Đồng Biến - 12Tìm m để hàm số : y = -x^3 + 3mx^2 + 2mx - 2 đồng biến trên khoảng (0;2)
Giải:
y’=-3x2+6mx+2m
Δ’=9m2+6m
Nếu như Δ’ ≤0=>-2/3≤m≤0 thì y’ luôn âm => y đồng biến trên R nên nó đồng biến trên (0,2)
Nếu như Δ’ >0,m<-2/3 và m>0 => y’ có 2 nghiệm phân biệt
X1=clip_image002;x2=clip_image004
Ta có bản xét dấu:

x clip_image006               x1                         x2                      clip_image008
y’            clip_image010        0         +                0                 clip_image012
y clip_image013

Ta thấy  khoản đồng biến:
 (x1, x2), nếu (0,2) thuộc khoản này thì hàm số sẻ đồng biến trên (0,2)
Do đó ta có:

<=>clip_image023
Với m<-2/3 => bất phương trình đầu tên luôn đúng, nên ta xét bất phuo7g trình thứ 2: clip_image025
=>9m2+6m>36-36m+9m2=>42m>36=>m>36/42 (không thỏa m<-2/3)
Với m>0 ta có:
clip_image027
=>clip_image029
clip_image031No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu