Đề Ôn SInh Tham Khảo 3
Bài : 6755

Lí do của sự phát triển ưu thế tuyệt đối của bò sát khổng lồ trong kỉ Giura thuộc đại Trung sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Cây có hạt đa dạng tạo thức ăn phóng phú
B. Do lưỡng cư bị tiêu diệt
C. Do khí hậu lạnh đột ngột
D. Do rừng bị thu hẹp
Đáp án là : (A)

Bài : 6754
Hiện tượng có ở kỉ Tam điệp trong đại Trung sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Quyết thực vật và lưỡng cư bị tiêu diệt dần
B. Cá xương phát triển, cá sụn thu hẹp
C. Thằn lằn, rùa, cá sấu xuất hiện
D. Tất cả các hiện tượng trên
Đáp án là : (D)


Bài : 6753
Ngày nay các loài sinh vật trong môi trường sống gây tác động qua lại với nhau chủ yếu thông qua yếu tố nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự thay đổi của ngoại cảnh
B. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn
C. Sự biến động của địa chất
D. Biến dị và di truyền
Đáp án là : (B)

Bài : 6752
Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào được xem là bước quan trọng nhất trong quá trình tiến hoá?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phát sinh loài người
B. Sự xuất hiện và phát triển của cây hạt kín
C. Sự chuyển đời sống của sinh vật từ nước lên cạn
D. Sự phát triển của bò sát khổng lồ
Đáp án là : (C)

Bài : 6751
Dương xỉ, thạch tùng, mộc tặc xuất hiện ở giai đoạn:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh
B. Kỉ Xilua thuộcđại Cổ sinh
C. Kỉ Giura thuộc đại Trung sinh
D. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
Đáp án là : (A)

Bài : 6750
Sinh vật nào sau đây vừa sống được ở nước, vừa sống được ở cạn?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Cá vây chân
B. Cá phổi
C. Lưỡng cư đầu cứng
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (D)

Bài : 6749
Giao tử của nhóm sinh vật nào sau đây thụ tinh không lệ thuộc môi trường nước?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Quyết trần
B. Dương xỉ và hạt trần
C. Hạt trần và hạt kín
D. Hạt kín và dương xỉ
Đáp án là : (C)

Bài : 6748
Dạng bò sát đầu tiên xuất hiện trên trái đất có đặc điểm gì sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đẻ con
B. Đẻ trứng
C. Vừa đẻ con vừa đẻ trứng
D. Không sinh sản
Đáp án là : (B)

Bài : 6747
Chim cổ xuất hiện vào giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh
B. Kỉ Giura thuộc đại Trung sinh
C. Kỉ thứ ba thuộc đại Tân sinh
D. Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh
Đáp án là : (B)

Bài : 6746

Những đại diện đầu tiên của chim cổ có mang nhiều đặc điểm của:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Bò sát
B. Sâu bọ
C. Ếch nhái
D. Động vật có xương thủy sinh
Đáp án là : (A)

Bài : 6745
Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm được xếp vào ngành thực vật nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Ngành Rêu
B. Ngành Dương xỉ
C. Ngành Hạt kín
D. Ngành Hạt trần
Đáp án là : (C)

Bài : 6744

Nhóm thú có nhau thai được xem là cổ sơ nhất là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Thú ăn thịt
B. Thú gậm nhấm
C. Thú ăn hoa quả
D. Thú có túi
Đáp án là : (D)

Bài : 6743
Cây hạt trần và bò sát phát triển cực thịnh ở giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đại Cổ sinh
B. Đại Trung sinh
C. Đại Tân sinh
D. Đại Nguyên sinh
Đáp án là : (B)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu