Đề Ôn Hóa 11 HKI - Nguyễn Thị Thanh Trúc - DểTrang Anh Nam

Đề Ôn Hóa 11 HKI - Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dể

Câu 1: Dung dịch X chứa axit HF 0,1M có
a) pH > 1
b) pH = 1
c) [H+] < [F-]
d) pH < 1

Câu 2: Cho 200ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là:
a) 0,2     0,2     0,2
b) 0,1     0,4     0,1
c) 0,2     0,4     0,2
d) 0,1     0,2     0,1

Câu 3: Một dung dịch có [OH-] =1,0.10-10M. Môi trường của dung dịch là:
a) Axit
b) Trung tính
c) Kiềm
d) Không xác định

Câu 4: cho 10 ml dd hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Tính thểtích dd NaOH 1M cần dùng để trung hòa dd axit trên?
a) 20 ml
b) 25 ml
c) 15 ml
d) 10 ml


Câu 5: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch là :
a) Al(NO3)3+3 NaOH →Al(OH)3 ↓+ 3NaNO3
b) Zn + H2SO4 →ZnSO4+ H2
c) 2Fe(NO3)3+ 2KI →2Fe(NO3)3+ I2+ 2KNO3
d) Cu + 2 AgNO3 →Cu(NO3)2+ 2Ag ↓

Câu 6: Tổng nồng độ các ion trong dd Al2(SO4)3 0,01M là:
a) 0,04M
b) 0,05M
c) 0,02M
d) 0,01M

Câu 7: dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ vừa có khả năng thể hiện tính khử vừa thể hiện tính
oxi hóa khi tham gia phản ứng
a) NO2, N2, NO ,N2O3
b) N2,NO, N2O, N2O5
c) NH3,NO, HNO3, N2O5

d) NH3, N2O5, N2, NO2


Câu 8: Trộn 200 ml dd H2SO4 có pH = 2 với 300 ml dd NaOH có pH = 12. Tính pH của dd thu được?
a) 10
b) 7
c) 2,7
d) 11,3

Câu 9: Trong 1 dung dịch có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- và d mol NO3-.Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là :
a) 2a + 2b = c + d
b) 2a + b = c + d
c) a + b = c + d
d)  a + 2b = c + d

Câu 10: Trong các chất sau chất nào là chất ít điện li?
a) HClO
b) HCl
c) HBr
d) KOH

Câu 11: Tính thểtích dd HCl 0,1M cần dùng đểtrung hòa 200ml dd Ba(OH)2 0,1M?
a) 0,4 lít
b)  0,2 lít
c)  2 lít
d) 4 lít

Câu 12: Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí?
a) H2, O2
b) O2, Ca, Mg
c) Li,Al ,Mg
d) Li, H2, Al

Câu 13: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
a) Không tồn tại phân tửtrong dung dịch các chất điện li
b) Những ion nào tồn tại trong dung dịch
c) Nồng độnhững ion nào trong dung dịch lớn nhất
d) Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li

Câu 14: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?
a)Mg(OH)2 <==> Mg2++ 2OH-
b) Al2(SO4)3 →Al2+ + 3SO42-
c) HSO3- <==> H++ SO32-
d) HNO3 →H++ NO3-

Câu 15: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính
a) Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2
b) Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2
c) Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2
d) Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2

Câu 16: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2. Số chất điện li là
a) 2
b) 4
c) 3
d) 5

Câu 17: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối
tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là
(Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64)
a) 0,02 và 0,05
b) 0,01 và 0,03
c) 0,05 và 0,01
d) 0,03 và 0,02

Câu 18: Trộn 200 ml dung dòch NaOH 0,15M vôùi 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu đượcc 500 ml dung dịch Z. pH của dd Z la
a) 13,25
b) 13,87
c) 11,28
d) 13,48

Câu 19: Hoà tan 0,345 gam Na vào nước dưthu được 500 ml dung dịch A. pH của dd A là
a) 12,18
b) 1,82
c) 1,52
d) 12,48

Câu 20: chất có khả năng phản ứng với nitơ ở điều kiện thường là:
a) Mg
b) Hidro
c) Na
d) Li

Câu 21: điều kiện đểphản ứng trao đổi ion trong dd xảy ra khi phản ứng tạo ra
a) chất kết tủa
b) chất khí
c) chất điện li yếu
d) Cả A,B,C đều đúng

Câu 22: Phải dùng bao nhiêu lít N2 và bao nhiêu lít H2 để điều nhế17 g NH3. Biết rằng hiệu suất phản ứng là
25%, các thể tích khí được đo ở đktc
a) 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2
b) 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2
c) 22,4 lít N2và 134,4 lít H2
d) 44,8 lít N2 và 167,2 lít H2

Câu 23: cặp chất nào cùng tồn tại trong 1 dd?
a) NaNO3 và BaCl2
b) HCl và AgNO3
c) MgCl2 và NaOH
d) H2SO4 và Ba(OH)2

Câu 24: Cho 10ml dung dịch HCl có pH =3 . Thêm vào đó bao nhiêu ml nước để được dung dịch có pH = 5?
a) 10ml
b) 100ml
c) 90ml
d) 990ml

Câu 25: Trộn 600ml dung dịch BaCl2 1M với 500 ml dung dịch Na2SO4 0,8M. KHối lượng chất kết tủa thu được là:
a) 93,2g
b) 78,8g
c) 139,8g
d) 118,2g
Câu 26: Khí nitơtương dối trơ ở điều kiện thường là do
a) Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm ni tơ
b) Trong N2 có liên kết ba rất bền
c) Trong phân tửnitơ, mỗi nguyên tử nitơ còn cặp electron chưa tham gia liên kết
d) Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ

Câu 27: Tích số ion của nước phụthuộc vào
a) Nhiệt độ
b) Nồng độion hidroxit
c)  Nồng độion hidro
d) Áp suất

Câu 28: Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là
a) [H+] >1,0.10-5M
b) [H+] <1,0.10-5M
c) [H+] =1,0.10-5M
d) [H+] >1,0.10-4M

Câu 29: Cho m gam NaOH rắn hoà tan trong nước thành 100 ml dung dịch NaOH có pH = 13. m có giá trị
là(Na = 23, O = 16, H = 1)
a) 0,6 g
b) 0,2 g
c) 0,4 g
d) 0,8 g

Câu 30: Cho quỳtím vào các dung dịch muối :NaCl, NH4Cl, KNO3, Al2(SO4)3, K2CO3.Số dung dịch làm quỳ
tím hóa xanh là
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1

Câu 31: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
a) HCl trong C6H6( benzen )
b) CH3COONa trong nước
c) Ca(OH)2 trong nước.
d) NaHSO4 trong nước

Câu 32: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với
lượng dư NaOH tạo thành kết tủa là
a) 1
b) 3
c) 4
d) 2

Câu 33: Cho các muối: CuSO4, KCl, FeCl3, Al(NO3)3, Na2CO3, NH4Cl, NaNO3. Sốdd có pH < 7 là
a) 4
b) 3
c) 6
d) 5

Câu 34: Muối Y khi tác dụng với dung dịch HCl cho khí thoát ra, khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết
tủa. Muối Y là
a) Ca(HCO3)2
b) Na2CO3
c) MgSO4
d) NaHCO3

Câu 35: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện là do trong dung dịch của chúng có các
a) cation
b) Chất tan
c) ion trái dấu
d) anion

Câu 36: Cho 100ml dd HCl 0,2M vào 300ml dd NaOH 0,1M. pH của dung dịch thu được:
a) 1
b) 13
c) 12,4
d) 1,6

Câu 37: Muối A tác dụng với dung dịch kiềm hoặc dung dịch axit đều thấy có khí bay ra. A là
a) Na2S
b) (NH4)2CO3
c) NH4Cl
d) Na2CO3

Câu 38: Có thểnhận biết 3 dung dịch: KOH, KCl, H2SO4 bằng cách chỉ dùng thêm 1 thuốc thử
a) Ba(OH)2
b) dd NaOH
c) đá vôi
d) quỳtím

Câu 39: Chất không dẫn được điện là :
a) HBr tan trong nước
b) NaOH nóng chảy
c) NaCl nóng chảy
d) BaCl2khan

Câu 40: Trong phòng thí nghiệm nitơ được điều chế từ
a) Zn và HNO3
b) NH4NO2
c) không khí 
d) NH3 và O2

--------------------- HẾT ---------------------

Script provided by Tranganhnam@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu