ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII Sinh Học– KHỐI 12
Sở GDĐT TPHCM                                                   
Trường THPT Trần Khai Nguyên                
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII – KHỐI 12 ( 2008 – 2009 )
Môn : Sinh học
Thời gian : 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
                                                                  
Caâu 1: Caùc cô quan töông ñoàng laø keát quaû cuûa quaù trình tieán hoùa theo höôùng:
 A. Hoäi tuï               B. Phaân nhaùnh               C. Đoàng quy                   D. Vaän ñoäng
Caâu 2: Ñoùng goùp quan troïng nhaát cuûa hoïc thuyeát Ñacuyn :
 A. Giaûi thích thaønh coâng ñaëc ñieåm thích nghi.
 B. Khaúng ñònh söï thoáng nhaát trong ña daïng ôû sinh giôùi.
 C. Ñöa ra khaùi nieäm bieán dò caù theå vaø tính chaát cuûa noù.
 D. Phaùt hieän noäi dung vaø vai troø CLTN.
Caâu 3: Baèng chöùng tieán hoùa coù söùc thuyeát phuïc nhaát ?
 A. Baèng chöùng phoâi sinh hoïc so saùnh.                  B. Baèng chöùng giaûi phaãu so saùnh.
 C. Baèng chöùng teá baøo hoïc .                                   D. Baèng chöùng sinh hoïc phaân töû.
Caâu 4: Moät trong caùc ñieåm khaùc nhau chính giöõa hoïc thuyeát Lamac vôùi hoïc thuyeát Ñacuyn :
 A. Lamac cho raèng sinh vaät luoân thích nghi kòp, coøn Ñacuyn nhaán maïnh ñaøo thaûi.
 B. Lamac goïi bieán dò do ngoaïi caûnh laø bieán ñoåi; coøn Ñacuyn goïi laø bieán dò caù theå.
 C. Lamac cho raèng ngoaïi caûnh thay ñoåi raát chaäm, coøn Ñacuyn thì khoâng
 D. Lamac cho raèng bieán ñoåi laø di truyeàn ñöôïc, coøn Ñacuyn thì khoâng.
Caâu 5: Caùc nhaân toá chuû yeáu chi phoái söï hình thaønh ñaëc ñieåm thích nghi ôû cô theå sinh vaät trong tieán hoùa nhoû :
 A. Ñoät bieán,giao phoái vaø di nhaäp gen                    
 B. Ñoät bieán,di nhaäp gen vaø choïn loïc töï nhieân
 C. Ñoät bieán,giao phoái vaø caùc nhaân toá ngaãu nhieân          
 D. Ñoät bieán,giao phoái vaø choïn loïc töï nhieân
Caâu 6: Trong quaù trình hình thaønh ñaëc ñieåm thích nghi, thì CLTN taùc ñoäng vaøo sinh vaät nhö theá naøo ?
 A. Taùc ñoäng tôùi kieåu gen thoâng qua kieåu hình. 
 B. Taùc ñoäng nhanh vôùi alen laën, chaäm vôùi alen troäi        
 C. Taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo kieåu gen.                              D. Taùc ñoäng giaùn tieáp vaøo kieåu hình.
Caâu 7: Theo quan nieäm cuûa hoïc thuyeát tieán hoaù hieän ñaïi, caùc nhaân toá tieán hoaù goàm:
 A. Moâi tröôøng vaø taäp quaùn söû duïng cô quan.     
 B. Nhaân toá bieán ñoåi taàn soá alen vaø thaønh phaàn kieåu gen.
 C. Bieán dò, di truyeàn, CLTN vaø moâi tröôøng.
 D. Ñoät bieán, giao phoái, CLTN vaø caùch li.
Caâu 8: Ñieåm khoâng gioáng nhau giöõa quan nieäm cuûa Ñacuyn vaø quan nieäm hieän ñaïi veà tieán hoaù :
 A. CLTN laø nhaân toá chuû ñaïo trong tieán hoaù.         B. Nguyeân lieäu tieán hoaù laø bieán dò di truyeàn ñöôïc.
 C. Tieán hoaù khoâng caàn CLTN, caàn ñoät bieán trung tính.       D. Chæ cô theå thích nghi nhaát môùi toàn taïi.
Caâu 9: Trong tieán hoùa cuûa quaàn theå höõu tính, quaù trình giao phoái khoâng theå coù vai troø:
 A. Phaùt sinh alen môùi.                                                        B. Aùt cheá gen laën coù haïi.
 C. Phaùt taùn ñoät bieán trong quaàn theå.                                  D. Taïo ra bieán dò toå hôïp môùi.

Caâu 10: Giao phoái khoâng ngaãu nhieân ñöôïc xem laø nhaân toá tieán hoaù vì:
 A. Noù khoâng laøm thay ñoåi voán gen quaàn theå.
 B. Noù laøm thay ñoåi ñònh höôùng voán gen cuûa quaàn theå.
 C. Noù laøm thay ñoåi taàn soá kieåu gen quaàn theå.
 D. Noù laøm quaàn theå thay ñoåi taàn soá alen.
Caâu 11: Trong quaàn theå ngaãu phoái, loaïi bieán dò thöôøng xuyeân xuaát hieän :
 A. Ñoät bieán leäch boäi.      B. Ñoät bieán gen.       C. Bieán dò toå hôïp.              D. Ñoät bieán ña boäi.                  
Caâu 12: Quaù trình hình thaønh quaàn theå thích nghi dieãn ra nhanh hay chaäm khoâng phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo döôùi ñaây?
 A. Heä gen ñôn boäi hay löôõng boäi.                          B. Nguoàn dinh döôõng nhieàu hay ít.
 C. Hình thöùc sinh saûn voâ tính hay höõu tính.           D. Thôøi gian theá heä ngaén hay daøi.
Caâu 13: Theo quan nieäm hieän ñaïi, thöïc chaát cuûa choïn loïc töï nhieân :
 A. Phaân hoaù khaû naêng sinh saûn cuûa caùc caù theå coù kieåu hình khaùc nhau.
 B. Phaân hoaù khaû naêng soáng soùt cuûa caùc caù theå coù kieåu hình khaùc nhau.
 C. Ñaøo thaûi bieán dò coù haïi, tích luyõ bieán dò coù lôïi taêng soá caù theå thích nghi.
 D. Phaân hoaù khaû naêng soáng soùt vaø sinh saûn cuûa caùc kieåu gen.
Caâu 14: Moät loaïi thuoác tröø söû duïng nhieàu seõ maát taùc duïng, thaäm chí caøng duøng thì caøng laøm saâu boï phaùt trieån maïnh hôn bôûi vì :
 A. Noù taêng cöôøng kieåu gen choáng thuoác voán tình côø coù.  
 B. Saâu boï ñaõ quen thuoác naøy neân  «nhôøn»
 C. Noù laøm saâu boï phaùt sinh ñoät bieán choáng thuoác.            
 D. Coù theå thuoác bò hoûng hay duøng nhaàm thuoác.
Caâu 15: Caùc nhaân toá tieán hoùa laøm phong phuù  voán gen cuûa quaàn theå :
 A. Ñoät bieán, bieán ñoäng di truyeàn.                                        B. Ñoät bieán ,CLTN.                                                              
 C. Ñoät bieán,di nhaäp gen.                                                       D. Di nhaäp gen,CLTN.
Caâu 16: Vai troø chuû yeáu cuûa caùch li trong quaù trình tieán hoùa :
 A. Cuûng coá vaø taêng cöôøng phaân hoaù kieåu gen.                 B. Nguoàn nguyeân lieäu sô caáp cho choïn loïc.
 C. Phaân hoaù khaû naêng sinh saûn cuûa caùc kieåu gen.        D. Taïo nguyeân lieäu thöù caáp cho tieán hoùa nhoû.
Caâu 17: Caùch li sau hôïp töû laø keát quaû cuûa:
 A. Khaùc nhau veà boä maùy di truyeàn.                                      B. Khaùc nhau veà thôøi gian giao phoái.
 C. Khaùc nhau veà cô quan sinh saûn .                                      D. Khaùc nhau veà taäp quaùn giao phoái.
Caâu 18: Daïng caùch li taïo böôùc ngoaët trong lòch söû bieán ñoåi kieåu gen cuûa quaàn theå, ñaùnh daáu söï xuaát hieän loaøi môùi :
 A. Caùch li sinh thaùi vaø caùch li di truyeàn.                                 B. Caùch li ñòa lí vaø caùch li sinh thaùi.                   
 C. Caùch li di truyeàn vaø caùch li sinh saûn.                                  D. Caùch li di truyeàn vaø caùch li ñòa lí.
Caâu 19: Caùc caáp ñoä toå chöùc cuûa loaøi giao phoái theo thöù töï :
 A. Loaøi à Noøi à Quaàn theå à Caù theå.                                   B. Loaøià  Thöù à Doøng à Caù theå.
 C. Loaøià Noøi sinh hoïc à Noøi ñòa líà  Noøi sinh thaùi.            D. Loaøi à Quaàn theå à Caù theåà Noøi.
Caâu 20: Daïng caùch li caàn nhaát ñeå caùc nhoùm kieåu gen ñaõ phaân hoùa trong quaàn theå tích luõy ñoät bieán theo caùc höôùng khaùc nhau daãn ñeán hình thaønh loaøi môùi:
 A. Caùch li sinh saûn.           B. Caùch li taäp tính.                 C. Caùch li sinh thi.              D. Caùch li ñòa lí.
Caâu 21: Tieâu chuaån hay nhoùm tieâu chuaån naøo ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát ñeå phaân bieät hai loaøi giao phoái coù quan heä thaân thuoäc?
 A. Tieâu chuaån caùch li sinh saûn                                                B. Tieâu chuaån hoùa sinh
 C. Tieâu chuaån hình thaùi                                                           D. Tieâu chuaån hình thaùi vaø hoùa sinh
Caâu 22: Thöïc chaát quaù trình hình thaønh loaøi môùi :
 A. Lòch söû duy trì voán gen cuûa loaøi theo höôùng thích nghi.
 B. Lòch söû bieán ñoåi voán gen loaøi goác theo höôùng thích nghi.
 C. Lòch söû bieán ñoåi daàn cuûa sinh vaät, qua nhieàu daïng trung gian.
 D. Lòch söû cuûa CLTN treân bieán dò, di truyeàn theo con ñöôøng phaân li tính traïng.
Caâu 23: Trong hình thaønh loaøi, yeáu toá ñòa lí khoâng coù vai troø:
 A. Phaân hoùa caùc kieåu gen trong loaøi.                                        B. Tröïc tieáp gaây ra bieán dò.
 C. Nhaân toá choïn loïc kieåu gen.                                                    D. Ngaên caûn giao phoái töï do.
Caâu 24: Hình thaønh loaøi môùi theo phöông thöùc lai xa keát hôïp ña boäi hoaù trong töï nhieân coù trình töï:
 A. Lai xa à con lai xa à theå song löôõng boäià  loaøi môùi.
 B. Lai xa à theå song löôõng boäi à ña boäi hoaù à loaøi môùi.
 C. Lai xa à theå lai xa à theå song löôõng à ña boäi hoaù à caùch li à loaøi môùi.
 D. Lai xaà theå lai xa à ña boäi hoaù à theå song löôõng boäi à caùch li à loaøi môùi.
Caâu 25: Phöông thöùc hình thaønh loaøi cuøng khu theå hieän ôû nhöõng con ñöôøng hình thaønh loaøi naøo?
 A. Con ñöôøng ñòa lí vaø sinh thaùi                                      B. Con ñöôøng sinh thaùi,lai xa vaø ña boäi hoùa.
 C. Con ñöôøng ñòa lí vaø caùch li taäp tính                            D. Con ñöôøng ñòa lí,lai xa vaø ña boäi hoùa
Caâu 26: Phöông thöùc hình thaønh loaøi môùi nhanh nhaát trong töï nhieân :
A. Con ñöôøng caùch li ñòa lí.                                               B. Con ñöôøng caùch li taäp tính.
C. Con ñöôøng sinh thaùi.                                                    D. Lai xa keát hôïp ña boäi hoaù.
Caâu 27: Phaân li tính traïng trong tieán hoùa lôùn daãn ñeán keát quaû :
 A. Phaân hoùa quaàn theå goác thaønh nhieàu kieåu gen.
 B. Hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi.
 C. Söï phaân hoùa thaønh nhieàu gioáng do ngöôøi tieán haønh.        
 D. Phaân li thaønh caùc kieåu gen theo coâng thöùc xaùc ñònh.
Caâu 28: Nguyeân nhaân chính cuûa kieåu tieán hoùa ñoàng quy :
 A. Moâi tröôøng cuûa caùc loaøi oån ñònh raát laâu.
 B. Caùc sinh vaät khaùc nguoàn ôû moâi tröôøng nhö nhau.               
 C. Moät loaøi phaân boá ôû nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau.
 D. Caùc kieåu gen khaùc nhau nhöng ñoät bieán nhö nhau.
Caâu 29: Söï phaùt trieån cuûa sinh giôùi tuaân theo nhöõng cô cheá naøo?
 A. Söï phaùt trieån cuûa sinh giôùi dieãn ra nhanh hôn söï thay ñoåi chaäm chaïp cuûa ñieàu kieän khí haäu,ñòa chaát.
 B. Söï bieán ñoäng cuûa khí haäu,ñòa chaát aûnh höôûng ñeán thöïc vaät,qua ñoù aûnh höôûng ñeán ñoäng vaät vaø caùc moái quan heä töông taùc phöùc taïp trong heä sinh thaùi.
 C. Sinh giôùi ngaøy caøng ña daïng,toå chöùc cô theå cuûa sinh vaät ngaøy caøng cao,thích nghi ngaøy caøng hoaøn thieän.
 D. Söï bieán ñoåi cuûa ñieàu kieän khí haäu vaø ñòa chaát taùc ñoäng tröïc tieáp leân cô theå ñoäng vaät,thöïc vaät vaø taïo neân caùc bieán ñoåi di truyeàn ñöôïc.
Caâu 30: Baûn chaát cuûa teá baøo sô khai nguyeân thuûy :
 A. Heä môû luoân trao ñoåi chaát vaø naêng löôïng.
 B. Sinh tröôûng, sinh saûn, chuyeån hoùa.
 C. Luoân trao ñoåi chaát daãn ñeán lôùn leân, sinh soâi naûy nôû.
 D. Heä môû coù khaû naêng töï chuyeån hoùa vaø taùi baûn.
Caâu 31: Theo quan ñieåm cuûa Oparin thì nôi xuaát hieän vaø phöông thöùc dinh döôõng cuûa vaät theå soáng ñaàu tieân :
 A. Moâi tröôøng nöôùc+dò döôõng.                                   B. Moâi tröôøng ñaát+dò döôõng.
 C. Moâi tröôøng nöôùc+töï döôõng.                                   D. Moâi tröôøng ñaát+töï döôõng.
Caâu 32: Hieän töôïng troâi daït luïc ñòa coù theå hieåu :
 A. Caùc luïc ñòa bò nöùt, taùch rôøi nhau voâ höôùng.
 B. Di chuyeån phieán kieán taïo do loøng Traùi ñaát chuyeån ñoäng.
 C. Caùc luïc ñòa noåi leânh ñeânh treân ñaïi döông.
 D. Caùc luïc ñòa bò nöùt vaø di chuyeån do thieân thaïch.
Caâu 33: Quaù trình chuyeån söï soáng töø nöôùc leân caïn chuaån bò chuû yeáu nhôø:
 A. Söï nhoâ cao leân cuûa luïc ñòa.                                    B. Nheän vaø saâu boï nguyeân thuûy.
 C. Vi khuaån, naám vaø ñòa y.                                         D. Caây thoâ sô nhö quyeát traàn.
Caâu 34: Veà maët Sinh hoïc, quaù trình phaùt sinh loaøi ngöôøi thuoäc daïng:
 A. Tieán hoùa ñôn nhaùnh.                                               B. Tieán hoùa ñoàng quy.
 C. Tieán hoùa töø töø.                                                         D. Tieán hoùa phaân nhaùnh.
Caâu 35: Loaøi toå tieân tröïc tieáp gaàn nhaát cuûa ngöôøi hieän ñaïi chuùng ta :
 A. Homo hapilis.                                                          B. Homo neanderthalensis .
 C. Homo sapiens .                                                        D. Homo erectus.
Caâu 36: Kieåu nuoâi troàng naøo ñöôïc xem laø vaän duïng hieåu bieát veà oå sinh thaùi?
 A. Nuoâi nhoát               B. Phuû kín                     C. Luaân canh                         D. Troàng xen
Caâu 37: Theo quy taéc Becman, loaïi gaáu thöôøng coù kích thöôùc nhoû hôn: oân ñôùi hay nhieät ñôùi?
 A. Gaáu oân ñôùi             B. Khoâng nhaát ñònh        C. Gaáu nhieät ñôùi                  D. Baèng nhau
Caâu 38: Neáu goïi S= dieän tích beà maët, V= theå tích cô theå, thì quy taéc töông öùng giöõa S vaø V cuûa ñoäng vaät haèng nhieät vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng :
 A. Soáng nôi laïnh, tæ soá S/V caøng giaûm                                B. Soáng nôi caøng noùng, S caøng lôùn
 C. Soáng nôi noùng, tæ soá S/V caøng giaûm.                              D. Soáng nôi caøng laïnh, V caøng lôùn
Caâu 39: Caïnh tranh khoác lieät thöôøng dieãn ra khi 2 loaøi coù cuøng:
 A. Nôi ôû gioáng nhau                                                             B. Vò trí sinh saûn nhö nhau
 C. Giôùi haïn sinh thaùi nhö nhau                                            D. OÅ sinh thaùi nhö nhau
Caâu 40: Phaïm vi chòu ñöïng cuûa 1 sinh vaät ñoái vôùi phoå taùc ñoäng cuûa 1 nhaân toá sinh thaùi ñöôïc goïi laø:
 A. OÅ sinh thaùi                                                                       B. Giôùi haïn thuaän lôïi
 C. Khoaûng öùc cheá                                                                D. Giôùi haïn sinh thaùi

*************************Hết*************************

                           Họ và tên học sinh : ………………………………………… SBD:

                Chữ kí của Giám thị 1                                                      Chữ kí của Giám thị 2

 DAP AN

1. B (1)   2. D (2)   3. D (3)   4. A (4)   5. D (5)   6. A (6)   7. B (7)   8. D (8)   9. A (9)   10. C (10)  
11. C (11)   12. A (12)   13. D (13)   14. A (14)   15. C (15)   16. A (16)   17. A (17)   18. C (18)   19. A (19)   20. A (20)  
21. A (21)   22. B (22)   23. B (23)   24. D (24)   25. B (25)   26. D (26)   27. B (27)   28. B (28)   29. B (29)   30. D (30)  
31. A (31)   32. B (32)   33. C (33)   34. D (34)   35. D (35)   36. D (36)   37. C (37)   38. A (38)   39. D (39)   40. D (40)   
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu