Đề Ôn Sinh Tham Khảo
Bài : 6773                                                                                                                                  
Điều sau đây đúng khi nói về biến dị cá thể là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến dị xảy ra đồng loạt trên các cá thể cùng loài
B. Biến dị không di truyền
C. Là nguồn nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống
D. Xuất hiện do tập quán hoạt động ở động vật
Đáp án là : (C)

Bài : 6772
Theo Đacuyn, nguyên nhân dẫn đến biến dị xác định là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn lọc tự nhiên
B. Chọn lọc nhân tạo
C. Sinh sản
D. Tương tác giữa cơ thể với môi trường sống
Đáp án là : (C)

Bài : 6771
Theo Đacuyn, nguyên nhân dẫn đến biến dị xác định là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Yếu tố bên trong cơ thể sinh vật
B. Ngoại cảnh và cảnh tập quán hoạt động ở động vật
C. Bản năng sinh tồn của sinh vật
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (B)

Bài : 6770
Đacuyn cho rằng loại biến dị bào sau đây là nguồn nguyên liệu của quà trình tiến hoá?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến dị xác định
B. Biến dị cá thể
C. Biến dị do tập quán hoạt động ở động vật
D. Thường biến
Đáp án là : (B)

Bài : 6769

Theo Đacuyn đặc điểm của biến dị cá thể là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Xảy ra theo một hướng xác định
B. Xuất hiện tương ứng với điều kiện của môi trường
C. Mang tính riêng lẻ ở từng cá thể
D. Không di truyền được
Đáp án là : (C)

Bài : 6768
Theo quan điểm của di truyền học hiện đại thì loại biến dị xác định mà Đacuyn đã nêu ra trước đây gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Thường biến
B. Đột biến của cấu trúc nhiễm sắc thể
C. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
D. Đột biến gen
Đáp án là : (A)

Bài : 6767

Thuật ngữ nào sau đây lần đầu tiên được Đacuyn nêu ra:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Tiến hoá
B. Hướng tiến hoá
C. Biến dị cá thể
D. Sự thích nghi của sinh vật
Đáp án là : (C)

Bài : 6766

Các loại biến dị theo quan niệm của Đacuyn là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Biến dị tổ hợp và đột biến
B. Biến dị cá thể và biến dị xác định
C. Biến dị do tập quán và biến dị do ngoại cảnh
D. Biến dị không di truyền và biến dị do ngoại cảnh
Đáp án là : (B)

Bài : 6765
Điểm nào sau đây là quan niệm đúng Lamac?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Mọi sinh vật đều kịp thời thích nghi trước hoàn cảnh sống
B. Biến đổi do ngoại cảnh luôn di truyền
C. Ngoại cảnh là nhân tố dẫn đến sự biến đổi ở sinh vật
D. Mọi sinh vật có phản ứng giống nhau trước ngoại cảnh
Đáp án là : (C)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu