Kiểm Tra Hóa 12 - An Giang

Sôû GD & ÑT An Giang                           KIEÅM TRA CHUNG KHOÁI 12
Tröôøng THPT Chaâu Phuù                          Moân : Hoùa hoïc 
Maõ ñeà 001
 
     -----------------------                           Thôøi gian : 45 phuùt

                                                      Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát
Câu 1: Hợp chất nào không phải là hợp chất lưỡng tính
            A. NaHCO3                B. Al2O3                      C. Al(OH)3                 D. CaO           
Câu 2: Có hiện tượng gì xãy ra khi cho từ từ đến dư dd H2SO4 loãng vào dd NaAlO2
            A. Không có hiện tượng gì
            B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, không tan trong H2SO4 ­
            C. Có kết tủa trắng xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
            D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
Câu 3: Chất nào sau đây có thể loại trừ được tính cứng toàn phần của nước ?
            A. Ca(OH)2                 B. Na2CO3                        C. HCl                                    D. CO2
Câu 4: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa
A. khí CO2.                           B. dung dịch NaOH.               C. dung dịch Na2CO3.          D. khí NH3.
Câu 5: Hòa tan 100g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Khí CO2 thu được cho đi qua dung dịch có chứa 64 g NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
            A. 97,2 g                     B. 72,9 g                     C. 89,4 g                     D. 94,8 g
Câu 6: Người ta thực hiện các thí nghiệm: cho dd NaHCO3 trộn với dd NaOH, đun dd NaHCO3, sục khí CO2 vào dd NaHCO3, cho dd HCl vào dd NaHCO3, cho dd BaCl2 vào dd NaHCO3. Số các thí nghiệm có xãy ra phản ứng hóa học là:
            A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4
Câu 7: Cho 31,2 g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí hidro (đktc). Số mol NaOH đã phản ứng là:
            A. 0,4 mol                   B. 0,6 mol                   C. 0,8 mol                   D. 0,9 mol
Câu 8: Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước có chứa nhiều ion
            A. Ca2+                        B. Na+                         C. NH4+                      D. Cl-
Câu 9: Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al(OH)3?
            A. Cho bột nhôm vào nước               
            B. Điện phân dung dịch muối nhôm clorua
            C. Cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch NH3
            D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
Câu 10: Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là:
            A. 0,45 mol                 B. 0,25 mol                 C. 0,75 mol                 D. 0,65 mol
Câu 11: Phèn chua có công thức nào?
            A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                     B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O
            C. CuSO4.5H2O                                              D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Câu 12: Cho hỗn hợp X  gồm: Mg, Al, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,35 mol H2. Số mol Mg và Al trong hỗn hợp X theo thứ tự là:
            A. 0,2 mol ; 0,1 mol    B. 0,2 mol ; 0,15 mol  C. 0,35 mol ; 0,1 mol  D. 0,3 mol ; 0,25 mol
Câu 13: Trong các phản ứng hóa học:
            A. Nhôm chỉ thể hiện tính khử
            B. Nhôm chỉ thể hiện tính oxi hóa
            C. Nhôm vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
            D. Nhôm không thể hiện tính khử và tính oxi hóa
Câu 14: Cho hỗn hợp gồm 0,025 mol Mg và 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
            A. 16,3 g                     B. 3,49g                      C. 1 g                          D. 1,45 g
Câu 15: Tính bazơ tăng dần từ trái sang phải theo thứ tự nào?
            A. LiOH < KOH < NaOH                             B. NaOH < LiOH < KOH
           

C. LiOH < NaOH < KOH                             D. KOH < NaOH < LiOH
Câu 16: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al tác dụng với dung dịch CuCl2 dư rồi lấy chất rắn thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì số mol NO2 thoát ra là bao nhiêu?
            A. 0,8 mol                   B. 0,3 mol                   C. 0,6 mol                   D. 0,.2 mol
Câu 17: Cho các phản ứng sau:         Al  +  3H2O                     Al(OH)3  +  3/2H2               (1)
                                                            Al2O3  +  2NaOH                      2NaAlO2  +  H2O      (2)
                                                            Al(OH)3  +  NaOH                      NaAlO2  +  2H2O   (3)
                        Thứ tự phản ứng của vật làm bằng nhôm trong dung dịch NaOH là:
            A. 1, 2, 3                     B. 2, 3, 1                     C. 2, 1, 3                     D. 3, 1, 2
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Những chất rắn còn lại sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Hỏi số mol Al trong hỗn hợp X là bao nhiêu
            A. 0,3 mol                   B. 0,6 mol                   C. 0,4 mol                   D. 0,25 mol
t0
 
Câu 19: Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm?
            A.   4Al  +  3O2                       2Al2O3
t0
 
            B.   Al  +  4HNO3đặc nóng                     Al(NO3)3  +  NO2  +  2H2O
t0
 
            C.   2Al  +  Cr2O3                      Al2O3  +  2Cr
            D.   2Al2O3  +  3C                      Al4C3  +  3CO2
Câu 20: Để hòa tan hoàn toàn các kim lọai Al, Fe, Mg, Pb, Ag có thể dùng axit nào?
            A. HCl                                    B. H2SO4 loãng                       C. HNO3 loãng           D. HNO3 đặc nguội
Câu 21: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do?
            A. Al là kim loại kém hoạt động.
            B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
            C. có màng hidroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ
            D. Al thụ động với không khí và nước.
Câu 22: Muối nào tạo kết tủa trắng trong dung dịch NaOH dư?
            A. MgCl2                     B. ZnCl2                      C. AlCl3                      D. FeCl3
Câu 23: Có ba chất rắn sau: Mg, Al, Al2O3. Hãy chọn một thuốc thử có thể nhận biết được mỗi chất
            A. HCl                                    B. NaOH                     C. CuSO4                    D. FeCl3
Câu 24: Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xãy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là:
            A. 2,7 gam                  B. 2,3 gam                   C. 4,05 gam                D. 5 gam
Câu 25: Khi điện phân NaCl nóng chảy, ở catot xãy ra
            A. Sự khử ion Cl-        B. Sự oxi hóa Cl-         C. Sự khử ion Na+      D. Sự oxi hóa Na+
Câu 26: Rót 100ml dung dịch NaOH vào 200ml dd AlCl3 0,2M. Lấy kết tủa sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 1,53 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch NaOH có thể là:
            A. 1,8M hay 1,3M      B. 0,9M hay 1,3M       C. 0,9M hay 1,8M      D. 1,2M hay 1,6M
Câu 27: Sục 8,96 lít khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa thu được là
            A. 25 gam                   B. 10 gam                    C. 12 gam                   D. 40 gam
Câu 28: Ứng dụng của thạch cao là:
            A. Trộn với clanke để sản xuất ximăng          B. Chế tạo phấn viết bảng
            C. Đúc tượng, bó bột khi bị gãy xương         D. Cả A, B, C
Câu 29: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất Al chủ yếu nhằm mục đích nào sau đây?
            A. Thu được Al nguyên chất                          B. Cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp hơn
            C. Tăng độ tan của Al2O3                               D. Phản ứng với oxi trong Al2O3
Câu 30: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Khối lượng CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:
            A. 3,6 gam                  B. 4 gam                      C. 5,2 gam                  D. 6 gam
(Cho biết: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64)

Sôû GD & ÑT An Giang                           KIEÅM TRA CHUNG KHOÁI 12
Tröôøng THPT Chaâu Phuù                          Moân : Hoùa hoïc   
Maõ ñeà 002
 
     -----------------------                           Thôøi gian : 45 phuùt

                                                      Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát
Câu 1: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al tác dụng với dung dịch CuCl2 dư rồi lấy chất rắn thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì số mol NO2 thoát ra là bao nhiêu?
            A. 0,6 mol                   B. 0,.2 mol                  C. 0,8 mol                   D. 0,3 mol                  
Câu 2: Khi điện phân NaCl nóng chảy, ở catot xãy ra
            A. Sự khử ion Na+      B. Sự oxi hóa Na+         C. Sự khử ion Cl-        D. Sự oxi hóa Cl-       
Câu 3: Hợp chất nào không phải là hợp chất lưỡng tính
            A. Al(OH)3                 B. CaO                        C. NaHCO3                D. Al2O3                     
Câu 4: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa
A. khí CO2.                           B. dung dịch NaOH.               C. dung dịch Na2CO3.          D. khí NH3.
Câu 5: Muối nào tạo kết tủa trắng trong dung dịch NaOH dư?
            A. AlCl3                      B. FeCl3                              C. MgCl2                     D. ZnCl2                     
Câu 6: Hòa tan 100g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Khí CO2 thu được cho đi qua dung dịch có chứa 64 g NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
            A. 97,2 g                     B. 72,9 g                     C. 89,4 g                     D. 94,8 g
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Những chất rắn còn lại sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Hỏi số mol Al trong hỗn hợp X là bao nhiêu
            A. 0,4 mol                   B. 0,25 mol                 C. 0,3 mol                   D. 0,6 mol                  
Câu 8: Người ta thực hiện các thí nghiệm: cho dd NaHCO3 trộn với dd NaOH, đun dd NaHCO3, sục khí CO2 vào dd NaHCO3, cho dd HCl vào dd NaHCO3, cho dd BaCl2 vào dd NaHCO3. Số các thí nghiệm có xãy ra phản ứng hóa học là:
            A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4
Câu 9: Cho 31,2 g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí hidro (đktc). Số mol NaOH đã phản ứng là:
            A. 0,8 mol                   B. 0,9 mol                   C. 0,4 mol                   D. 0,6 mol                  
Câu 10: Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al(OH)3?
            A. Cho bột nhôm vào nước               
            B. Điện phân dung dịch muối nhôm clorua
            C. Cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch NH3
            D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
Câu 11: Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là:
            A. 0,75 mol                 B. 0,65 mol                 C. 0,45 mol                 D. 0,25 mol                
Câu 12: Có hiện tượng gì xãy ra khi cho từ từ đến dư dd H2SO4 loãng vào dd NaAlO2
            A. Không có hiện tượng gì
            B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, không tan trong H2SO4 ­
            C. Có kết tủa trắng xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
            D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
Câu 13: Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước có chứa nhiều ion
            A. Ca2+                        B. Na+                         C. NH4+                      D. Cl-
Câu 14: Phèn chua có công thức nào?
            A. CuSO4.5H2O                                              B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                     D. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O
             
Câu 15: Chất nào sau đây có thể loại trừ được tính cứng toàn phần của nước ?
            A. HCl                                    B. CO2                                                C. Ca(OH)2                 D. Na2CO3                       
Câu 16: Cho hỗn hợp X  gồm: Mg, Al, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,35 mol H2. Số mol Mg và Al trong

hỗn hợp X theo thứ tự là:
            A. 0,2 mol ; 0,1 mol    B. 0,2 mol ; 0,15 mol  C. 0,35 mol ; 0,1 mol  D. 0,3 mol ; 0,25 mol
Câu 17: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất Al chủ yếu nhằm mục đích nào sau đây?
            A. Tăng độ tan của Al2O3                               B. Phản ứng với oxi trong Al2O3
                C. Thu được Al nguyên chất                          D. Cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp hơn              
Câu 18: Trong các phản ứng hóa học:
            A. Nhôm vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
            B. Nhôm không thể hiện tính khử và tính oxi hóa
C. Nhôm chỉ thể hiện tính khử
            D. Nhôm chỉ thể hiện tính oxi hóa     
Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 0,025 mol Mg và 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
            A. 1 g                          B. 1,45 g                     C. 16,3 g                     D. 3,49g                     
Câu 20: Tính bazơ tăng dần từ trái sang phải theo thứ tự nào?
            A. LiOH < KOH < NaOH                             B. NaOH < LiOH < KOH
            C. LiOH < NaOH < KOH                             D. KOH < NaOH < LiOH
Câu 21: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Khối lượng CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:
            A. 5,2 gam                  B. 6 gam                      C. 3,6 gam                  D. 4 gam                    
Câu 22: Cho các phản ứng sau:         Al  +  3H2O                     Al(OH)3  +  3/2H2               (1)
                                                            Al2O3  +  2NaOH                      2NaAlO2  +  H2O      (2)
                                                            Al(OH)3  +  NaOH                      NaAlO2  +  2H2O   (3)
                        Thứ tự phản ứng của vật làm bằng nhôm trong dung dịch NaOH là:
            A. 2, 1, 3                     B. 3, 1, 2                     C. 1, 2, 3                     D. 2, 3, 1                    
t0
 
Câu 23: Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm?
            A.   4Al  +  3O2                       2Al2O3
t0
 
            B.   Al  +  4HNO3đặc nóng                     Al(NO3)3  +  NO2  +  2H2O
t0
 
            C.   2Al  +  Cr2O3                      Al2O3  +  2Cr
            D.   2Al2O3  +  3C                      Al4C3  +  3CO2
Câu 24: Để hòa tan hoàn toàn các kim lọai Al, Fe, Mg, Pb, Ag có thể dùng axit nào?
            A. HNO3 loãng           B. HNO3 đặc nguội     C. HCl                                    D. H2SO4                   
Câu 25: Có ba chất rắn sau: Mg, Al, Al2O3. Hãy chọn một thuốc thử có thể nhận biết được mỗi chất
            A. CuSO4                    B. FeCl3                              C. HCl                                    D. NaOH                   
Câu 26: Ứng dụng của thạch cao là:
            A. Trộn với clanke để sản xuất ximăng          B. Chế tạo phấn viết bảng
            C. Đúc tượng, bó bột khi bị gãy xương         D. Cả A, B, C
Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xãy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là:
            A. 4,05 gam                B. 5 gam                      C. 2,7 gam                  D. 2,3 gam                 
Câu 28: Rót 100ml dung dịch NaOH vào 200ml dd AlCl3 0,2M. Lấy kết tủa sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 1,53 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch NaOH có thể là:
            A. 1,8M hay 1,3M      B. 0,9M hay 1,3M       C. 0,9M hay 1,8M      D. 1,2M hay 1,6M
Câu 29: Sục 8,96 lít khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa thu được là
            A. 12 gam                   B. 40 gam                    C. 25 gam                   D. 10 gam                  
Câu 30: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do?
            A. Al là kim loại kém hoạt động.
            B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
            C. có màng hidroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ
            D. Al thụ động với không khí và nước.
 (Cho biết: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64)
Sôû GD & ÑT An Giang                           KIEÅM TRA CHUNG KHOÁI 12
Tröôøng THPT Chaâu Phuù                          Moân : Hoùa hoïc 
Maõ ñeà 003
 
     -----------------------                           Thôøi gian : 45 phuùt

                                                      Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát
Câu 1: Muối nào tạo kết tủa trắng trong dung dịch NaOH dư?
            A. ZnCl2                      B. AlCl3                      C. FeCl3                             D. MgCl2
Câu 2: Cho hỗn hợp gồm 0,025 mol Mg và 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
            A. 1,45 g                     B. 16,3 g                     C. 3,49g                      D. 1 g                         
Câu 3: Sục 8,96 lít khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa thu được là
            A. 25 gam                   B. 10 gam                    C. 12 gam                   D. 40 gam
Câu 4: Tính bazơ tăng dần từ trái sang phải theo thứ tự nào?
            A. NaOH < LiOH < KOH                             B. LiOH < KOH < NaOH                             
            C. KOH < NaOH < LiOH                             D. LiOH < NaOH < KOH                            
Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al tác dụng với dung dịch CuCl2 dư rồi lấy chất rắn thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì số mol NO2 thoát ra là bao nhiêu?
            A. 0,3 mol                   B. 0,6 mol                   C. 0,.2 mol                  D. 0,8 mol
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Những chất rắn còn lại sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Hỏi số mol Al trong hỗn hợp X là bao nhiêu
            A. 0,4 mol                   B. 0,25 mol                 C. 0,3 mol                   D. 0,6 mol                  
Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xãy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là:
            A. 2,3 gam                  B. 4,05 gam                 C. 5 gam                     D. 2,7 gam
t0
 
Câu 8: Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm?
            A.   4Al  +  3O2                       2Al2O3
t0
 
            B.   Al  +  4HNO3đặc nóng                     Al(NO3)3  +  NO2  +  2H2O
t0
 
            C.   2Al  +  Cr2O3                      Al2O3  +  2Cr
            D.   2Al2O3  +  3C                      Al4C3  +  3CO2
Câu 9: Để hòa tan hoàn toàn các kim lọai Al, Fe, Mg, Pb, Ag có thể dùng axit nào?
            A. HCl                                    B. HNO3 đặc nguội     C. H2SO4                    D. HNO3 loãng
Câu 10: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do?
            A. Al là kim loại kém hoạt động.
            B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
            C. có màng hidroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ
            D. Al thụ động với không khí và nước.
Câu 11: Chất nào sau đây có thể loại trừ được tính cứng toàn phần của nước ?
            A. CO2                                                B. Ca(OH)2                 C. Na2CO3                        D. HCl                                   
Câu 12: Có ba chất rắn sau: Mg, Al, Al2O3. Hãy chọn một thuốc thử có thể nhận biết được mỗi chất
            A. CuSO4                    B. FeCl3                      C. HCl                                    D. NaOH
Câu 13: Khi điện phân NaCl nóng chảy, ở catot xãy ra
            A. Sự khử ion Cl-        B. Sự oxi hóa Cl-         C. Sự khử ion Na+      D. Sự oxi hóa Na+
Câu 14: Ứng dụng của thạch cao là:
            A. Trộn với clanke để sản xuất ximăng          B. Chế tạo phấn viết bảng
            C. Đúc tượng, bó bột khi bị gãy xương         D. Cả A, B, C
Câu 15: Trong các phản ứng hóa học:
            A. Nhôm chỉ thể hiện tính oxi hóa
            B. Nhôm chỉ thể hiện tính khử
C. Nhôm vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
            D. Nhôm không thể hiện tính khử và tính oxi hóa
Câu 16: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất Al chủ yếu

nhằm mục đích nào sau đây?
            A. Cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp hơn   B. Thu được Al nguyên chất                         
            C. Phản ứng với oxi trong Al2O3                          D. Tăng độ tan của Al2O3                              
Câu 17: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Khối lượng CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:
            A. 6 gam                     B. 3,6 gam                   C. 4 gam                     D. 5,2 gam                 
Câu 18: Hợp chất nào không phải là hợp chất lưỡng tính
            A. Al2O3                      B. Al(OH)3                  C. CaO                        D. NaHCO3   
Câu 19: Cho các phản ứng sau:         Al  +  3H2O                     Al(OH)3  +  3/2H2               (1)
                                                            Al2O3  +  2NaOH                      2NaAlO2  +  H2O      (2)
                                                            Al(OH)3  +  NaOH                      NaAlO2  +  2H2O   (3)
                        Thứ tự phản ứng của vật làm bằng nhôm trong dung dịch NaOH là:
            A. 3, 1, 2                     B. 1, 2, 3                     C. 2, 3, 1                     D. 2, 1, 3                    
Câu 20: Có hiện tượng gì xãy ra khi cho từ từ đến dư dd H2SO4 loãng vào dd NaAlO2
            A. Không có hiện tượng gì
            B. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, không tan trong H2SO4 ­
            C. Có kết tủa trắng xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
            D. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
Câu 21: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa
A. khí CO2.                           B. dung dịch NaOH.               C. dung dịch Na2CO3.          D. khí NH3.
Câu 22: Hòa tan 100g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Khí CO2 thu được cho đi qua dung dịch có chứa 64 g NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
            A. 94,8 g                     B. 97,2 g                     C. 72,9 g                     D. 89,4 g                    
Câu 23: Người ta thực hiện các thí nghiệm: cho dd NaHCO3 trộn với dd NaOH, đun dd NaHCO3, sục khí CO2 vào dd NaHCO3, cho dd HCl vào dd NaHCO3, cho dd BaCl2 vào dd NaHCO3. Số các thí nghiệm có xãy ra phản ứng hóa học là:
            A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4
Câu 24: Cho 31,2 g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí hidro (đktc). Số mol NaOH đã phản ứng là:
            A. 0,6 mol                   B. 0,8 mol                   C. 0,9 mol                   D. 0,4 mol
Câu 25: Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước có chứa nhiều ion
            A. Ca2+                        B. Cl-                                    C. Na+                         D. NH4+
Câu 26: Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al(OH)3?                               
            A. Điện phân dung dịch muối nhôm clorua
            B. Cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch NH3
            C. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
            D. Cho bột nhôm vào nước
Câu 27: Rót 100ml dung dịch NaOH vào 200ml dd AlCl3 0,2M. Lấy kết tủa sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 1,53 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch NaOH có thể là:
            A. 1,8M hay 1,3M      B. 0,9M hay 1,3M       C. 0,9M hay 1,8M      D. 1,2M hay 1,6M
Câu 28: Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là:
            A. 0,75 mol                 B. 0,65 mol                 C. 0,45 mol                 D. 0,25 mol                
Câu 29: Phèn chua có công thức nào?
            A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                     B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O
            C. CuSO4.5H2O                                              D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Câu 30: Cho hỗn hợp X  gồm: Mg, Al, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,35 mol H2. Số mol Mg và Al trong hỗn hợp X theo thứ tự là:
            A. 0,2 mol ; 0,1 mol    B. 0,2 mol ; 0,15 mol  C. 0,35 mol ; 0,1 mol              D. 0,3 mol ; 0,25 mol
(Cho biết: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64)Sôû GD & ÑT An Giang                           KIEÅM TRA CHUNG KHOÁI 12
Tröôøng THPT Chaâu Phuù                          Moân : Hoùa hoïc  
Maõ ñeà 004
 
     -----------------------                           Thôøi gian : 45 phuùt

                                                      Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát
Câu 1: Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al(OH)3?
            A. Cho bột nhôm vào nước
            B. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
            C. Điện phân dung dịch muối nhôm clorua
            D. Cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch NH3
Câu 2: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do?
            A. Al là kim loại kém hoạt động.
            B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ
            C. có màng hidroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ
            D. Al thụ động với không khí và nước.
Câu 3: Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là:
            A. 0,75 mol                 B. 0,65 mol                 C. 0,45 mol                D. 0,25 mol
Câu 4: Cho hỗn hợp X  gồm: Mg, Al, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,35 mol H2. Số mol Mg và Al trong hỗn hợp X theo thứ tự là:
            A. 0,2 mol ; 0,1 mol    B. 0,2 mol ; 0,15 mol  C. 0,35 mol ; 0,1 mol  D. 0,3 mol ; 0,25 mol
Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al tác dụng với dung dịch CuCl2 dư rồi lấy chất rắn thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì số mol NO2 thoát ra là bao nhiêu?
            A. 0,3 mol                   B. 0,6 mol                   C. 0,.2 mol                  D. 0,8 mol
Câu 6: Trong các phản ứng hóa học:
            A. Nhôm chỉ thể hiện tính oxi hóa
            B. Nhôm vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
            C. Nhôm chỉ thể hiện tính khử
D. Nhôm không thể hiện tính khử và tính oxi hóa
Câu 7: Hợp chất nào không phải là hợp chất lưỡng tính
            A. Al(OH)3                 B. CaO                        C. NaHCO3                D. Al2O3                                 
Câu 8: Có hiện tượng gì xãy ra khi cho từ từ đến dư dd H2SO4 loãng vào dd NaAlO2
            A. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong H2SO4 ­
B. Không có hiện tượng gì
            C. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, không tan trong H2SO4 ­
            D. Có kết tủa trắng xuất hiện, tan trong H2SO4 ­dư   
Câu 9: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa
A. khí CO2.                           B. dung dịch NaOH.               C. dung dịch Na2CO3.          D. khí NH3.
Câu 10: Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xãy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là:
            A. 4,05 gam                B. 5 gam                      C. 2,7 gam                  D. 2,3 gam                 
Câu 11: Người ta thực hiện các thí nghiệm: cho dd NaHCO3 trộn với dd NaOH, đun dd NaHCO3, sục khí CO2 vào dd NaHCO3, cho dd HCl vào dd NaHCO3, cho dd BaCl2 vào dd NaHCO3. Số các thí nghiệm có xãy ra phản ứng hóa học là:
            A. 3                             B. 1                             C. 2                             D. 4
Câu 12: Sục 8,96 lít khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa thu được là
            A. 12 gam                   B. 40 gam                    C. 25 gam                   D. 10 gam                  
Câu 13: Cho 31,2 g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí hidro (đktc). Số mol NaOH đã phản ứng là:
            A. 0,9 mol                   B. 0,4 mol                   C. 0,6 mol                   D. 0,8 mol                  
t0
 
Câu 14: Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm?
           
A.   4Al  +  3O2                       2Al2O3
t0
 
            B.   Al  +  4HNO3đặc nóng                     Al(NO3)3  +  NO2  +  2H2O
t0
 
            C.   2Al  +  Cr2O3                      Al2O3  +  2Cr
            D.   2Al2O3  +  3C                      Al4C3  +  3CO2
Câu 15: Phèn chua có công thức nào?
            A. CuSO4.5H2O                                              B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                     D. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O        
Câu 16: Để hòa tan hoàn toàn các kim lọai Al, Fe, Mg, Pb, Ag có thể dùng axit nào?
            A. H2SO4                    B. HNO3 loãng           C. HNO3 đặc nguội    D. HCl
Câu 17: Muối nào tạo kết tủa trắng trong dung dịch NaOH dư?
            A. AlCl3                      B. FeCl3                              C. MgCl2                     D. ZnCl2                     
Câu 18: Chất nào sau đây có thể loại trừ được tính cứng toàn phần của nước ?
            A. Ca(OH)2                 B. CO2                                                C. Na2CO3                        D. HCl
Câu 19: Có ba chất rắn sau: Mg, Al, Al2O3. Hãy chọn một thuốc thử có thể nhận biết được mỗi chất
            A. FeCl3                             B. HCl                         C. NaOH                    D. CuSO4                   
Câu 20: Khi điện phân NaCl nóng chảy, ở catot xãy ra
            A. Sự khử ion Cl-        B. Sự oxi hóa Cl-         C. Sự khử ion Na+      D. Sự oxi hóa Na+
Câu 21: Đốt cháy hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Những chất rắn còn lại sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Hỏi số mol Al trong hỗn hợp X là bao nhiêu
            A. 0,4 mol                   B. 0,25 mol                 C. 0,3 mol                   D. 0,6 mol                  
Câu 22: Rót 100ml dung dịch NaOH vào 200ml dd AlCl3 0,2M. Lấy kết tủa sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 1,53 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch NaOH có thể là:
            A. 1,8M hay 1,3M      B. 1,2M hay 1,6M       C. 0,9M hay 1,3M      D. 0,9M hay 1,8M     
Câu 23: Ứng dụng của thạch cao là:
            A. Trộn với clanke để sản xuất ximăng          B. Chế tạo phấn viết bảng
            C. Đúc tượng, bó bột khi bị gãy xương         D. Cả A, B, C
Câu 24: Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước có chứa nhiều ion
            A. Ca2+                        B. Na+                         C. NH4+                      D. Cl-
Câu 25: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất Al chủ yếu nhằm mục đích nào sau đây?
            A. Cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp hơn   B. Thu được Al nguyên chất                         
            C. Tăng độ tan của Al2O3                               D. Phản ứng với oxi trong Al2O3
Câu 26: Hòa tan 100g CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Khí CO2 thu được cho đi qua dung dịch có chứa 64 g NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
            A. 97,2 g                     B. 94,8 g                     C. 72,9 g                     D. 89,4 g                    
Câu 27: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Khối lượng CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:
            A. 3,6 gam                  B. 5,2 gam                   C. 6 gam                     D. 4 gam                    
Câu 28: Cho hỗn hợp gồm 0,025 mol Mg và 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
            A. 3,49g                      B. 1 g                          C. 1,45 g                     D. 16,3 g
Câu 29: Tính bazơ tăng dần từ trái sang phải theo thứ tự nào?
            A. LiOH < KOH < NaOH                             B. NaOH < LiOH < KOH
            C. LiOH < NaOH < KOH                             D. KOH < NaOH < LiOH
Câu 30: Cho các phản ứng sau:         Al  +  3H2O                     Al(OH)3  +  3/2H2               (1)
                                                            Al2O3  +  2NaOH                      2NaAlO2  +  H2O      (2)
                                                            Al(OH)3  +  NaOH                      NaAlO2  +  2H2O   (3)
                        Thứ tự phản ứng của vật làm bằng nhôm tan trong dung dịch NaOH là:
            A. 2, 3, 1                     B. 3, 1, 2                     C. 1, 2, 3                     D. 2, 1, 3
(Cho biết: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64)


ĐÁP ÁN
   MÃ ĐỀ: 001                          MÃ ĐỀ: 002                          MÃ ĐỀ: 003                         MÃ ĐỀ: 004

Câu
Đáp án

Câu
Đáp án

Câu
Đáp án

Câu
Đáp án
1
D
1
C
1
D
1
D
2
D
2
A
2
A
2
C
3
B
3
B
3
B
3
D
4
B
4
D
4
D
4
A
5
A
5
C
5
D
5
D
6
C
6
A
6
C
6
C
7
C
7
C
7
D
7
B
8
A
8
C
8
C
8
A
9
C
9
A
9
D
9
C
10
B
10
C
10
B
10
C
11
D
11
D
11
C
11
A
12
A
12
D
12
D
12
D
13
A
13
A
13
C
13
D
14
D
14
B
14
D
14
C
15
C
15
D
15
B
15
B
16
A
16
A
16
A
16
B
17
C
17
D
17
C
17
C
18
A
18
C
18
C
18
C
19
C
19
B
19
D
19
C
20
C
20
C
20
D
20
C
21
B
21
D
21
C
21
C
22
A
22
A
22
B
22
C
23
B
23
C
23
C
23
D
24
A
24
A
24
B
24
A
25
C
25
D
25
A
25
A
26
B
26
D
26
B
26
A
27
B
27
C
27
B
27
D
28
D
28
B
28
D
28
C
29
B
29
D
29
D
29
C
30
B
30
D
30
A
30
D
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu