Hoàn Thành Dãy Phản ứng
Giải:
Dãy 1:
MnO2+4HCl-->Cl2+MnCl2+2H2O
2KMnO4+16HCl-->2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O
2NaCl-->2Na+Cl2 (điện phân nóng chảy)
Cl2+Fe-->FeCl3.
Cl2+H2-->2HCl
Cl2+NaOH-->NaCl+NaClO,           NaClO+CO2+H2O-->NaHCO3+HClO
Cl2+Ca(OH)2-->CaOCl2 +H2O
2HCl+Fe-->FeCl2+H2.
2HCl+Cu(OH)2-->CuCl2+2H2O;                CuCl2+NaOH-->NaCl+Cu(OH)2;             Cu(OH)2+H2SO4—>CuSO4+H2O
3HCl+Al-->AlCl3+3/2H2
HCl+AgNO3-->AgCl+HNO3;          Zn+2AgCl-->ZnCl2+2Ag.
Dãy 2:
H2S+3/2O2-->H2O+SO2.
FeS2+5/2O2-->FeO+2SO2.
SO2+2H2S-->3S+2H2O; S+Zn-->ZnS; ZnS+2HCl-->ZnCl2+H2S; H2S+SO2-->3S+2H2O; S+Na-->Na2S; Na2S+Pb(NO3)2-->2NaNO3+PbS.
SO2+O2-->SO3; SO3+H2O-->H2SO4; 2H2SO4 đặc+Zn-->ZnSO4+SO2+2H2O; 
SO2+NaOH-->NaHSO3; NaHSO3+NaOH-->NaSO3+H2O
SO2+Br2+2H2O-->H2SO4+2HBr; H2SO4+Cu(OH)2-->CuSO4+2H2O; 
CuSO4+Na2S-->CuS+Na2SO4; CuS+O2-->CuO+SO2.
3H2SO4+2Fe(OH)3-->Fe2(SO4)3+6H2O; Fe2(SO4)3+6NaOH-->2Fe(OH)3+3Na2SO4; Fe(OH)3-->Fe2O3+H2O; Fe2O3+HCl-->FeCl3+H2O
Dãy 3:
2KMnO4-->K2MnO4+MnO2+O2; 3O2-->2O3; O3+KI-->K2O+I2+O2; I2+2Na-->2NaI; 2NaI+Br2-->2NaBr+I2; 2NaBr+Cl2-->2NaCl+Br2; 2NaClrắn+H2SO4 đặc-->2HCl+Na2SO4.
3 comments:

 1. Giải giúp mìh 3 câu hoá 10 nk:

  1> cho 5,6g Fe tác dụng vs O2, thu được 7,68g hỗn hợp X gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4...cần bao nhiêu V HCl 1M để trung hoà hh trên!

  2> nung nóng Fe và S trong bình kín... Cho tất cả 6 sản phẩm tác dụng vs HCl. Tính chất tan trong fản ứng.?

  3> cho 0,2mol H2S tác dụng vs 0,35mol KOH. Tính khối lượng chất sau fản ứng?

  Ai giúp vs, chiều mai thi r.... Tks trc'...

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. FexOy+HCl-->FeClz+H2O
   Khối lượng oxi tham gia phản ứng:=7,68-5,6=2,08 g
   =>Số mol O=2,08/16=0,13=>số mol H2O=0,13 mol.
   =>số mol HCl cần=2.số mol H2O=2.0,13=0,26 mol.
   =>V=n/CM=0,26/1=0,26 lít.

   Delete
  2. sao co' cau 1 thui z?

   Delete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu