Sinh Học Lớp 12 HKII
Sở GDĐT TPHCM                                                   
Trường THPT Trần Khai Nguyên                
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII – KHỐI 12 ( 2008 – 2009 )
Môn : Sinh học
Text Box: MÃ : 122Thời gian : 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

Caâu 1: Caïnh tranh khoác lieät thöôøng dieãn ra khi 2 loaøi coù cuøng:
 A. Vò trí sinh saûn nhö nhau                                       B. OÅ sinh thaùi nhö nhau
 C. Giôùi haïn sinh thaùi nhö nhau                                 D. Nôi ôû gioáng nhau
Caâu 2: Neáu goïi S= dieän tích beà maët, V= theå tích cô theå, thì quy taéc töông öùng giöõa S vaø V cuûa ñoäng vaät haèng nhieät vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng laø:
 A. Soáng nôi caøng laïnh, V caøng lôùn                           B. Soáng nôi noùng, tæ soá S/V caøng giaûm.
 C. Soáng nôi laïnh, tæ soá S/V caøng giaûm                     D. Soáng nôi caøng noùng, S caøng lôùn
Caâu 3: Daïng caùch li caàn nhaát ñeå caùc nhoùm kieåu gen ñaõ phaân hoùa trong quaàn theå tích luõy ñoät bieán theo caùc höôùng khaùc nhau daãn ñeán hình thaønh loaøi môùi:
 A. Caùch li sinh thaùi.  B. Caùch li sinh saûn.               C. Caùch li taäp tính.         D. Caùch li ñòa lí.
Caâu 4: Caùc nhaân toá chuû yeáu chi phoái söï hình thaønh ñaëc ñieåm thích nghi ôû cô theå sinh vaät trong tieán hoùa nhoû :
 A. Ñoät bieán,giao phoái vaø di nhaäp gen                     
 B. Ñoät bieán,giao phoái vaø choïn loïc töï nhieân 
 C. Ñoät bieán,giao phoái vaø caùc nhaân toá ngaãu nhieân  
 D. Ñoät bieán,di nhaäp gen vaø choïn loïc töï nhieân
Caâu 5: Theo quan nieäm hieän ñaïi, thöïc chaát cuûa choïn loïc töï nhieân laø:
 A. Phaân hoaù khaû naêng soáng soùt cuûa caùc caù theå coù kieåu hình khaùc nhau.
 B. Ñaøo thaûi bieán dò coù haïi, tích luyõ bieán dò coù lôïi taêng soá caù theå thích nghi.
 C. Phaân hoaù khaû naêng soáng soùt vaø sinh saûn cuûa caùc kieåu gen.
 D. Phaân hoaù khaû naêng sinh saûn cuûa caùc caù theå coù kieåu hình khaùc nhau.
Caâu 6: Phöông thöùc hình thaønh loaøi cuøng khu theå hieän ôû nhöõng con ñöôøng hình thaønh loaøi naøo?
 A. Con ñöôøng ñòa lí vaø sinh thaùi                              B. Con ñöôøng ñòa lí vaø caùch li taäp tính
 C. Con ñöôøng sinh thaùi,lai xa vaø ña boäi hoùa.           D. Con ñöôøng ñòa lí,lai xa vaø ña boäi hoùa
Caâu 7: Daïng caùch li taïo böôùc ngoaët trong lòch söû bieán ñoåi kieåu gen cuûa quaàn theå, ñaùnh daáu söï xuaát hieän loaøi môùi :
 A. Caùch li ñòa lí vaø caùch li sinh thaùi.                       B. Caùch li di truyeàn vaø caùch li ñòa lí.
 C. Caùch li di truyeàn vaø caùch li sinh saûn.                  D. Caùch li sinh thaùi vaø caùch li di truyeàn.
Caâu 8: Ñieåm khoâng gioáng nhau giöõa quan nieäm cuûa Ñacuyn vaø quan nieäm hieän ñaïi veà tieán hoaù :
 A. Chæ cô theå thích nghi nhaát môùi toàn taïi.              
 B. Nguyeân lieäu tieán hoaù laø bieán dò di truyeàn ñöôïc.
 C. CLTN laø nhaân toá chuû ñaïo trong tieán hoaù.                
 D. Tieán hoaù khoâng caàn CLTN, caàn ñoät bieán trung tính.
Caâu 9: Quaù trình hình thaønh quaàn theå thích nghi dieãn ra nhanh hay chaäm khoâng phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo döôùi ñaây?
 A. Thôøi gian theá heä ngaén hay daøi.                            B. Hình thöùc sinh saûn voâ tính hay höõu tính.
 C. Heä gen ñôn boäi hay löôõng boäi.                             D. Nguoàn dinh döôõng nhieàu hay ít.
Caâu 10: Phaïm vi chòu ñöïng cuûa 1 sinh vaät ñoái vôùi phoå taùc ñoäng cuûa 1 nhaân toá sinh thaùi ñöôïc goïi laø:
 A. Giôùi haïn thuaän lôïi     B. Khoaûng öùc cheá      C. OÅ sinh thaùi              D. Giôùi haïn sinh thaùi
Caâu 11: Phaân li tính traïng trong tieán hoùa lôùn daãn ñeán keát quaû :
 A. Phaân li thaønh caùc kieåu gen theo coâng thöùc xaùc ñònh.
 B. Hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi.
 C. Phaân hoùa quaàn theå goác thaønh nhieàu kieåu gen.
 D. Söï phaân hoùa thaønh nhieàu gioáng do ngöôøi tieán haønh.        
Caâu 12: Theo quan nieäm cuûa hoïc thuyeát tieán hoaù hieän ñaïi, caùc nhaân toá tieán hoaù goàm:
 A. Nhaân toá bieán ñoåi taàn soá alen vaø thaønh phaàn kieåu gen.
 B. Moâi tröôøng vaø taäp quaùn söû duïng cô quan.     
 C. Bieán dò, di truyeàn, CLTN vaø moâi tröôøng.
 D. Ñoät bieán, giao phoái, CLTN vaø caùch li.
Caâu 13: Trong quaù trình hình thaønh ñaëc ñieåm thích nghi, thì CLTN taùc ñoäng vaøo sinh vaät nhö theá naøo?
 A. Taùc ñoäng giaùn tieáp vaøo kieåu hình.                        B. Taùc ñoäng tôùi kieåu gen thoâng qua kieåu hình.
 C. Taùc ñoäng nhanh vôùi alen laën, chaäm vôùi alen troäi          D. Taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo kieåu gen.
Caâu 14: Trong quaàn theå ngaãu phoái, loaïi bieán dò thöôøng xuyeân xuaát hieän laø:
 A. Ñoät bieán leäch boäi.         B. Ñoät bieán ña boäi.               C. Bieán dò toå hôïp            D. Ñoät bieán gen.
Caâu 15: Caùc caáp ñoä toå chöùc cuûa loaøi giao phoái theo thöù töï :
 A. Loaøi à Thöù à Doøng à Caù theå.
 B. Loaøi à Quaàn theå à Caù theåà Noøi.
 C. Loaøià Noøi à Quaàn theå à Caù theå.
 D. Loaøià Noøi sinh hoïc à Noøi ñòa lí à Noøi sinh thaùi.
Caâu 16: Ñoùng goùp quan troïng nhaát cuûa hoïc thuyeát Ñacuyn :
 A. Phaùt hieän noäi dung vaø vai troø CLTN.
 B. Giaûi thích thaønh coâng ñaëc ñieåm thích nghi.
 C. Khaúng ñònh söï thoáng nhaát trong ña daïng ôû sinh giôùi.
 D. Ñöa ra khaùi nieäm bieán dò caù theå vaø tính chaát cuûa noù.
Caâu 17: Loaøi toå tieân tröïc tieáp gaàn nhaát cuûa ngöôøi hieän ñaïi chuùng ta :
 A. Homo sapiens .                                                    B. Homo erectus.
 C. Homo neanderthalensis .                                     D. Homo hapilis.
Caâu 18: Quaù trình chuyeån söï soáng töø nöôùc leân caïn chuaån bò chuû yeáu nhôø:
 A. Vi khuaån, naám vaø ñòa y.                                    B. Söï nhoâ cao leân cuûa luïc ñòa.
 C. Nheän vaø saâu boï nguyeân thuûy.                           D. Caây thoâ sô nhö quyeát traàn.
Caâu 19: Giao phoái khoâng ngaãu nhieân ñöôïc xem laø nhaân toá tieán hoaù vì:
 A. Noù laøm quaàn theå thay ñoåi taàn soá alen.
 B. Noù laøm thay ñoåi ñònh höôùng voán gen cuûa quaàn theå.
 C. Noù laøm thay ñoåi taàn soá kieåu gen quaàn theå.
 D. Noù khoâng laøm thay ñoåi voán gen quaàn theå.
Caâu 20: Theo quy taéc Becman, loaïi gaáu thöôøng coù kích thöôùc nhoû hôn: oân ñôùi hay nhieät ñôùi?
 A. Baèng nhau                B. Gaáu oân ñôùi                      C. Gaáu nhieät ñôùi              D. Khoâng nhaát ñònh
Caâu 21: Kieåu nuoâi troàng naøo ñöôïc xem laø vaän duïng hieåu bieát veà oå sinh thaùi?
 A. Troàng xen                 B. Luaân canh                       C. Nuoâi nhoát                    D. Phuû kín
Caâu 22: Trong hình thaønh loaøi, yeáu toá ñòa lí khoâng coù vai troø:
 A. Ngaên caûn giao phoái töï do.                                      B. Nhaân toá choïn loïc kieåu gen.
 C. Phaân hoùa caùc kieåu gen trong loaøi.                          D. Tröïc tieáp gaây ra bieán dò.
Caâu 23: Moät loaïi thuoác tröø söû duïng nhieàu seõ maát taùc duïng, thaäm chí caøng duøng thì caøng laøm saâu boï phaùt trieån maïnh hôn bôûi vì:
 A. Saâu boï ñaõ quen thuoác naøy neân  «nhôøn»
 B. Coù theå thuoác bò hoûng hay duøng nhaàm thuoác.
 C. Noù taêng cöôøng kieåu gen choáng thuoác voán tình côø coù.
 D. Noù laøm saâu boï phaùt sinh ñoät bieán choáng thuoác.
Caâu 24: Caùc cô quan töông ñoàng laø keát quaû cuûa quaù trình tieán hoùa theo höôùng:
  A. Hoäi tuï                     B. Đoàng quy                       C. Phaân nhaùnh                       D. Vaän ñoäng
Caâu 25: Hình thaønh loaøi môùi theo phöông thöùc lai xa keát hôïp ña boäi hoaù trong töï nhieân coù trình töï:
 A. Lai xa à theå lai xa à ña boäi hoaù à theå song löôõng boäi à caùch li à loaøi môùi.
 B. Lai xa à theå lai xa à theå song löôõng à ña boäi hoaù à caùch li à loaøi môùi.
 C. Lai xa à theå song löôõng boäi à ña boäi hoaù à loaøi môùi.
 D. Lai xa à con lai xa à theå song löôõng boäi à loaøi môùi.
Caâu 26: Veà maët Sinh hoïc, quaù trình phaùt sinh loaøi ngöôøi thuoäc daïng:
 A. Tieán hoùa töø töø.                                                                              B. Tieán hoùa phaân nhaùnh.
 C. Tieán hoùa ñoàng quy.                                                                       D. Tieán hoùa ñôn nhaùnh.
Caâu 27: Trong tieán hoùa cuûa quaàn theå höõu tính, quaù trình giao phoái khoâng theå coù vai troø:
 A. Phaùt taùn ñoät bieán trong quaàn theå.                                                B. Taïo ra bieán dò toå hôïp môùi.
 C. Aùt cheá gen laën coù haïi.                                                                  D. Phaùt sinh alen môùi.
Caâu 28: Hieän töôïng troâi daït luïc ñòa coù theå hieåu :
 A. Caùc luïc ñòa bò nöùt vaø di chuyeån do thieân thaïch.        
 B. Caùc luïc ñòa noåi leânh ñeânh treân ñaïi döông.
 C. Caùc luïc ñòa bò nöùt, taùch rôøi nhau voâ höôùng.
 D. Di chuyeån phieán kieán taïo do loøng Traùi ñaát chuyeån ñoäng.
Caâu 29: Vai troø chuû yeáu cuûa caùch li trong quaù trình tieán hoùa :
 A. Phaân hoaù khaû naêng sinh saûn cuûa caùc kieåu gen.
 B. Taïo nguyeân lieäu thöù caáp cho tieán hoùa nhoû.
 C. Cuûng coá vaø taêng cöôøng phaân hoaù kieåu gen.
 D. Nguoàn nguyeân lieäu sô caáp cho choïn loïc.
Caâu 30: Söï phaùt trieån cuûa sinh giôùi tuaân theo nhöõng cô cheá naøo?
 A. Söï bieán ñoäng cuûa khí haäu,ñòa chaát aûnh höôûng ñeán thöïc vaät,qua ñoù aûnh höôûng ñeán ñoäng vaät vaø caùc moái quan heä töông taùc phöùc taïp trong heä sinh thaùi.
 B. Söï phaùt trieån cuûa sinh giôùi dieãn ra nhanh hôn söï thay ñoåi chaäm chaïp cuûa ñieàu kieän khí haäu,ñòa chaát.
 C. Sinh giôùi ngaøy caøng ña daïng,toå chöùc cô theå cuûa sinh vaät ngaøy caøng cao,thích nghi ngaøy caøng hoaøn thieän.
 D. Söï bieán ñoåi cuûa ñieàu kieän khí haäu vaø ñòa chaát taùc ñoäng tröïc tieáp leân cô theå ñoäng vaät,thöïc vaät vaø taïo neân caùc bieán ñoåi di truyeàn ñöôïc.
Caâu 31: Phöông thöùc hình thaønh loaøi môùi nhanh nhaát trong töï nhieân :
 A. Con ñöôøng caùch li ñòa lí.                                                              B. Con ñöôøng caùch li taäp tính.
 C. Lai xa keát hôïp ña boäi hoaù.                                                           D. Con ñöôøng sinh thaùi.
Caâu 32: Thöïc chaát quaù trình hình thaønh loaøi môùi :
 A. Lòch söû bieán ñoåi voán gen loaøi goác theo höôùng thích nghi.
 B. Lòch söû cuûa CLTN treân bieán dò, di truyeàn theo con ñöôøng phaân li tính traïng.
 C. Lòch söû duy trì voán gen cuûa loaøi theo höôùng thích nghi.
 D. Lòch söû bieán ñoåi daàn cuûa sinh vaät, qua nhieàu daïng trung gian.
Caâu 33: Caùc nhaân toá tieán hoùa laøm phong phuù  voán gen cuûa quaàn theå  :
 A. Di nhaäp gen,CLTN.                                                                     B. Ñoät bieán ,CLTN.                                                             
 C. Ñoät bieán,di nhaäp gen.                                                                   D. Ñoät bieán, bieán ñoäng di truyeàn.                                      
Caâu 34: Baèng chöùng tieán hoùa coù söùc thuyeát phuïc nhaát ?
 A. Baèng chöùng sinh hoïc phaân töû.                                    B. Baèng chöùng teá baøo hoïc .
 C. Baèng chöùng giaûi phaãu so saùnh.                                   D. Baèng chöùng phoâi sinh hoïc so saùnh.
Caâu 35: Caùch li sau hôïp töû laø keát quaû cuûa:
 A. Khaùc nhau veà cô quan sinh saûn .                                B. Khaùc nhau veà taäp quaùn giao phoái.
 C. Khaùc nhau veà boä maùy di truyeàn.                                D. Khaùc nhau veà thôøi gian giao phoái.
Caâu 36: Moät trong caùc ñieåm khaùc nhau chính giöõa hoïc thuyeát Lamac vôùi hoïc thuyeát Ñacuyn :
 A. Lamac cho raèng ngoaïi caûnh thay ñoåi raát chaäm, coøn Ñacuyn thì khoâng
 B. Lamac cho raèng bieán ñoåi laø di truyeàn ñöôïc, coøn Ñacuyn thì khoâng.
 C. Lamac goïi bieán dò do ngoaïi caûnh laø bieán ñoåi; coøn Ñacuyn goïi laø bieán dò caù theå.
 D. Lamac cho raèng sinh vaät luoân thích nghi kòp, coøn Ñacuyn nhaán maïnh ñaøo thaûi.
Caâu 37: Nguyeân nhaân chính cuûa kieåu tieán hoùa ñoàng quy :
 A. Moâi tröôøng cuûa caùc loaøi oån ñònh raát laâu.
 B. Caùc kieåu gen khaùc nhau nhöng ñoät bieán nhö nhau.
 C. Caùc sinh vaät khaùc nguoàn ôû moâi tröôøng nhö nhau.               
 D. Moät loaøi phaân boá ôû nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau.
Caâu 38: Baûn chaát cuûa teá baøo sô khai nguyeân thuûy :
 A. Luoân trao ñoåi chaát daãn ñeán lôùn leân, sinh soâi naûy nôû.
 B. Heä môû luoân trao ñoåi chaát vaø naêng löôïng.
 C. Heä môû coù khaû naêng töï chuyeån hoùa vaø taùi baûn.
 D. Sinh tröôûng, sinh saûn, chuyeån hoùa.
Caâu 39: Tieâu chuaån hay nhoùm tieâu chuaån naøo ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát ñeå phaân bieät hai loaøi giao phoái coù quan heä thaân thuoäc?
 A. Tieâu chuaån hình thaùi vaø hoùa sinh                                                B. Tieâu chuaån hoùa sinh
 C. Tieâu chuaån hình thaùi                                                                    D. Tieâu chuaån caùch li sinh saûn
Caâu 40: Theo quan ñieåm cuûa Oparin thì nôi xuaát hieän vaø phöông thöùc dinh döôõng cuûa vaät theå soáng ñaàu tieân :
 A. Moâi tröôøng ñaát+töï döôõng.                                                            B. Moâi tröôøng ñaát+dò döôõng.
 C. Moâi tröôøng nöôùc+dò döôõng.                                                         D. Moâi tröôøng nöôùc+töï döôõng.


*************************Hết*************************

Họ và tên học sinh : ………………………………………… SBD:

                  Chữ kí của Giám thị 1                                                    Chữ kí của Giám thị 2

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu