Hóa Lớp 10 - Bảo Toán eGiúp mình bài tập hóa học 10 này nhé 
hòa tan hoàn toàn 0,1 mol mỗi chất Fe, FeS, FeS2 trong dd H2SO4 đặc nóng dư thu được V lit khí SO2. Tính V?
Thank
Giải:
Fe àFe3++  3e
0,3…………0,9
Sà     S+4+    4e
0,3……0,3. . 1,2
S+6+2eà       S+4.
……..2,1…..1,05
Số mol Fe=nFe+nFeS+nFeS2=0,1+0,1+0,1=0,3
=>Fe Cho 0,9 mol e
Số mol S=nFeS+2nFeS2=0,1+2.0,1=0,3
=>S cho 0,3.4=1,2 mol e
Vậy tồng số mol e cho=0,9+0,12=2,1=tổng số mol e nhận
Số mol SO2=số mol S+4=0,3+1,05=1,35 mol

Vậy thể tích: V=n.22,4=1,35.22,4=30,24 lit
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu