Đề Ôn SInh Tham Khỏa 7
Bài : 6716
Thành phần khí quyển biến đổi dẫn đến hình thành sinh quyển xảy ra ở giai đoạn nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đại Nguyên sinh
B. Kỉ Cambri của đại Cổ sinh
C. Kỉ Xilua của đại Cổ sinh
D. Kỉ Tam điệp của đại Trung sinh
Đáp án là : (A)

Bài : 6715
Trong đại Nguyên sinh có đặc điểm nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Chỉ có thực vật, động vật chưa hình thành
B. Thực vật đa bào chiếm ưu thế
C. Vi khuẩn và tảo đã phân bố rộng
D. Chỉ có động vật đơn bào chưa có động vật đa bào
Đáp án là : (C)

Bài : 6714

Động vật đa bào bắt đầu chiếm ưu thế so với động vật đơn bào xảy ra ở đại nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đại Thái cổ
B. Đại Nguyên sinh
C. Đại Trung sinh
D. Đại Tân sinh
Đáp án là : (B)


Bài : 6713                                                                                                                                  
Ở sinh vật bắt đầu có sự phân hoá thành 2 nhánh thực vật và động vật nhưng vẫn tập trung dưới nước là sự kiện xảy ra ở:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đại Trung sinh
B. Đại Cổ sinh
C. Đại Tân sinh
D. Đại Thái cổ
Đáp án là : (D)

Bài : 6712

Sự sống của đại Thái cổ có đặc điểm nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sinh vật đa bào phát triển phong phú
B. Một số ít sinh vật đã chuyển lên ở cạn
C. Sự sống tập trung dưới nước
D. Chưa có sinh vật
Đáp án là : (C)

Bài : 6711

Đặc điểm đặc trưng về địa chất, khí hậu của trái đất ở đại Thái cổ là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Vỏ quả đất và khí hậu chưa ổn định
B. Khí hậu trở nên khô hạn
C. Biển thu hẹp, đất liền mở rộng
D. Mưa rất ít
Đáp án là : (A)

Bài : 6710

Đại xuất hiện sau nhất của trái đất là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đại Trung sinh
B. Đại Tân sinh
C. Đại Cổ sinh
D. Đại Nguyên sinh
Đáp án là : (B)

Bài : 6709

Đại xuất hiện sớm nhất của trái đất là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Đại Thái cổ
B. Đại Nguyên sinh
C. Đại Trung sinh
D. Đại Cổ sinh
Đáp án là : (A)

Bài : 6708

Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và vào những hoá thạch điển hình người ta chia lịch sử sự sống đã trải qua:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Sáu đại
B. Năm đại
C. Bốn đại
D. Ba đại
Đáp án là : (B)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu