Hóa Học -kim loại haychia m gam hỗn hợp X gồm Na,Al,Mg thành 2 phần bằng nhau:
-cho phần 1 vào dd H2S04 loãng (dư) thu dược 10,08 lít khí H2
-cho phần 2 vào một lượng H20 dư thu dược hh kim loại Y.hòa tan hoàn toàn dd Y vào dd HCl (vừa đủ) thu được dd Z.dd Z p/ứ vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M thì thu dk lượng kết tủa cực đại .lọc lấy kết tủa,đem nung kết tủa đến kl ko đổi dc 9,1 g chất rắn.tính m=?
giải:
y có Al và Mg
Z có AlCl3 và MgCl2.
3NaOH+AlCl3à3NaCl+Al(OH)3.
3x……....x………………..x
2NaOH+MaCl2àMg(OH)2+NaCl
2y………...y……….y
2Al(OH)3àAl2O3+3H2O
x…………….x/2
Mg(OH)2àMgO+H2O
y……………y
ta có hệ:
·        3x+2y=0,5
·        102x/2+40y=9,1
=>x=0,1,y=0,1
Trong phần đầu tiên:
Alà3/2H2
MgàH2.
Naà1/2H2.
Khi hòa tn vào nước
Số mol H2 =0,45
Na+Al+H2OàNa[Al(OH)4]
x….x
Số mol Na+số mol Al trong phản ứng trên :
x/2+(x+0,1)3/2+0,1=0,45
=>x=0,1 mol.
Vậy trong X có: 2.0,2=0,4 mol Al, 2.0,1=0,2 mol Mg, 2.0,1=0,2 mol Na.
=>m=0,4.27+0,2.24+0,2.23=20,2 g.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu