Đề Ôn Sinh Tham Khảo 5
Bài : 6733

Trong đại Trung sinh, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Tam điệp
B. Kỉ Tam điệp và kỉ Giura
C. Kỉ Tam điệp và kỉ Phấn trắng
D. Kỉ Giura và kỉ Phấn trắng
Đáp án là : (D)

Bài : 6732
Cây hạt trần phát triển mạng ở giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Tam điệp của đại Trung sinh
B. Kỉ Pecmi của đại Cổ sinh
C. Kỉ Xilua của đại Cổ sinh
D. Kỉ Đêvôn của đại Cổ sinh
Đáp án là : (A)

Bài : 6731
Thứ tự các kỉ được phân chia ở đại Trung sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Giura, kỉ Tam điệp, kỉ Phấn trắng
B. Kỉ Tam điệp, kỉ Giura, kỉ Phấn trắng
C. Kỉ Phấn trắng, kỉ Giura, kỉ Tam điệp
D. Kỉ Phấn trắng, kỉ Tam điệp, kỉ Giura
Đáp án là : (B)

Bài : 6730

Sự kiện quan trọng nhất trong sự phát triển của sinh giới ở đại Cổ sinh là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phát triển của sinh vật đa bào
B. Xuất hiện nhiều dạng sinh vật mới ở biển
C. Sự chuyển cư của sinh vật từ biển lên cạn
D. Sự tạo thành các mỏ than khổng lồ trong lòng đất
Đáp án là : (C)

Bài : 6729 Đáp án là : (C)

Quyết khổng lồ bị tiêu diệt vì ở kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh vì lí do nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sâu bọ phát triển quá nhiều ăn cây quyết
B. Mưa nhiều nào xói mòn đất và quyết bị chết
C. Khí hậu khô và lạnh dẫn đến quyết không thích nghi được
D. Cây hạt kín phát triển lấn át quyết


Bài : 6728

Sự kiện xảy ra ở kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Quyết khổng lồ bị tiêu diệt
B. Cây hạt trần xuất hiện
C. Xuất hiện bò sát răng thú
D. Cả ba sự kiện trên
Đáp án là : (D)

Bài : 6727
Dạng sinh vật nào sau đây xuất hiện vào kỉ Than đá của đại Cổ sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sâu bọ bay
B. Dương xỉ có hạt
C. Bò sát
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (D)

Bài : 6726
Sự hình thành hạt ở thực vật bắt đầu có ở giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ Xilua thuộc đại Cổ sinh
B. Kỉ Giura thuộc đại Cổ sinh
C. KỈ thứ ba thuộc đại Tân sinh
D. Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh
Đáp án là : (D)

Bài : 6725

Sự kiện nào sau đây xảy ra ở kỉ Than đá của đại Cổ sinh?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Dương xỉ có hạt xuất hiện
B. Lưỡng cư đầu cứng xuất hiện
C. Xuất hiện cá vây chân
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (A)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu