Đồng Biến - 12Tìm m để hàm số : y = -x^3 + 3mx^2 + 2mx - 2 đồng biến trên khoảng (0;2)
Giải:
y’=-3x2+6mx+2m
Δ’=9m2+6m
Nếu như Δ 0=>-2/3≤m≤0 thì y’ luôn âm => y nghịch biến trên R nên nó nghịch biến trên (0,2)
Nếu như Δ >0,m<-2/3 và m>0 => y’ có 2 nghiệm phân biệt
X1=;x2=

Ta có bản xét dấu:
x
                x1                            x2              
y’
                    0              +             0       
y
Ta thấy có 3 khoản :
(,x1), ( x2, ) thì hàm số nghịch biến,còn trên (x1, x2) thì hàm số đồng biến nếu (0,2) thuộc (x1, x2thì hàm số sẻ đồng biến trên (0,2)
do đó ta có:  
<=>


Với m<-2/3 => bất phương trình đầu tên luôn đúng, nên ta xét bất phuo7g trình thứ 2:
=>9m2+6m>36-36m+9m2=>42m>36=>m>36/42 (không thỏa m<-2/3)
Với m>0 ta có:
=>

Vậy  m>2 thỏa yêu cầu bài toán.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu