa tan 4,48 lít HCl (đkc) vào m g dung dịch HCl 20% thu được dung dịch axit clohiđric 23,71%. m có giá trị là
a) 140g
b) 200g
c) 120g
d) 150g

Câu 30:  Chọn phát biểu sai :
a) Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch NaCl
b) Clo tác dung với sắt tạo muối sắt (III) clorua
c) Có thể điều chế được nước clo nhưng không điều chế được nước flo
d) Không thể điều chế HBr bằng cách cho NaBr tác dụng với H2SO4 đặc

Câu 31:  Ở 1500C , một phản ứng kết thúc trong 16 phút. Hỏi ở 2000C phản ứng kết thúc trong bao lâu? Cho biết hệ số nhiệt độ của phản ứng là 2
a) 40 giây
b) 20 giây
c) 30 giây
d) 35 giây

Câu 32:  Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói đến CaOCl2
a)  Nguyên liệu làm nước Giaven
b) Chất sát trùng, tẩy trắng sợi vải
c) Là muối hỗn tạp của axit hipoclorơ và axit clohidric
d) Chất bột trắng, luôn bốc mùi clo

Câu 33:  Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho  các halogen?
a) Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với một electron
b) Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất
c) Tạo ra với hiđro hợp chất có liên kết phân cực.
d) Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron

Câu 34:  Hằng số cân bằng K của phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

a) Nồng độ
b) Chất xúc tác
c) Nhiệt độ
d) Áp suất

Câu 35:  Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
a) O3
b) H2O2
c) H2SO4
d) H2S

Câu 36:  Cho hỗn hợp X gồm 0,8 mol mỗi kim loại Mg, Al., Zn vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 0,7 mol một sản phẩm khử duy nhất chứa lưu huỳnh. Xác định sản phẩm khử?
a) SO2
b) S
c) H2S
d) Không xác định được

Câu 37:  Các khí sinh ra khi cho saccarorơ vào dung dịch H2SO4 đặc ,nóng dư là
a) H2S , CO2
b) . SO3, CO2
c) SO2, CO2
d) SO2, H2S

Câu 38:  SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
a) O2, nước brom , dung dịch KMnO4
b) dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
c) H2S , O2 , nước Br2
d) dung dịch KOH, CaO, nước Br2

Câu 39:  Trong phản ứng oxi hóa khử sau :

   H2S + KMnO4 + H2SO4  --->S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 Hệ số cân bằng của H2O là 
a) 5
b) 3
c) 8
d) 2

Câu 40:  Dung dịch H2S trong nước khi để lâu ngày trở nên đục. Hiện tượng này được giải thích như  sau:
a) H2S bị oxi hóa không hoàn toàn thành H2O và S
b) H2S bị oxi hóa không hoàn toàn thành H2O và S
c) H2S bị oxi hóa hoàn toàn  thành H2O và SO2
d) H2S bị phân hủy thành H2 và S

--------------------- HẾT ---------------------

Script provided by Tranganhnam@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu