Đề HKI Lớp 6Họ và tên:................................................

Lớp:.......Trường THCS :..................

KIỂM TRA HỌC KÌ I(2012-2013)

MÔN: VẬT LÍ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Số báo danh:

Phòng thi:

Chữ kí của giám thị:

     

Điểm:

Chữ kí của giám khảo:

Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau:(mỗi câu 0,5 điểm )

Câu 1: Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là:

A.m B.dm C.cm D.km

Câu 2: Một bình chia độ đang chứa nước ở vạch 80 cm3 .Người ta bỏ vào bình một hòn đá thì mực nước trong bình dâng lên tới vạch 115 cm3.Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

A.35 cm3 B.80 cm3 C.115 cm3 D.195 cm3

Câu 3: Công thức nào sau đây dùng để xác định trọng lượng riêng của vật?

A.d=P/V B.d=P.V C.d=m.v D.d= m/v

Câu 4: Khối lượng riêng của nước là:

A.1000g/m3 B. 1000kg/m3

C.1000N/m3 D.1000N/cm3

Câu 5:Cách nào sau đây làm giảm lực kéo vật ?

A.Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng

B.Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng

C.Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng

D.Cả A và C đều đúng

Câu 6:Vật nào dưới đây không có tính chất đàn hồi?

A. Chiếc lưỡi cưa

B. Sợi dây cao su

C. Đoạn dây đồng

D.Lò xo dưới yên xe đạp

Phần 2: TỰ LUẬN(7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đổi các đơn vị sau:

a.1,2m=.........................cm 0,5m =…….................mm

850m =………...........km 1,25km=.......................m

b. 1,5m3=......................cm3 12dm3=........................l

90cm3=.......................ml 250cm3=......................dm3

Bài 2: (3 điểm)

Một vật có khối lượng 200kg và thể tích 100dm3.

a. Tính trọng lượng của vật?

b. Tính khối lượng riêng của vật?

c. Tính trọng lượng riêng của vật ?

Bài 3:(2 điểm)

Trọng lực là gì?Trọng lực có phương và chiều như thế nào?Đơn vị của lực là gì?

............HẾT........

Họ và tên:................................................

Lớp:.......Trường THCS :..................

KIỂM TRA HỌC KÌ I(2012-2013)

MÔN: VẬT LÍ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Số báo danh:

Phòng thi:

Chữ kí của giám thị:

     

Điểm:

Chữ kí của giám khảo:

Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau:(mỗi câu 0,5 điểm )

Câu 1: Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là:

A. cm B.dm C. m D.km

Câu 2: Một bình chia độ đang chứa nước ở vạch 80 cm3 .Người ta bỏ vào bình một hòn đá thì mực nước trong bình dâng lên tới vạch 115 cm3.Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

A. 80 cm B. 335 cm3 C.115 cm3 D.195 cm3

Câu 3: Công thức nào sau đây dùng để xác định trọng lượng riêng của vật?

A. d= m/v B.d=P.V C.d=m.v D. d=P/V

Câu 4: Khối lượng riêng của nước là:

A. 1000kg/ B. m31000g/m3

C.1000N/m3 D.1000N/cm3

Câu 5:Cách nào sau đây làm giảm lực kéo vật ?

A.Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng

B.Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng

C.Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng

D.Cả A và C đều đúng

Câu 6:Vật nào dưới đây không có tính chất đàn hồi?

A. Đoạn dây đồng

B. Sợi dây cao su

C. Chiếc lưỡi cưa

D.Lò xo dưới yên xe đạp

Phần 2: TỰ LUẬN(7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đổi các đơn vị sau:

a.1,2m=.........................cm 0,5m =…….................mm

850m =………...........km 1,25km=.......................m

b. 1,5m3=......................cm3 12dm3=........................l

90cm3=.......................ml 250cm3=......................dm3

Bài 2: (3 điểm)

Một vật có khối lượng 200kg và thể tích 100dm3.

a. Tính trọng lượng của vật?

b. Tính khối lượng riêng của vật?

c. Tính trọng lượng riêng của vật ?

Bài 3:(2 điểm)

Trọng lực là gì?Trọng lực có phương và chiều như thế nào?Đơn vị của lực là gì?

............HẾT........

C.ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM:(Đề 1)

Phần 1: (3 điểm )

Câu

1

2

3

4

5

6

Ph.án đúng

A

A

A

B

D

C

Phần 2: (7 điểm)

Bài 1: Đổi đúng mỗi phần được 0,25đ

a/ 1,2m= 120 cm 0,5 m=500 mm

850 m=0,85 Km 1,25 Km= 1250 m

b/ 1,5 m3 =1500000cm3 12dm3= 12l

90 cm3 =90 ml 250 cm3= 0,25 dm3

Bài 2:

a. P= 10.m=2000N

b. m = V.D => D = m/ V = 200/ 0,1 = 2000 kg/ m3

c. d = 10.D = 10 x 2000 = 20000N/m3

Bài 3:

-Trọng lực là lực hút của Trái Đất

- Trọng lực có

+ Phương thắng đứng

+ Chiều hướng về phía Trái Đất

-Đơn vị của lực là Niutơn.Kí hiêu : N
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu