Đề Ôn SInh Tham Khảo 4
Bài : 6742
Thú ăn thịt hiện nay là một nhánh phát triển từ:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Thú ăn sâu bọ
B. Thú mỏ vịt
C. Bò sát răng thú
D. Lưỡng cư đầu trắng
Đáp án là : (A)

Bài : 6741
Điểm đặc trưng của phát triển sinh giới trong đại Tân sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phồn thịnh của sâu bọ, chim, thú và thực vật hạt kín
B. Sự phát triển mạnh của bò sát và cây hạt trần
C. Sự phát sinh loài người
D. Sự tiêu diệt của các loài khủng long
Đáp án là : (A)

Bài : 6740

Lí do để cây hạt kín phát triển nhanh ngay sau khi xuất hiện là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Có hình thức sinh sản hoàn thiện
B. Có hạt kín giúp tự bảo vệ tốt
C. Có hoa làm tăng khả năng phát tán
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (D)

Bài : 6739

Đặc điểm địa chất, khí hậu có ở kỉ thứ tư của đại Tân sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Khí hậu ấm áp và kéo dài suốt kỉ
B. Các khu rừng mở rộng và khí hậu mát mẻ
C. Có nhiều băng hà
D. Vỏ quả đất biến động dữ dội
Đáp án là : (C)

Bài : 6738

Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự tiêu diệt của bò sát khổng lồ
B. Sự xuất hiện của thú
C. Sự xuất hiện của loài người
D. Sự xuất hiện của cây hạt kín
Đáp án là : (C)

Bài : 6737
Bò sát khổng lồ bị tiêu diệt ở giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ thứ ba thuộc đại Tân sinh
B. Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh
C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
D. Kỉ Giura thuộc đại Trung sinh
Đáp án là : (A)

Bài : 6736

Sự kiện nào sau đây được xem là đặc trưng của đại Trung sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự chuyển đời sống từ nước lên cạn của động, thực vật
B. Xuất hiện dương xỉ có hạt và lưỡng cư đầu cứng
C. Sự phát triển mạnh của cây hạt trần và nhất là bò sát
D. Sự ưu thế tuyệt đối của sâu bọ
Đáp án là : (C)

Bài : 6735
Sự kiện quan trọng của sự phát triển giới thực vật ở kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Cây hạt trần giảm ưu thế
B. Cây hạt kín xuất hiện và phát triển
C. Quyết thực vật bị tiêu diệt
D. Dương xỉ có hạt bị lấn át
Đáp án là : (B)

Bài : 6734

Những đại diện đầu tiên của lớp chim xuất hiện ở:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Tam điệp của đại Trung sinh
B. Kỉ Giura của đại Trung sinh
C. Kỉ Cambri của đại Cổ sinh
D. Kỉ Xilua của đại Cổ sinh
Đáp án là : (B)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu