Đề Kiểm Tra HKI Môn Vật Lý Lớp 6Trường THCS Trần Hưng Đạo

THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012-2013

Họ và tên học sinh :

Môn thi : VẬT LÝ – Lớp : 6

Lớp :

Thời gian làm bài : 45 phút

Điểm

Chữ ký giám khảo

Chữ ký giám thị

Số BD: Phòng :

     

Ngày thi : / /

Đề bài:

A. TRẮC NGHIỆM ( 4 đ )Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1: Dụng cụ nào dùng để đo độ dài:

A. Thước dây . B.Cân. C.Lực kế D.Bình chia độ

Câu 2: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn thì nó:

A. Chịu tác dụng của trọng lực. B. Chịu tác dụng lực đỡ của mặt bàn.

C. Không chịu tác dụng của lực nào cả. D.Chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ của mặt bàn.

Câu3: Con số 500g ghi trên gói bột giặt omo chỉ:

A. Thể tích của gói bột giặt. C. Khối lượng của bột giặt chứa trong gói.

B. Sức nặng của gói bột giặt. D. Số bột giặt chứa trong gói.

Câu 4 : Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 60 cm3 nước để đo thể tích của 10 viên bi. Khi thả chìm10 viên bi vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 90 cm3 . Thể tích của một viên bi là:

A. 30 cm3 B. 3 cm3 C. 90 cm3 D. 60cm3

Câu 5: Khi dùng chân đá lăn một quả bóng thì mà chân ta tác dụng vào quả bóng:

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng

D. Vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng

Câu 6 : Một vật có khối lượng 4500g thì trọng lượng của vật đó là:

A.4,5N B.450N C.45N D.4500N

Câu 7: Trọng lượng của một vật là:

A.Lực đẩy của một vật tác dụng lên vật. C.Lực hút của vật này tác dụng lên vật kia.

B.Lực hút của trái đất tác dụng lên vật. D.Lực đẩy của trái đất tác dụng lên vật.

Câu 8: Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 thì trọng lượng riêng của nước là

A. 1000 N/m3 B. 10000N/m3 C. 100N/m3 10N/m3

B. TỰ LUẬN:

Bài 1:( 2đ) Đổi các đơn vị đo sau đây:

A. 5lít = .................dm3 = .....................m3.

B. 4,5 m3.= ………….dm3 = …………….cc

C. 40 kg =……………g = …………….mg

D. 15cm =……………. M = ……………..km

Bài 2 : ( 2 đ) Một chiếc dầm sắt có thể tích V = 0,5m3 .Tính khối lượng của chiếc dầm sắt đó?Biết khối lượng riêng của sắt D=7800Kg/m3..

Bài 3 : (2 đ)Một khối gỗ có khối lượng 450 kg,có thể tích 500 dm3 .Tính:

a/Khối lượng riêng của gỗ ?

b/Trọng lượng của khối gỗ.?

Bài làm :

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM:

I/ Trắc nghiệm : 4đ Mỗi câu đúng 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐA

B

C

A

D

A

A

C

C

II/ Tự luận :

Câu 9 : 2đ Đổi đúng mỗi đơn vị đo 0,25đ

Câu 10: 1đ Trả lời đúng

Caau11 : 1đ Trả lời đúng

Câu 12 : Giải

Tóm tắt (0,5 đ) Trọng lượng của vật là

m = 1300Kg P = 10 . m = 10 . 1300 = 13000 (N )(0,5 đ)

V = 500dm3 = 0,5m3 Trọng lượng riêng của vật là

clip_image001 d= P / V = 130000 / 0,5 = 26000(N/m3 )(0,5)

d = ? N/m3 Vật đó được làm bằng đá (0,5)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu