Hóa - phần trămbài hóa khó quá 
Trong công nghiệp na2so4 được sản xuất bằng cách đun h2so4 với nacl. Người ta dùng một lượng h2so4 không dư nồng độ 75% đun với nacl. Sau phản ứng thi được hỗn hợp rắn chứa 91,48% na2so4, 4,79% nahso4, 1,98% nacl, 1,35% h2o, 0,4% hcl.
a) Viết ptpu
b) Tính tỉ lệ phần trăm nacl chuyển hóa thành na2so4,
c) Tính khối lượng hỗn hợp rắn thu được nếu dùng 1 tấn nacl,
d) Tính khối lượng khí và hơi thoát ra khi sản xuất được 1 tấn hỗn hợp rắn
Giải
a)     2NaCl+H2SO4àNa2SO4+2HCl
Na2SO4+H2SO4à2NaHSO4.
Trong Na2SO4: ta có:
Na2SO4- à   2Na
142                   2.23=46
91,48%    à  29,63%
Trong NaHSO4 ta có:
NaHSO4-àNa
120                 23
4,79%-à   0,92%
Trong NaCl
NaCl à      Na
58,5            23
1,98%--à  0,78%
Ta thấy: %NaCl=100%.mNaCl phản ứng tao Na2SO4/mNaCl Ban Đầu
=100%. (nNaCl Phản ứng tao Na2SO4.MNaCl)/(nNaCl Ban đầu. MNaCl)
= nNaCl Phản ứng tao Na2SO4/nNaCl Ban đầu
=100%. nNa Phản ứng tao Na2SO4/nNa Ban đầu (do số mol NaCl bằn số mol Na)
= 100%.mNa Phản ứng tao Na2SO4/mNa Ban đầu
=100%.% mNa Phản ứng tao Na2SO4/%mNa Ban đầu
=100%. 29,63/(29,63+0,92+0,78)=94,57%
b)    1 tấn NaCl => có 94,57% thành Na2SO4.
=>mNaCl phản ứng tạo NàSO4=0,9457tấn.
2NaCl -           à       Na2SO4.
2.58,5            =117              142
0,9457 tấn               1,148 tấn
Khối lượng hỗn hợp rắn=m Na2SO4/91,48%=1,255 tấn.
c)     1 tấn hỗn hợp rắn:
=>mNà2SO4=91,48%.1=0,9148 tấn
=>mNaHSO4=4,79%.1=0,0479 tấn
=>mNaCl dư =1,98%.1=0,0198 tấn
=>mH2O=1,35%.1=0,0135 tấn
=>mHCl=0,4%.1=0,004 tấn
H2SO4+NaClàNa2SO4+          2HCl
98                         142                 2.36,5=73
0,6313    ß       0,9148à      0,47 tấn
H2SO4+NaCl       àNaHSO4+              HCl
98                                     120                 36,5
0,039                   ç       0,0479à      0,0146
Khối lượng H2SO4=0,6313+0,039=0,6703
=>khối lượng nước=0,6703.25/75=0,2234
Vậy khối lượng khí và hơi nước thoát ra là
m’=0,2234+0,0146+0,47-(0,004+0,0135)=0,6905 tấn.

                              
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu