Đề Kiểm Tra Môn Vật Lý Lớp 6 Học Kì 1clip_image001Họ và tên HS

clip_image002clip_image003Lớp Trường THCS

KIỂM TRA HỌC KỲ I 2012-2013

MÔN : VẬT LÍ 6

Thời gian làm bài : 45 phút

Số báo danh :

Phòng thi :

Chữ ký của

giám thị :

Điểm:

Chữ kí của giám khảo

       

I. Trắc nghiệm: (3đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:Chiều dài một cái bàn học là 1m. Thước nào sau đây có thể đo chiều dài cái bàn chính xác nhất:

A. Thước thẳng có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm

B. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm

C. Thước dây có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1mm

D. Cả ba thước trên đều được

Câu 2:Lan dùng bình chia độ để đo thể tích một hòn sỏi. Mực nước ban đầu ở trong bình ứng với vạch 80cm3. Sau khi thả hòn sỏi ngập hoàn toàn thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 95 cm3.Thể tích của hòn sỏi là...

A. 175cm3 B. 15cm3 C. 95cm3 D. 80cm3

Câu 3: Trên một hộp bánh có ghi “Khối lượng tịnh 300g”.Con số đó cho biết:

A. Khối lượng của một cái bánh B. Khối lượng của cả hộp bánh

C. Khối lượng của bánh trong hộp D Cả B và C đều đúng

Câu 4: Hai lực cân bằng là hai lực có…

A. Cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều, cùng đặt vào một vật

B. Cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều, đặt vào hai vật

C. Cùng cường độ, cùng phương, cùng chiều

D. Cùng cường độ, cùng phương, cùng đặt vào một vật

Câu 5: Nếu dùng lực kế đo trọng lượng của một vật có khối lượng 2,5Kg thì lực kế sẽ chỉ:

A. 2,5N B. 250N C. 0,25N D. 25N

Câu 6: Một vật có trọng lượng 1500N, có 4 người cùng kéo vật lên theo phương thẳng đứng, lực kéo của bốn người đều bằng nhau. Vậy lực kéo tối thiểu của mỗi người là:

A. 400 N B. 500 N C. 6000N D. 375 N

II.Tự luận: (7đ)

Câu 7: (2 đ) Đổi các đơn vị sau đây:

a/ 1,2m =…….........cm ; 0,5m=……......mm ; 850 m =……….Km ; 1,25Km=……….m

b/1,5m3= ………......cm3 12 dm3 =………….l ; 90cm3 =……......ml; 250cm3 =……..dm3\

Câu 8: (2đ) Khối lượng riêng của một chất là gì? Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700 Kg/m3

nghĩa là gì ?

Câu 9: (3đ) Một thỏi Sắt có thể tích 10 dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 Kg/m3.Tính:

a/ Khối lượng của thỏi sắt ?

b/Trọng lượng riêng của sắt ?

Bài làm

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ 6 NĂM HỌC 2012-2013

I/Trắc nghiệm : (3đ)-Mỗi câu đúng được 0,5 đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Chọn

C

B

C

A

D

D

II- Tự luận: (7đ)

-Câu 7: (2đ) Đổi đúng mỗi phần được 0,25đ

a/ 1,2m= 120 cm 0,5 m=500 mm 850 m=0,85 Km 1,25 Km= 1250 m

b/ 1,5 m3 =1500000cm3 12dm3= 12l 90 cm3 =90 ml 250 cm3= 0,25 dm3

-Câu 8(2đ)

-Nêu được định nghĩa 1đ

-Nêu đúng ý nghĩa vật lí 1đ

-Câu 9 : (3đ)

-Tóm tắt đề, đổi đơn vị 0,5đ

-Tính được: m=D.V=7800.0,01 =78 (Kg) 1,5đ

-Tính được: d=10.D =10.7800 =78000 (N/m3) 1đ

* Lưu ý : - Sai đơn vị, thiếu công thức vị trừ 0,5 đ cho toàn bài

- Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa

====================
4 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu