Vấn Đề Liên Quan Đến Khảo Sát hàm số1 bài toán hoác búa 12 ****?
y = x^3 + mx + 2 (1). Tìm m để đồ thị (1) có đúng một nghiệm chung với Ox

Giải:
Ta có y’=3x2+m
Nếu như m0 => y’0 với mọi x
=>y đồng biến với biến x
=> nó có duy nhất một nghiệm chung
Nếu như m<0 ta có:
Y’=0=>x=

Ta có bảnh xét dấu:
x
-                     -                                                  +   
Y’
          -            0               +                   0                  -
y

Ta thấy để Ox cắt đồ thị tại 1 điểm thì:
(1)ó
=> 
=>
=>
=>  2<
=>4<4m2
=>3<-m3
=>
Vậy
(2)ó
=> 
=>
 ,vô nghiệm m<0
Kết luận:  
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu