Vật Lý 7 HKI–Tây SơnHọ và tên:................................................

Lớp:.......Trường THCS :..................

KIỂM TRA HỌC KÌ I(2012-2013)

MÔN: VẬT LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Số báo danh:

Phòng thi:

Chữ kí của giám thị:

     

Điểm:

Chữ kí của giám khảo:

I Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

Câu 1: : Số dao động trong 1giây gọi là:

A. Tần số của âm `` B. Biên độ của âm .

C. Vận tốc của âm D. Độ cao của âm.

Câu 2: : Âm phát ra càng cao khi :

A. Vận tốc truyền âm càng lớn. B. Độ to của âm càng lớn.

C. Thời gian thực hiện một dao động càng lớn . D. Tần số dao động càng tăng.

Câu 3 : Góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng của gương là 300 thì góc phản xạ là:

A. 300 B.600 C 400 D. 500

Câu 4:Vật sáng đặt cách gương phẳng 2m thì ảnh của nó ở sau gương cách vật một khoảng là:

A. 4m B. 2m C. 3m D. 1m

Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương câu lồi:

A. Gấp đôi vật B. Nhỏ hơn vật C. Lớn hơn vật D. Bằng vật

Câu 6: Gương cầu lõm khi cho ảnh ảo thì ảnh đó sẽ là :

A. Bé hơn vật. B. Bằng vật C. Sáng hơn vật. D. Lớn hơn vật.

II/ TỰ LUẬN: (7đ ) Giải các bài tập sau :

Bài 1: (1,5đ)

Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.Vẽ hình minh hoạ.

Bài 2: (1,5đ )

Em hãy nêu tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng ,gương cầu lồi, gương cầu lõm có

gì giống và khác nhau ?

Bài 3: (4đ )

Cho một mũi tên AB=2cm đặt vuông góc với mặt một gương phẳng và cách gương 1cm

a/ Vẽ ảnh của mũi tên tạo bởi gương phẳng. (vẽ ảnh theo đúng tỉ lệ) (1,5đ )

b/ Vẽ một tia tới BI trên gương và tia phản xạ IR tương ứng. (1,5đ )

c/ Đặt vật AB như thế nào thì có ảnh AB’ song song, cùng chiều với vật ? (1đ )

...............HẾT..............

Họ và tên:................................................

Lớp:.......Trường THCS :..................

KIỂM TRA HỌC KÌ I(2012-2013)

MÔN: VẬT LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Số báo danh:

Phòng thi:

Chữ kí của giám thị:

     

Điểm:

Chữ kí của giám khảo:

I Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

Câu 1: : Số dao động trong 1giây gọi là:

A. Vận tốc của âm `` B. Biên độ của âm .

C. Tần số của âm D. Độ cao của âm.

Câu 2: : Âm phát ra càng cao khi :

A. Vận tốc truyền âm càng lớn. B. Tần số dao động càng tăng.

C. Thời gian thực hiện một dao động càng lớn . D. Độ to của âm càng lớn.

Câu 3 : Góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng của gương là 300 thì góc phản xạ là:

A.600 B. 300 C 400 D. 500

Câu 4:Vật sáng đặt cách gương phẳng 2m thì ảnh của nó ở sau gương cách vật một khoảng là:

A.3m B. 2m C. 4m D. 1m

Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương câu lồi:

A. Nhỏ hơn vật B. Gấp đôi vật C. Lớn hơn vật D. Bằng vật

Câu 6: Gương cầu lõm khi cho ảnh ảo thì ảnh đó sẽ là :

A. Bé hơn vật. B. Bằng vật C. Lớn hơn vật. D .Sáng hơn vật.

II/ TỰ LUẬN: (7đ ) Giải các bài tập sau :

Bài 1: (1,5đ)

Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.Vẽ hình minh hoạ.

Bài 2: (1,5đ )

Em hãy nêu tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng ,gương cầu lồi, gương cầu lõm có

gì giống và khác nhau ?

Bài 3: (4đ )

Cho một mũi tên AB=2cm đặt vuông góc với mặt một gương phẳng và cách gương 1cm

a/ Vẽ ảnh của mũi tên tạo bởi gương phẳng. (vẽ ảnh theo đúng tỉ lệ) (1,5đ )

b/ Vẽ một tia tới BI trên gương và tia phản xạ IR tương ứng. (1,5đ )

c/ Đặt vật AB như thế nào thì có ảnh AB’ song song, cùng chiều với vật ? (1đ )

...............HẾT..............
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu