Hóa 10 - An GiangSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN HÓA KHỐI 10
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Năm học: 2011 – 2012; Thời gian : 45 phút


Câu 1: (1,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các loại hạt cơ bản là 34. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Viết cấu hình electron và xác định vị trí (chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn.
Câu 2: (1,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các loại hạt cơ bản là 34. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Viết cấu hình electron và xác định vị trí (chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn.
Câu 3: (0,5 điểm) Viết công thức hợp chất tạo ra giữa nhôm 13Al và lưu huỳnh 16S.
Câu 4: (1,5 điểm) Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron, xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa.
Fe  +  HNO3 loãng  Fe(NO3)3  +  NO +  H2O
Câu 5: (1,0 điểm) Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền là Cu vàCu . Biết nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm các đồng vị của đồng.
Câu 6: (1,5 điểm): Cho các chất : Cl2, CaO, H2O, HCl . Chất nào có liên kết ion, chất nào có liên kết cộng hóa trị. Biết độ âm điện của : Cl : 3,16; Ca : 1,00; O : 3,44; H : 2,2.
Câu 7 (1,5 điểm):  Cho 6,4 gam kim loại Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng, tạo ra các sản phẩm Cu(NO3)2, NO2, H2O . Tính thể tích khí sinh ra (đktc).
Câu 8: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 2 gam một kim loại R nhóm IIA vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại đó.
Biết :Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Cu = 64;
HẾT
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu