Bài tập Hóa Học Hay !!!!!!!!!!!!!?Bài tập Hóa Học Hay !!!!!!!!!!!!!?

Bạn nào giải giúp mình nhé !!!.
Câu 1: Hỗn hợp X gồm Mg,Al,Fe và Zn .Cho 2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Nếu cũng cho 2 gam X tác dụng với khí clo dư thì thu được 5,763 gam hỗn hợp muối.Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:

A.22.4% B.16,8% C.8,4% D.19,2%
Câu 2:Cho m gam hỗn hợp X gồm CH4,C2H2,C2H4,C2H6 và H2 qua ống đựng Ni,nung nóng thu được hỗn hợp khí Y .Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình tăng 0,8 gam và có hỗn hợp khí Z thoát ra.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được 0,5 mol CO2 và 0,8 mol H2O.Giá trị m là: A.6.64 B.7,32 C.8,4 D.37,2

Giải:

Bài 1:

(Mg,Al,Fe và Zn)+HClà(MgCl2,AlCl3,FeCl2,ZnCl2)

(Mg,Al,Fe và Zn)+Cl2à(MgCl2,AlCl3,FeCl3,ZnCl2)

Khối lượng muối khi cho tác dụng với HCl là:

m=2+mCl=2+35,5.2.nH2=2+7,1.0,1/2=5,55 g

FeCl3àFeCl2+Cl

Khối lượng Cl=5,763-5,55=0,213=>n=0,006 mol

=>số mol Fe=0,006=> m=0,336 g

=>%m=100.0,336/2=16,8%, đáp án B

Bài 2:

(CH4,C2H2,C2H4,C2H6 và H2)àBr2à(Ankan)

Khối lượng Z=12.nCO2+2.nH2=12.0,5+2.0,8=7,6 g.

=>m=7,6+0,8=8,4 gam đáp án C
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu