Đề Ôn Sinh Tham Khảo 8
Bài : 6707
Yếu tố nào sau đây được dùng làm căn cứ để xác định tuổi của các lớp đất?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ
B. Độ dày của các lớp đất
C. Kích thước của các hạt đất
D. Thành phần, kết cấu của đất
Đáp án là : (A)

Bài : 6706

Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sinh vật cổ
B. Sinh vật nguyên thuỷ
C. Cổ sinh vật học
D. Hoá thạch
Đáp án là : (D)

Bài : 6705

Hiện nay sự sống trên trái đất đang xảy ra quá trình tiến hoá nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá tiền sinh học
B. Tiến hóa sinh học
C. Tiến hóa hóa học
D. Tiến hóa hóa học và tiến hóa sinh học
Đáp án là : (B)

Bài : 6704

Trong các giai đoạn tiến hóa của trái đất, thì giai đoạn có thời gian kéo dài nhất là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá hóa học
B. Tiến hoá lí học
C. Tiến hóa tiền sinh học
D. Tiến hóa sinh học
Đáp án là : (D)

Bài : 6703

Trái đất đã phải trải qua giai đoạn tiến hoá nào sau đây để biến đổi từ những chất vô cơ nguyên thuỷ đến tạo ra những sinh vật đầu tiên?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá tiền sinh học
B. Tiền hoá hóa học
C. Tiến hoá hóa học và tiến hóa tiền sinh vật
D. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học
Đáp án là : (C)

Bài : 6702

Quá trình phát triển từ những sinh vật đầu tiên của trái đất đều tạo ra sinh giới ngày nay được gọi là giai đoạn tiến hoá nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá hoá học
B. Tiến hoá sinh học
C. Tiến hoá tiền sinh học
D. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học
Đáp án là : (B)

Bài : 6701
Sự kiện nổi bật cuối cùng trong quá trình tiến hoá của các côaxecva trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Xuất hiện cơ chế tự sao chép
B. Hình thành màng bảo vệ
C. Sự xuất hiện các enzim
D. Sự tăng cường các hoạt động trao đổi chất
Đáp án là : (A)

Bài : 6700

Khả năng tự bảo vệ của côaxecva trở nên hoàn thiện hơn trước tác động của môi trường nhờ có:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự cảm ứng với môi trường
B. Tác động của chọn lọc tự nhiên
C. Khả năng tự đổi mới thành phần
D. Sự xuất hiện lớp màng bán thấm
Đáp án là : (D)

Bài : 6699

Hoạt động trao đổi chất của các côaxecva với môi trường được tăng cường mạnh mẽ bắt đầu từ hiện tượng nào sau đây của nó?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Hình thành màng bán thấm
B. Tích luỹ thông tin di truyền
C. Sự xuất hiện các enzim
D. Xuất hiện cơ chế tự sao chép
Đáp án là : (C)

Bài : 6698

Sự hình thành màng bán thấm ngăn cách côaxecva với môi trường xảy ra ở giai đoạn:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá hoá học
B. Tiến hoá lí học
C. Tiến hoá lí – hoá học
D. Tiến hoá tiền sinh học
Đáp án là : (D)

Bài : 6697
Hoạt động nào sau đây được xem cơ bản nhất để các côaxecva tiếp tục duy trì là một hệ thống hở, biến đổi và hoàn thiện?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Trao đổi chất
B. Sinh sản và di truyền
C. Cảm ứng và vận động
D. Phân giải chất có trong thành phần của côaxecva
Đáp án là : (A)

Bài : 6696
Các hợp chất cao phân tử hoà tan trong nước tạo thành các dung dịch keo được gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Côaxecva
B. Hợp chất hữu cơ cao phân tử
C. Prôtêin
D. Axit nuclêic
Đáp án là : (A)

Bài : 6695
Trong giai đoạn đầu của quá trình tiến hoá tiền sinh học nhân tố nào đã giúp cho các côaxecva ngày càng tiến hoá và hoàn thiện hơn?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Nguồn năng lượng tự nhiên
B. Tác động của chọn lọc tự nhiên
C. Sự tổng hợp các chất hữu cơ mới
D. Tác động của các yếu tố phóng xạ
Đáp án là : (B)

Bài : 6694

Giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hoá tiền sinh học là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự tạo thành các côaxecva
B. Sự tạo thành dạng sinh vật đầu tiên
C. Sinh vật đơn bào xuất hiện ở nước
D. Sinh vật bắt đầu phát triển ở cạn
Đáp án là : (A)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu