Đề thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử
       Sở GD & ĐT Bình Dương                                        KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2009-2010
Trường THPT Chuyên Hùng Vương                                             Môn thi: LỊCH SỬ – 10KHTN
                - - - - - - - - - - - - -                                                                  Thời gian làm bài: 60 phút
               ĐỀ CHÍNH THỨC                                                               (Không kể thời gian phát đề)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . .Lớp: . . . . . . .Câu 1: Cuộc đấu tranh thống nhất Italia thực chất là ................................................................................?
       A. Cuộc cách mạng tư sản, lật đổ sự thống trị của đế quốc Phổ - Áo và thế lực của quý tộc mới.
       B. Cuộc cách mạng tư sản, lật đổ sự thống trị của đế quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thủ.
       C. Cuộc cách mạng tư sản được tiến hành bằng các cuộc chiến tranh vương triều.
       D. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà vai trò quyết định thắng lợi là giai cấp tư sản.
Câu 2: Chiến thắng của nghĩa quân Bắc Mĩ ở Saratôga diễn ra vào mốc thời gian nào sau đây?
       A. 17 /10 / 1777
       B. 10/ 9 / 1777
       C. 27 /10 /1777
       D. 7 /10/1777
Câu 3: Phái Gia - cô - banh đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội tư bản Pháp?
       A. Tầng lớp tư sản ruộng đất.
       B. Tầng lớp tư sản công thương.
       C. Tầng lớp tư sản vừa và nhỏ.
       D. Tầng lớp đại tư sản tài chính.
Câu 4: Sau khoảng thời gian từ 4/1859 - 10/1860, những vùng nào của Italia chưa được giải phóng?
       A. Tôxcana và Mônđêna.
       B. Rôma và Tôxcana
       C. Mônđêna và Vênêxia
       D. Vênêxia và Rôma
Câu 5: Ở các thế kỉ XVI, XVII nước Anh xãy ra tình trạng gì?
       A. Mất mùa thường xuyên do bị sâu bọ phá hoại mùa màng.
       B. Quá trình "rào đất cướp ruộng"- biến ruộng đất thành đồng cỏ nuôi cừu.
       C. Sưu cao thuế nặng làm cho đời sống nhân dân vô cùng đói khổ.
       D. Nạn đói thường xuyên diễn ra nông dân phải ra thành phố kiếm sống.
Câu 6: Thành phần nào giữ vai trò quyết định thành công của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
       A. Quần chúng nhân dân.
       B. Lãnh tụ cách mạng Rô-  be - xpi - e.
       C. Hoàng đế Na - pô - lê - ông.
       D. Phái Gia - cô - banh.
Câu 7: Nền chuyên chính Gia - cô - banh tồn tại trong khoảng thời gian nào sau đây?
       A.  Từ 3/6/1794 đến 27/7/1794
       B. Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794
       C. Từ 2/6/1793 đến 17/7/1794
       D. Từ 3/6/1793 đến 27/7/1794
Câu 8: Từ năm 1653 đến 1688, chế độ chính trị nào được thiết lập và tồn tại ở nước Anh?
       A. Chế độ quân chủ chuyên chế.
       B. Chế độ độc tài quân sự.
       C. Chế độ cộng hòa tư sản.
       D. Chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 9: Điền từ còn thiếu vào nhận định sau đây về Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mĩ năm 1776:"Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại.Lần đầu tiên, ................................được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại"
       A. Chủ quyền độc lập dân tộc và quyền tự do dân chủ.
       B. Các quyền con người và quyền công dân
       C. Các quyền của một quốc gia dân tộc.
       D. Các quyền công dân và quyền tự do dân chủ.
Câu 10: Nền quân chủ lập hiến của triều đại Xavoa(Piêmôngtê)đại diện cho quyền lợi của liên minh nào?
       A. Liên minh quý tộc tư sản hóa và đại tư sản.
       B. Liên minh quý tộc tư sản hóa và quần chúng nhân dân.
       C. Liên minh đại tư sản tài chính và giai cấp tư sản.
       D. Liên minh giai cấp phong kiến và đại tư sản tài chính.
Câu 11: C- rôm - oen người có nhiều công lao đưa cách mạng tư sản Anh đến thắng lợi, ông đại diện cho
 tầng lớp nào?
       A. Tư sản
       B. Tiểu tư sản.
       C. Quý tộc mới.
       D. Địa chủ
Câu 12: Chính quyền chuyển sang tay phái Gia - cô - banh vào mốc thời gian nào sau đây?
       A. 22 / 6 / 1794
       B. 3 / 6 / 1793
       C. 2 / 6 / 1793
       D. 31 / 5 / 1793
Câu 13: Trong cách mạng tư sản Pháp chính quyền trong tay "Phái Lập Hiến" tồn tai trong khoảng thời gian nào sau đây?
       A.  Sau 14/7/1789 đến 21/1/1793.
       B.  Sau 14/7/1789 đến  21/9/1792
       C.  Sau 14/7/1789 đến 21/8/1792.
       D.  Sau 14/7/1789 đến 10/ 8/1792.
Câu 14: Sự kiện nào là biểu hiện đầu tiên của sự thoái trào trong Cách mạng tư sản Pháp?
       A. Tháng 11/1799, Na- pô- lê-ông tiến hành đảo chính thiết lập nền độc tài quân sự.
       B. Ngày 27/7/1794, bọn phản cách mạng tiến hành đảo chính bắt Rô be xpi e.
       C. Năm 1815, nền quân chủ chuyên chế được thiết lập lại ở Pháp.
       D. Tháng 7/1794, Ủy ban đốc chính được thành lập đã thủ tiêu nhiều thành quả cách mạng.
Câu 15: Đội quân của Garibanđi được gọi là .............................................................................................?
       A. Đội quân "kị binh".
       B. Đội quân "Áo đỏ".
       C. Đội quân "sườn sắt".
       D. Đội quân "đầu tròn".
Câu 16: Cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy mạnh mẽ các ngành kinh tế ở Châu Âu và trong nông nghiệp nó đã thúc đẩy quá trình gì?
       A. Quá trình đô thị hóa nông thôn.
       B. Quá trình thâm canh hóa.
       C. Quá trình cơ giới hóa.
       D. Quá trình chuyển hóa dân cư.
Câu 17: Trong cách mạng tư sản Pháp, sau ngày 27/7/1794 chính quyền thuộc về phái nào sau đây?
       A. Phái tư sản mới giàu lên nhờ tham ô và đầu cơ tích trữ.
       B. Phái đại tư sản tài chính quân phiệt.
       C. Phái tư sản ruộng đất và quý tộc phong kiến.
       D. Phái tư sản công thương và tiểu tư sản mới giàu lên.
Câu 18: Đến giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế ở Bắc Mĩ phát triển theo hướng nào?
       A. Nền thương nhiệp tư bản chủ nghĩa.
       B. Nền công - nông - thương nghiệp tư bản chủ nghĩa.
       C. Nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa.
       D. Nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa.
Câu 19: Tại sao nền "quân chủ lập hiến" được thiết lập sau ngày 14/7 ở Pháp bị lật đổ?
       A. Do cuộc chiến tranh giữa Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ(4/1792).
       B. Do quần chúng nhân dân thấy rõ bộ măt phản cách mạng của "phái lập hiến" và Lui XVI.
       C. Do Hiến pháp của"phái lập hiến" được thông qua chỉ xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản.
       D. Do không khí cách mạng bao trùm khắp Pari và chính quyền chuyển vào tay nhân dân.
Câu 20: Nhận định nào sau đây là đúng:
       A. Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ (1775 -1781) là cuộc chiến tranh li khai.
       B. Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ (1775 -1781) diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng.
       C. Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ (1775 -1781) diễn ra dưới hình thức nội chiến.
       D. Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ(1775 -1781)  là cuộc đấu tranh giải phóng  nô lệ.
Câu 21: Đẳng cấp thứ ba ở Pháp bao gồm những giai cấp và tầng lớp nào sau đây?
       A. Đại tư sản, quý tộc mới và bình dân thành thị.
       B. Quý tộc tư sản hóa, tăng lữ và địa chủ.
       C. Tăng lữ, quý tộc mới và tư sản.
       D. Tư sản, nông dân và bình dân thành thị.
Câu 22: Tại sao chính phủ Anh lại ra sức kìm hãm sự phát triển của các thuộc địa Bắc Mĩ?
       A. Do phong trào chống lại chính phủ Anh đang dâng cao mạnh mẽ ở Bắc Mĩ.
       B. Do chính phủ Anh không thu thuế được nhiều ở Bắc Mĩ.
       C. Do kinh tế của nước Anh rất kém phát triển nên phải ra sức kìm hãm các thuộc địa.
       D. Do kinh tế của Bắc Mĩ phát triển trở thành nơi cạnh tranh đối với chính quốc Anh.
Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu: Cách mạng Pháp đã bùng nổ.
       A. Quốc hội tuyên bố "Tổ quốc lâm nguy"( 11/7/1792).
       B. Quần chúng nhân dân chiếm ngục Ba-x- ti(14/7/1789).
       C. Hội nghị ba đẳng cấp, Lui XVI đề xuất vấn đề vay tiền( 5/5/1789).
       D. Chiến tranh giữa Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ( 4/1792).
Câu 24: Nước Đức không thống nhất đất nước bằng cuộc cách mạng của quần chúng nhân dân vì?
       A. Sự thỏa hiệp của quý tộc quân phiệt với giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
       B. Sự thỏa hiệp của giai cấp tư sản và quý tộc quân phiệt với các thế lực phong kiến bảo thủ.
       C. Quần chúng nhân dân đồng lòng với triều đình thực hiện cuộc chiến tranh vương triều.
       D. Sự thỏa hiệp của giai cấp tư sản với quý tộc quân phiệt, giai cấp vô sản chưa trưởng thành.
Câu 25: Ngành chăn nuôi và sản xuất lúa mì chiếm ưu thế ở những vùng nào sau đây của Bắc Mĩ vào giữa thế kỉ XIX?
       A. Miền Nam và miền Tây.
       B. Miền Bắc và miền Tây.
       C. Miền Tây và miền Đông.
       D. Miền Đông và miền Bắc.
Câu 26: Trong cuộc nội chiến 1861 - 1865, Tổng Thống Lincôn đã thực hiện những chính sách nào để chiến thắng phe Hiệp Bang?
       A. Cấp đất, máy móc và vốn cho các trại chủ, nông dân tự do và nô lệ sản xuất.
       B. Thi hành chính sách tổng động viên và kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.
       C. Ban bố các quyền tự do dân chủ rộng rãi và ra lệnh cấm sản xuất vũ khí ở miền Nam.
       D. Cấp đất ở miền Tây cho dân di cư và ra sắc lệnh giải phóng nô lệ.
Câu 27: Thành phố nào sau đây được xem là thủ đô đầu tiên của Châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa?
       A. Pari
       B. Rôma.
       C. Berlin
       D. Luân Đôn.
Câu 28: Vì sao thành quả cách mạng trong cuộc đấu tranh thống nhất Italia lại rơi vào tay tư sản và quý tộc tư sản hóa?
       A. Giai cấp tư sản và quý tộc mới  đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh.
       B. Giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa thủ tiêu các sắc lệnh cách mạng và bắt Garibanđi.
       C. Garibanđi  trao lại thành quả cuộc đấu tranh cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.
       D. Quần chúng nhân dân ủng hộ giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa.
Câu 29: Cách mạng công nghiệp ở Pháp phát triển mạnh vào thời gian nào sau đây?
       A. 1850 - 1890
       B. 1850 -1870.
       C. 1860 - 1870.
       D. 1870 - 1890
Câu 30: Năm 1871, Hiến pháp Đức quy định điều gì sau đây?
       A.  Nước Đức là một Liên Bang gồm 38 quốc gia và 3 thành phố tự do.
       B. Nước Đức là một Liên Bang gồm 18 quốc gia và 3 thành phố tự do.
       C.  Nước Đức là một Liên Bang gồm 22 quốc gia và 4 thành phố tự do.
       D. Nước Đức là một Liên Bang gồm 22 bang và 3 thành phố tự do.
Câu 31: Mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động ở nước Anh trước khi cách mạng tư sản Anh bùng nổ được biểu hiện qua cuộc xung đột giữa những thế lực nào?
       A. Tư sản và quý tộc mới.
       B. Quốc hội với nhà vua.
       C. Nghị viện và Hạ viện.
       D. Quý tộc phong kiến và tiểu tư sản.
Câu 32: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của cách mạng tư sản Anh là?
       A. Sác lơ I tăng cường quân đội để đàn áp cuộc nổi dậy của người Ailen.
       B. Sác lơ I triệu tập Quốc hội vì vấn đề tăng thuế.
       C. Sác lơ I tuyên chiến với Quốc hội.
       D. Sác lơ I triệu tập quốc hội nhằm đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
Câu 33: Để mở rộng lãnh thổ thành 30 bang, Mĩ đã thực hiện những biện pháp nào?
       A. Thực hiện đổi nô lệ và tài nguyên khoáng sản lấy đất đai.
       B. Tiến hành thỏa hiệp với các nước láng giềng.
       C. Mua lại và chiếm cứ đất đai đống thời dồn đuổi thổ dân.
       D. Tiến hành chiến tranh với Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Câu 34: Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành vào thời gian nào?
       A. Ngày 1/1/1865.
       B. Ngày 1/1/1864.
       C. Ngày 1/2/1863.
       D. Ngày 1/1/1863.
Câu 35: Tại sao chế độ quân chủ chuyên chế được phục hồi ở Pháp(1815)?
       A. Na pô lê ông chấp nhận sự phục hồi của chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp.
       B. Quân đội tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Na pô lê ông thiết lập nền quân chủ chuyên chế.
       C. Các nước đồng minh chống Pháp đã thắng Na pô lê ông ở trận Oa - téc - lô.
       D. Quần chúng nhân dân tiến hành lật đổ đế chế thứ nhất.
Câu 36: Phát minh kĩ thuật nào đưa năng xuất của máy dệt tăng lên 40 lần so với dệt bằng tay:
       A. Năm 1784, Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng.
       B. Năm 1764, Giêm Hari vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi Gien ni.
       C. Năm 1785, kĩ sư Ét mơn Các rai đã chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước.
       D. Năm 1769, Ác - crai - tơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
Câu 37: Tầng lớp quý tộc chuyển hướng kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa được gọi là?
       A. Quý tộc địa chủ.
       B. Quý tộc tư sản.
       C. Quý tộc phong kiến.
       D. Quý tộc tư sản hóa.
Câu 38: Tại sao nói máy hơi nước do Giêm Oát phát minh khi đưa vào sử dụng nó đã khởi đầu cho quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh?
       A. Vì máy hơi nước có thể tạo ra sản phẩm dệt với sợi nhỏ và chắc hơn.
       B. Máy hơi nước tạo ra nguồn động lực mới làm giảm sức lao động cơ bắp của con người, lao động bằng tay dần được thay thế bằng máy móc.
       C. Vì máy hơi nước có thể tạo ra năng xuất cao hơn.
       D. Vì máy hơi nước có thể tạo ra sản phẩm đẹp và bền hơn trước đây.
Câu 39: Trong cuộc nội chiến năm 1861 - 1865, yếu tố quan trọng nhất làm cho giai cấp tư sản miền Bắc chiến thắng các chủ nô ở miền Nam là gì?
       A. Được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân và sự lãnh đạo của Tổng Thống Lin côn.
       B. Các bang miền Nam không đoàn kết với nhau và bị phân hóa về lực lượng.
       C. Do các chủ nô miền Nam không lợi dụng địa hình để chiến đấu và không đoàn kết với nhau.
       D. Giai cấp tư sản miền Bắc có quân đội mạnh hơn và biết đoàn kết nhân dân.
Câu 40: Đến giữa thế kỉ XIX, trong nền công nghiệp của Đức đóng vai trò quan trọng nhất là những ngành nào sau đây?
       A. Công nghiệp nhẹ và đóng tàu.
       B. Công nghiệp đóng tàu và dệt.
       C. Công nghiệp luyện kim và hóa chất.
       D. Công nghiệp dệt và hóa chất.

--------------------- HẾT ---------------------
Đáp Án
1 B
2 A
3 C
4 D
5 B
6 A
7 B
8 B
9 B
10 A
11 C
12 C
13 D
14 B
15 B
16 C
17 A
18 D
19 B
20 B
21 D
22 D
23 B
24 D
25 B
26 D
27 D
28 B
29 B
30 D
31 B
32 B
33 C
34 D
35 C
36 C
37 D
38 B
39 A
40 C
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu