Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Môn SinhTrang Anh Nam

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Môn Sinh

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1:Dạng biến dị nào sau đây là thường biến?

a) Bệnh dính ngón tay số 2 và số 3 ở người
b) Bọ lá thường có đôi cánh giống chiếc lá
c) Cây bàng thường rụng lá vào mùa khô
d) Người mắc chứng bệnh bạch tạng

Câu 2:Cho biết chứng bạch tạng do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định.Bố
mẹ có kiểu gen dị hợp thì xác suất con sinh ra mắc bệnh chiếm tỉ lệ
a) 25%
b) 0%
c) 50%
d) 75%

Câu 3:Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật, người ta khôngdựa vào
a) bằng chứng sinh học phân tử
b) bằng chứng phôi sinh học so sánh
c) cơ quan tương đồng
d) cơ quan tương tự

Câu 4:Khi các gen phân li độc lập và gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai giữa hai cơ thể có
kiểu gen AaBbCc x aaBBCc có thể tạo ra
a) 8 kiểu gen và 4 kiểu hình
b) 6 kiểu gen và 4 kiểu hình
c) 27 kiểu gen và 8 kiểu hình
d) 12 kiểu gen và 4 kiểu hình


Câu 5:Trong kĩ thuật chuyển gen, ADN tái tổ hợp là phân tử ADN được tạo ra bằng cách nối
đoạn ADN của
a) tế bào cho vào ADN của tế bào nhận
b) plasmit vào ADN của vi khuẩn E. coli
c) plasmit vào ADN của tế bào nhận
d) tế bào cho vào ADN của plasmit

Câu 6:Đột biến số lượng nhiễm sắc thể gồm các loại là
a) lệch bội, tự đa bội và dị đa bội
b) khuyết nhiễm, một nhiễm, ba nhiễm và đa nhiễm
c) mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn và chuyển đoạn
d) thể đa bội và thể lệch bội

Câu 7:Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn (đáy tháp rộng ở dưới, đỉnh tháp hẹp ở trên) là
hình tháp biểu diễn
a) năng lượng của các bậc dinh dưỡng
b) sinh khối của các bậc dinh dưỡng
c) số lượng của các bậc dinh dưỡng

d) sản lượng của các bậc dinh dưỡng


Câu 8:Trong tự nhiên, con đường hình thành loài nhanh nhất là con đường
a) lai xa và đa bội hóa
b) lai xa và đa bội hóa
c) sinh thái, lai khác dòng
d) hình thành loài khác khu

Câu 9:Muốn phân biệt được di truyền liên kết hoàn toàn với di truyền đa hiệu,người ta sử
dụng phương pháp
a) phân tích kết quả ở thế hệ lai
b) gây đột biến, lai phân tích
c) cho trao đổi chéo, lai phân tích
d) gây đột biến, cho trao đổi chéo

Câu 10:Có các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số tương đối của các alen khôngtheo một
hướng xác định là:

1 –đột biến         2 –giao phối không ngẫu nhiên
3 –chọn lọc tự nhiên         4 –di –nhập gen             5 –các yếu tố ngẫu nhiên

a) 2, 3, 4
b) 1, 2, 3, 4, 5
c) 1, 2, 3, 4
d) 1, 4, 5

Câu 11:Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là
a) rARN
b) mARN
c) ADN
d)  tARN

Câu 12:Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo quan niệm Đacuyn:
a) sự sinh sản của các kiểu gen thích nghi hơn
b) sự sống sót của các loài sinh vật thích nghi hơn
c) sự sống sót của những quần thể thích nghi nhất
d) sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất

Câu 13:Di truyền chéo là hiện tượng tính trạng lặn của “ông ngoại” truyền qua “mẹ” và biểu
hiện ở “con trai” được gây ra bởi
a) gen lặn trên nhiễm sắc thể Y
b) gen lặn trên nhiễm sắc thể X
c) gen trội trên nhiễm sắc thể X
d) gen trội trên nhiễm sắc thể Y

Câu 14: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có
mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cây thấp nhất có chiều cao 150 cm. Chiều
cao của cây cao nhất là:
a) 180cm
b) 165cm
c) 175cm
d) 170cm

Câu 15:Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ngoài nhân là
a) giao tử cái có nhiều nhiễm sắc thể hơn giao tử đực
b) lượng tế bào chất ở giao tử cái thường lớn
c) các ADN ngoài nhân (gen ở ti thể, lạp thể)
d) prôtêin và ARN luôn hoạt động ngoài nhân

Câu 16:Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi, tạo nên đột biến
điểm có dạng
a) thêm một cặp G –X
b) mất một cặp A –T
c) thay thế cặp A –T bằng cặp G –X
d) thay thế cặp G –X bằng cặp A –T

Câu 17:Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát có 100% số cá thể có kiểu gen AaBb. Nếu
cho tự thụ phấn chặt chẽ qua nhiều thế hệ thì có thể thu được tối đa số dòng thuần về cả 2 cặp
gen trên là
a) 4
b) 16
c) 8
d) 2

Câu 18:Điểm đáng chú ý nhất trong đại Tân sinh là
a)  phát triển ưu thế của thực vật hạt trần, chim, thú và sâu bọ
b)  chinh phục đất liền của động vật và thực vật ở nước
c)  phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ, chim, thú và người
d)  phồn thịnh của thực vật hạt kín, bò sát, lưỡng cư và cá xương

Câu 19:Trong trường hợp trội không hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của phép lai P:
Aa x Aa lần lượt là
a) 1 : 2 : 1 và 1 : 2 : 1
b) 1 : 2 : 1 và 3 : 1
c) 3 : 1 và 1 : 2 : 1
d) 3 : 1 và 3 : 1

Câu 20:Không thuộc thành phần một ôpêrôn, nhưng có vai trò quyết định hoạt động của
ôpêrôn là
a) vùng khởi động
b) gen cấu trúc
c)  vùng vận hành
d) gen điều hòa

Câu 21:Đơn vị cấu tạo cơ bản của nhiễm sắc thể là
a) nuclêôtit
b) ribônuclêôtit
c) nuclêôxôm
d) axít amin

Câu22:Phép lai nào sau đây của 2 cá thể 4n cho đời sau F1với 980 cây cà chua quả đỏ: 28
cây cà chua quả vàng? Biết gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả
vàng và cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường.
a) AAAa x AAaa
b) AAaa x AAaa
c) Aaaa x AAaa
d) AAAa x Aaaa

Câu 23:Nhân tố nào sau đây có khả năng làm phát sinh các alen mới trong quần thể ?
a) Cách li di truyền
b) Chọn lọc tự nhiên
c)  Đột biến
d) Giao phối

Câu 24:Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp năng
lượng cao nhất cho con người? (sinh khối của thực vật ở các chuỗi thức ăn là bằng nhau)
a)  Thực vật --> người
b) Thực vật --> dê -->người
c) Thực vật -->động vật phù du -->cá -->người
d) Thực vật -->cá --> ếch --> rắn -->người

Câu 25:Tính thoái hóa của mã di truyền được hiểu là
a) một loại bộ ba có thể mã hóa cho nhiều loại axít amin
b) nhiều loại bộ ba cùng mã hóa cho một loại axít amin
c)  một loại bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axít amin
d) nhiều loại bộ ba không tham gia mã hóa axít amin
Câu 26:Một tế bàosinh tinhcó kiểu gen  AB Dd khi giảm phân bình thường không có trao
                                                                     ab

đổi chéo(vào kì trước của giảm phân I)thực tế cho mấy loại giao tử?

a) 4
b) 2
c) 8
d) 1
Câu 27:Cá chép có thể sống được ở 20C đến 440 C, điểm cực thuận: 280C. Cá rô phi có thể sống được ở 5,60C đến 420C, điểm cực thuận: 300C. Nên cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì
a) có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn
b) có điểm cực thuận thấp hơn
c) có giới hạn dưới thấp hơn
d) có giới hạn trên thấp hơn

Câu 28:Dạng đột biến nào dưới đây có giá trị trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra những
giống năng suất cao, phẩm chất tốt, không có hạt ?
a) Đột biến gen
b) Đột biến đa bội
c) Đột biến thể ba
d) Đột biến lệch bội

Câu 29:Hiện tượng cá ép sống bám vào cá mập và được cá mập mang đi xa, nhờ đó quá trình
hô hấp của cá ép trở nên thuận lợi hơn và khả năng kiếm mồi cũng tăng lên, còn cá mập
không được lợi nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là ví dụ về mối quan hệ
a) hội sinh
b) hợp tác
c) cộng sinh
d) cạnh tranh

Câu 30:Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG.HKM đã bị
đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự ABCDCDEG.HKM. Dạng đột biến này là
a) thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài
b)  thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng
c) thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể
d) thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến

Câu 31: Ở một nòi bò Mĩ: gen B qui định da màu nâu trội không hoàn toàn so với gen b qui
định da màu trắng nên kiểu gen dịhợp Bbqui định da màu loang đen. Nếu một đàn bò có
1000 con gồm 700 con nâu, 200 con loangđen, còn lại là bò trắng thì tần số B và b lần lượt là
a)  0,8 và 0,2
b) 0,7 và 0,3
c) 0,2 và 0,8
d) 0,3 và 0,7

Câu 32:Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?
a) Tập hợp các cây cỏ trên một sân vận động
b) Tập hợp các cây thông trong rừng thông Đà Lạt
c) Tập hợp các cây cọ trên quả đồi ở Phú Thọ
d) Tập hợp các con cá chép đang sống ở Hồ Tây
II. PHẦN RIÊNG : thí sinh chỉ được làm một trong haiphần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)


Câu 33:Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi không phụ thuộc vào
a) giao phối
b) đột biến
c) chọn lọc tự nhiên
d) cơ chế cách li

Câu 34:Nếu chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật kéo dài qua 5 bậc, hiệu suất năng lượng qua
mỗi bậc là 10% thì hiệu suất năng lượng ở bậc 5 so với năng lượng sơ cấp tinh chỉ đạt :
a) 1/1000
b) 1/100
c) 1/10000
d) 1/100000

Câu 35:Loại tác nhân đột biến làm cho 2 bazơ timin trên cùng một mạch ADN liên kết nhau là
a) cônsixin
b)  tia UV
c) 5 –BU
d) vi rút viêm gan

Câu 36:Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh
dưỡng của ruồi giấm thuộc thể lệch bội dạng bốn nhiễm là
a) 4
b) 16
c) 10
d) 6

Câu 37:Hình thành loài bằng con đường lai xa –đa bội hóa chiếm đến 95% gặp ở các loài
a) hạt kín
b) rêu
c) hạt trần
d) dương xỉ

Câu 38:Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng khống chế sinh học?
a) Ong mắt đỏ diệt sâu đục thân trong cây
b) Người ta dùng bẫy chuột nhằm bảo vệ mùa màng
c) Dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt sâu bệnh
d) Dùng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn

Câu 39:Trong lai tế bào sinh dưỡng, nuôi cấy 2 dòng tế bào xôma khác loài trong cùng môi
trường dinh dưỡng, chúng có thể kết hợp lại với nhau thành tế bào lai chứa bộ gen của 2 loài
bố mẹ. Từ đây phát triển thành cây laimangthể đột biến
a) đa bội
b) song nhị bội
c) tứ bội
d)  sinh dưỡng

40) Ngôn ngữ lập tŕnh nào phổ biến nhất hiện nay ?
a) nhóm tuổi sau sinh sản
b) nhóm tuổi trước sinh sản
c) nhóm tuổi đang sinh sản
d)  nhómtuổi trước và sau sinh sản


B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41đến câu 48)
Câu 41:Khi xử lý ADN bằng chất acridin, nếu acridin chèn vào mạch khuôn cũ sẽ tạo nên đột
biến
a)  thêm một cặp nuclêôtit
b) mất một cặp nuclêôtit
c) thay thế một cặp nuclêôtit
d) đảo vị trí hai cặp nuclêôtit


Câu 42:Vào mùa đông lạnh giá, trên đồng cỏ Mộc Châu, chuỗi thức ăn có vai trò quan trọng
trong sự biến đổi vật chất và năng lượng có thể dễ nhận thấy là
a) chuỗi thức ăn khởi đầu bằng thực vật
b) chuỗi thức ăn khởi đầu bằng chất hữu cơ hòa tan trong dịch đất
c)  không thể khẳng định được chuỗi thức ăn nào quan trọng hơn
d) chuỗi thức ăn khởi đầu bằng mùn bã sinh vật


Câu 43:Trong 1 hồ cá có một mẫu đánh bắt ngẫu nhiên gồm 120 con cá chép. Tất cả được
đánh dấu mà không làm chúng bị tổn thương. Ngày hôm sau, người ta bắt được 150 con cá
chép, trong đó có50 con cá chép được đánh dấu. Giả sử không có sự thay đổi kích thước của
quần thể trong 2 ngày. Vậy có bao nhiêu con cá chép trong hồ này ?
a) 306 con
b) 360 con
c) 603 con
d) 630 con


Câu 44:Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là
a) tổ chức ngày càng cao
b) ngày càng đa dạng phong phú
c) thích nghi ngày càng hợp lí
d) ngày càng hoàn thiện phong phú


Câu 45:Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục
đích gì ?
a) Phát hiện các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen
b) Đánh giá sự biểu hiện của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng
c) Phát hiện các gen biểu hiện phụ thuộc giới tính
d) Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính


Câu 46:Nếu chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật kéo dài qua 5 bậc, hiệu suất năng lượng qua
mỗi bậc là 10% thì hiệu suất năng lượng ở bậc 5 so với năng lượng động vật ăn cỏ chỉ đạt :
a)  1/100000
b) 1/10000
c) 1/100
d) 1/1000


Câu 47:Hình thức chọn lọc tự nhiên bảo tồn những cá thể mang tính trạng cực đoan, đào thải
những cá thể mang tính trạng mức trung bình là ảnh hưởng của kiểu chọn lọc
a) ổn định
b) định hướng
c) phân hóa
d) vận động


Câu 48:Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là
a) đột biến xôma
b) đột biến giao tử
c) đột biến tiền phôi
d) đột biến nhiễm sắc thể.

Script provided by Tranganhnam@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu