Vật Lý 10–HKII–Nguyễn Thượng Hiền
-->

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC  2010 – 2011
Môn : Vật lí - Khối 10
Thời gian làm bài 45 phút
-------

A/ PHẦN CHUNG : Phần bắt buộc cho mọi học sinh ( Câu 1, 2, 3, 4 )
Câu 1: (1,5 đ)
- Nêu định nghĩa và viết biểu thức động lượng của một vật.
- Phát biểu định luật bảo toàn động lượng
Câu 2: (2 đ)
- Ghi công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo. Nêu ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng.
- Khi nào thì  cơ năng của vật được bảo toàn. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi .
Câu 3: (1,5 đ)
- Trạng thái nhiệt của một khối lượng khí được xác định bởi những đại lượng nào? Viết hệ thức liên hệ giữa các đại lượng này khi trạng thái của khối lượng khí xác định thay đổi.
-  Viết biểu thức diễn tả quá trình đẳng áp. Biểu diễn đường đẳng áp trong hệ tọa độ  (V;T).
Câu 4 ( 2,5đ ) :
image001Từ A , một chất điểm khối lượng image002được cung cấp một vận tốc ban đầu là image003 hướng dọc theo đường dốc nghiêng image004 đủ dài với góc nghiêng image005 so với đường nằm ngang . Biết hệ số ma sát giữa chất điểm với mặt nghiêng bằng image006 . Cho : image007 ;   image008.
a)      Dùng định lí động năng hãy tìm quãng đường tối đa mà chất điểm trượt được khi nó trượt lên ?
b)      Tìm tỷ số  động năng khi chất điểm trở về A với  động năng ban đầu khi nó ở A ?
 
B/ PHẦN RIÊNG :  Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau đây ( câu 5a hoặc câu 5b ) :
       Câu 5a : (2,5 điểm) : 
Một lượng khí Hydro chứa trong một bình kín , ở nhiệt độ 27°C và áp suất 4(atm). Biết khối lượng khí trong bình là 4(g) .
             a)  Tính thể tích của khối khí trên nếu nó ở điều kiện chuẩn .
             b)  Tính thể tích của bình .
c)  Giả sử một nửa lượng khí thoát ra ngoài và nhiệt độ của khí được tăng lên đến 177°C , áp suất khí  trong bình bây giờ có giá trị là bao nhiêu ?
       Câu 5b : ( 2,5đ ) :
Một khối khí lí tưởng ở trạng thái ban đầu có thể tích image009, nhiệt độ image010 và áp suất image011 được biến đổi qua hai quá trình :
-          Quá trình (1) : nung nóng đẳng áp , thể tích  tăng đến  image012 .
-          Quá trình (2) :, nén đẳng nhiệt , thể tích khí trở về giá trị ban đầu  .
a. Tính áp suất và nhiệt độ sau cùng của khí  trong quá trình biến đổi .        
b.Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khí trên giản đồ image013
------- HẾT ------


Đáp án LÝ 10 HKII:
Câu
Nội dung

Điểm
1
-          Nêu Định nghĩa động lượng và biểu thức; SGK
-          Phát biểu đúng định luật: SGK
0,5*2
0,52
- Ghi công thức tính thế năng đàn hồi, nêu rõ ý nghĩa và đơn vị từng đại lượng.
- Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thế (trọng lực hay lực đàn hồi)
- Phát biểu đúng SGK định luật bảo toàn cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
½ mv2 + ½ kx2 = hằng số
0,5*2
0,5

0,5


3
- Trạng thái nhiệt của 1 khối lượng khí được xác định bởi p, V, T
- Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng này: Viết đúng PTTT .
- Viết biểu thức diễn tả quá trình đẳng áp và vẽ đường đẳng áp
0,5
0,5
0,5


4
Định lí động năng khi chất điểm trượt lên :
image014
image015
Định lí động năng khi chất điểm trượt xuống đến A :
image016
image017
image018

0,25đ

0,75đ


0,25đ


0,5đ

0,75đ


Câu 5a :           -  Tính được số mol khí :   n = image019 = 2(mol)                                                              (0,5đ)
-  Tính ĐÚNG thể tích của khối khí trên ở ĐK chuẩn
2(mol) x 22,4(ℓ/mol) = 44,8(ℓ)                                                           (0,5đ)
                        -  Dùng PTTT , tính được thể tích bình là  V = 12,3(ℓ)                                             (1đ)
                        -  Dùng PTTT cho nửa lượng khí còn lại trong bình , tính được p’ = 3(atm)            (0,5đ)
Câu 5b : Quá trình đẳng áp : image020                     0,25đ

Quá trình đẳng nhiệt : image021        0,25đ
Vậy áp suất và nhiệt độ sau cùng  của khí : image022      0,5đ

Vẽ đồ thị trên giản đồ image023                                                        0,5đ
Vẽ đồ thị trên giản đồ image024
-----HẾT-----
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu