Hóa Nâng Cao"Cho 6,72g Fe vào 400ml dd chứa hh NaNO3 0,375M và H2SO4 0,5M đ?
"Cho 6,72g Fe vào 400ml dd chứa hh NaNO3 0,375M và H2SO4 0,5M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đc NO ( sp khử duy nhât). Cô cạn dd trong bình sau phản ứng khối lượng chất rắn thu đc là bao nhiêu?"
giải:
Fe+     4H++   NO3-=Fe+3+NO+2H2O
0,1  …0,4.… .0,1    ..0,1
Fe+     2Fe+3à3Fe+2.
0,02…0,04
Số mol Fe=6,72/56=0,12 mol
Số mol NaNO3=0,4.0,375=0,15
Số mol H2SO4=0,2
Khối lượng chất rắn sau khi co cạn:
m=mFe+mNa+mNO3 còn lại+mSO4

=6,72+0,15.23+0,05.62+0,2.96=32,47
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu