Đề Ôn Sinh Tham Khảo 2
Bài : 6764
Điểm chưa đúng trong quan niệm của Lamac là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Mọi biến đổi trên cơ thể đều di truyền
B. Mọi sinh vật đều phản ứng giống nhau trước tác động môi trường
C. Ở mọi sinh vật không có loài bị đào thải do kém thích nghi
D. Cả ba câu A, B, C
Đáp án là : (D)

Bài : 6763
Nội dung nào sau đây không phải là quan niệm của Lamac?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Có hai loại biến dị là biến dị xác định và biến dị không xác định
B. Sinh vật luôn kịp thời thích nghi do ngoại cảnh thay đổi chậm
C. Trong lịch sử sinh giới không có loài bị đào thải do kém thích nghi
D. Các biến đổi trên cơ thể sinh vật đều là di truyền
Đáp án là : (A)

Bài : 6762
Nguyên nhân chính làm cho các loài sinh vật biến đổi dần dần và liên tục theo Lamac là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tác động của tập quán hoạt động
B. Ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi
C. Yếu tố bên trong cơ thể
D. Tác động của đột biến
Đáp án là : (B)

Bài : 6761
Những biến đổi trên cơ thể sinh vật được Lamac phân chia làm 2 loại là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến đổi cá thể và biến đổi xác định
B. Biến đổi do ngoại cảnh và biến đổi xác định
C. Biến đổi cá thể và biến đổi do ngoại cảnh
D. Biến đổi do ngoại cảnh và biến đổi do tập quán hoạt động của cơ thể
Đáp án là : (D)

Bài : 6760
Theo Lamac hướng tiến hoá cơ bản của sinh vật là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Thích nghi ngày càng hoàn thiện
B. Chủng loại ngày càng phong phú, đa dạng
C. Nâng dần tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (C)

Bài : 6759
Theo quan điểm của Lamac, tiến hoá không đơn thuần là sự biến đổi mà còn là sự ………. có tính kế thừa lịch sử.
Từ điền đúng vào chỗ trống của câu hỏi trên là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Phân hoá
B. Phát triển
C. Liên tục
D. Di truyền
Đáp án là : (B)

Bài : 6758
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về Lamac?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Người đầu tiên xây dựng thuyết tiến hoá tổng hợp
B. Tác giả của lý thuyết về chọn lọc tự nhiên
C. Người đầu tiên đề cập đến vai trò của ngoại cảnh trong tiến hoá sinh giới
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (C)

Bài : 6757

Thuyết tiến hoá cổ điển bao gồm:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Thuyết của Lamac, thuyết của Đacuyn
B. Thuyết tiến hoá tổng hợp, thuyết của Lamac
C. Thuyết của Đacuyn, thuyết tiến hoá tổng hợp
D. Thuyết tiến hoá tổng hợp
Đáp án là : (A)

Bài : 6756

Thú có nhau xuất hiện ở:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh
B. Kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh
C. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh
D. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
Đáp án là : (D)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu